شوراهای حل اختلاف استان خراسان شمالی

شوراهای حل اختلاف شهر بجنورد

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، نبش امام رضا۳۳، اداره شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی
تلفن : ۳۲۳۱۶۵۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ،خیابان فردوسی، پل منطقه، دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد
تلفن : ۳۲۳۱۶۵۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت آباد، روبروی مصلی بجنورد، مجتمع شهید بهشتی، دادگستری بجنورد
تلفن : ۳۲۲۲۲۱۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، زندان شهرستان بجنورد
تلفن : ۳۲۷۴۰۲۵۱

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، نبش امام رضا۳۳، اداره شوراهای حل اختلاف خراسان شمالی
تلفن : ۳۲۳۱۶۵۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت، روبروی مصلی بجنورد، مجتمع شهید بهشتی دادگستری بجنورد
تلفن : ۳۲۲۲۲۱۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، خیابان فردوسی، خیابان اروند، دادسرای عمومی و انقلاب بجنورد
تلفن : ۳۲۷۲۴۵۵۷

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، بلوار دولت، جنب مصلی بجنورد، دفتر امام جمعه بجنورد
تلفن : ۳۲۳۱۶۵۰۸

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای بدرانلو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قراجه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای فخرالدین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای بیدک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای دهگاه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای گریوان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای حصار حسینی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای ارکان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای پیغو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای چناران
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای گرمخان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای نوده
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای کلاته سهراب
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای شهدای ناوه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قلعه جق بزرگ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای سلولی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای نجف آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهر بجنورد ، روستای قتلیش
تلفن : 

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان خراسان شمالی

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ، انتهای خیابان استقلال، مجتمع شهید قدوسی شورای حل اختلاف شیروان
تلفن : ۳۶۲۴۷۶۴۶

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ،انتهای خیابان استقلال، مجتمع شهید قدوسی شورای حل اختلاف شیروان
تلفن : ۳۶۲۴۷۶۴۶

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شیروان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ، شهرزیارت
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ، روستای خانلق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شیروان ، روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای تفتازان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای رزمغان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای برزل آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای قلعه حسن
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای بوانلو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای ملا باقر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای عبدآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای حلوا چشمه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای خیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای قوانلو علیا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای تخت و چرمه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، روستای قوشخانه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، سرحد ، لوجلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، خیابان شهید رستمی، انتهای خیابان خندق
تلفن : ۳۲۹۲۵۶۱۱

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، شهر پیش قلعه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، روستای اسلام آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، روستای اینچه سفلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، روستای محمدآباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، روستای کهنه جلگه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، روستای بهکده رضوی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، مانه و سملقان ، خیابان شهیدرستمی، انتهای خندق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، قاضی ، روستای زرد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، ابتداب خیابان امام خمینی، مجتمع شهید طیبی
تلفن : ۳۷۲۳۹۹۱۳

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ،روستای زرق آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، روستای سارمران
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ،روستای توی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، روستای محمودی شبکه بهداشت روستا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، روستای کلاته میرزا رحیم
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، اسفراین ، روستای رویین اسفراین
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، صفی آباد ، دادگاه عمومی بخش صفی آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، صفی آباد ، روستای بام
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، جاجرم ، بلوار شهید باهنر، جنب اداره آب و فاضلاب روستایی
تلفن : ۳۲۲۷۶۷۲۲

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهرشوقان، روبروی دفتر امام جمعه شهر، جنب مصلی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، شهرشوقان، روستای طبر
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای تنگه ترکمن
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، غلامان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای بک پولاد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای سوخسو هاشم
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای راستقان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای یکه سعود
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای حصار چه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای کلاته ابریشم
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای باغلق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای کرکولی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای کرگز
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای تازه قلعه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، داشلی قلعه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای تکه قوز
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای اشرفدره
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای دویدوخ
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، راز و جرگلان ، روستای بچه دره
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، انتهای بلوار امام رضا، بعدا از فرمانداری، مجتمع شهید رجایی شورای حل اختلاف فاروج
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای چری
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای تیتکانلو
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای خرق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای کواکی
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای بیرک
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای سه گنبد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای قلعه صفا
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای کوران ترکیه
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای رستم آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای محمد آباد
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، فاروج ، روستای مایوان
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، گرمه ، شهر درق
تلفن : 

آدرس : استان خراسان شمالی ، گرمه ، شهر ایور
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا