شوراهای حل اختلاف استان خوزستان

شوراهای حل اختلاف شهر اهواز

آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز ،خیابان دانشور شرقی نرسیده به بیمارستان مهر
تلفن: ۳۳۳۶۵۶۵۸

آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز ،خیابان دانشور شرقی ،نرسیده به بیمارستان مهر
تلفن: ۳۳۳۶۵۶۵۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر اهواز  کمپلو، نبش خیابان آبان ناصر خسرو
تلفن: ۳۳۷۸۰۵۲۸

آدرس: استان خوزستان،شهر اهواز، چهارراه آبادان، بیمارستان آریا سابق
تلفن: ۳۲۲۳۸۹۱۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اهواز، بلوار پاسداران، روبروی زیتون کارمندی
تلفن: ۳۴۴۳۱۶۱۵

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، امانیه خیابان عارف ساختمان سابق شورای شهر روبروی امور مشترکین شرکت گاز شهرستان اهواز
تلفن : ۳۳۶۱۵۰۰

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، خیابان دانشور شرقی نرسیده به بیمارستان مهر
تلفن : ۳۳۳۶۵۶۵۸

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، غیزانیه
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، فاز دو پادادشهر ساختمان نظام پزشکی
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، زندان کارون
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، مسیر اهواز اندیمشک شهر الهایی
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای عرب راشد
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای حمیره
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای حمیدان
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای ابوسلبیخات
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای قویله
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، کیانپارس خیابان ۱۲ غربی ساختمان نظام مهندسی
تلفن : ۳۳۳۶۱۵۱۰

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای الهایی
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای لامی
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، روستای تصفیه نیشکر
تلفن : 

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، مسیر اهواز اندیمشک روستای بروایه
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، مسیر اهواز اندیمشک
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس : استان خوزستان ، شهر اهواز ، مسیر اهواز اندیمشک روستای حلاف یک
تلفن : ۳۳۳۳۷۵۹۲

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان خوزستان

آدرس: استان خوزستان ،ایستگاه ۹ ساختمان دادگستری شهرستان آبادان
تلفن: ۵۳۳۹۳۱۳۱

آدرس : استان خوزستان ، اروندکنار نهر حد دادگاه عمومی و انقلاب اروندکنار طبقه دوم
تلفن : ۵۳۳۹۳۱۳۱

آدرس : استان خوزستان ، اروندکنار شهر ابودیره
تلفن : ۸۳۳۹۳۱۳۱

آدرس : استان خوزستان ، ایذه بلوار شهید قریشوندی خیابان ثبت احوال
تلفن: ۴۳۶۳۲۹۰۰ 

آدرس : استان خوزستان ، ایذه بلوار شهید قریشوندی خیابان ثبت احوال
تلفن: ۴۳۶۳۲۹۰۰ 

آدرس : استان خوزستان ، ایذه روستای سوسن شرقی
تلفن: ۴۳۶۳۲۹۰۰

آدرس : استان خوزستان ، حمیدیه خیابان ۱۷ شهریور روبروی اداره پست و فرمانداری شهرستان حمیدیه
تلفن: ۳۶۷۲۴۶۰۳

آدرس : استان خوزستان ، دهدز روستای ملاح
تلفن: ۴۳۶۸۳۶۹۸

آدرس : استان خوزستان ، بندر ماهشهر خیابان طالقانی جنب دادگستری شهرستان ماهشهر
تلفن: ۵۲۳۳۱۰۰۰

آدرس : استان خوزستان ، بندر ماهشهر خیابان طالقانی جنب دادگستری شهرستان ماهشهر
تلفن: ۵۲۳۳۱۰۰۰

آدرس : استان خوزستان ، بندر امام خمینی(ره) بازار شهرداری پشت اداره کار
تلفن: ۵۲۲۲۶۰۲۶

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان  بلوار شهید حبیب شریفی نرسیده به فلکه عدالت جنب دادگستری شهرستان دشت آزادگان
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان بلوار شهید حبیب شریفی نرسیده به فلکه عدالت جنب دادگستری شهرستان دشت آزادگان
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای جلیزی عبدالرضا
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای سبحانیه
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای بردیه یک
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای احیمر
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای جلالیه شمالیتلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای مرعی
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس : استان خوزستان ، دشت آزادگان روستای مچریه
تلفن: ۳۶۷۵۱۱۱۹

آدرس:استان خوزستان ، شهر خرمشهر ،  بلوار ساحلی، ساختمان سابق دادگستری، شهرستان خرمشهر
تلفن: ۵۳۵۱۰۰۸۰

آدرس:استان خوزستان ،شهر خرمشهر ، روستای سادات
تلفن: ۵۳۵۱۰۰۸۱

آدرس: استان خوزستان، شهر دزفول خیابان شهرداری روبروی بیمه تامین اجتماعی جنب کلانتری ۱۱
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، خیابان شهرداری روبروی بیمه تامین اجتماعی جنب کلانتری ۱۱
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، خیابان شهرداری روبروی بیمه تامین اجتماعی جنب کلانتری ۱۱
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول،بخش چغامیش دهستان خیبر روستای شنگر علیا
تلفن: ۴۲۲۶۲۹۴۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای آیت اله مطهری
تلفن: ۴۲۳۸۸۱۰۱

آدرس:استان خوزستان ، شهر دزفول، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای شهرک بهروزی
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ،بخش چغامیش دهستان چغامیش روستای قلعه خلیل
تلفن: ۴۲۲۶۲۹۴۵

آدرس:استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای زاویه مرادی
تلفن: ۴۲۳۵۰۰۸۶

آدرس:استان خوزستان ،شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای سه کنارون
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس:استان خوزستان ؛شهر دزفول، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای شوهان علیا
تلفن: ۴۲۳۵۰۰۸۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای عباس آباد اشرفی
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس:استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای قلعه ربع بندبال
تلفن: ۴۲۳۷۷۲۹۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای قلعه نو شمس آباد
تلفن: ۴۲۳۷۷۲۹۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ،بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای قلعه شیخ
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول،بخش چغامیش دهستان چغامیش روستای سیف آباد
تلفن: ۴۲۲۶۲۹۴۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای بنه علوان
تلفن: ۴۲۳۸۲۰۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای امیرآباد 
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای امام زاده اسحاق
تلفن: ۴۲۳۷۳۴۶۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان قبله ای روستای اردوگاه شهید بهشتی
تلفن: ۴۲۴۲۳۳۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، زندان فجر دزفول
تلفن: ۴۲۲۸۲۱۵۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای امیرالمومنین
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای سیدنور
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای قلعه نو
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای قلعه سید
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای انقلاب
تلفن: ۴۲۴۲۳۴۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای بنوت بالا
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای باغچه بان
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای بنوار حسین
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای زاویه حاجیان
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای ابوالحسن
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای بنه حاجات
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای انجیرک
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای بنوت پایین
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای دارک
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، روستای جانه
تلفن: ۴۲۴۲۳۱۷۸

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای حاج عبده محمد
تلفن: ۴۲۳۷۷۲۹۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای خیرآباد
تلفن: ۴۲۳۷۳۴۶۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، بخش مرکزی دهستان شمس آباد روستای دیلم علیا
تلفن: ۴۲۳۸۲۰۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر دزفول ، شهرک عدالت
تلفن: ۴۲۲۶۲۹۴۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، خیابان امام ساختمان جهاد کشاورزی سابق
تلفن: ۴۲۸۴۵۱۵۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، خیابان امام ساختمان جهاد کشاورزی سابق
تلفن: ۴۲۸۴۵۱۵۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای چعب
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای خشان
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای جریه سید محمد
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای حمیدآباد
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای مجید ضمدی
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای حمودی
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای خلف مسلم
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای محمید
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای سید راضی
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای احمد مولا
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوش ، روستای حریر پارس
تلفن: ۴۲۸۲۴۸۵۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، میدان جانبازان روبروی سازمان جهاد کشاورزی
تلفن: ۳۶۲۳۱۹۱۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، روستای عرب حسن
تلفن: ۳۶۲۳۱۹۱۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، روستای مهدی آباد
تلفن: ۳۶۲۳۱۹۱۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، روستای مدرس
تلفن: 

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، خیابان شریعتی غربی زندان فجر
تلفن: ۳۶۲۲۶۶۳۷

آدرس: استان خوزستان ، شهر شوشتر ، عشایر شعیبیه
تلفن: 

آدرس: استان خوزستان ، شهر گتوند ، جنب بخشداری قدیم ساختمان شورای حل اختلاف
تلفن: ۳۶۳۲۰۲۵۲

آدرس: استان خوزستان ، شهر گتوند ، روستای صالح شهر
تلفن: ۳۶۳۲۰۲۵۲

آدرس: استان خوزستان ، شهر گتوند ، روستای جنت مکان
تلفن: ۳۶۳۲۰۲۵۲ 

آدرس: استان خوزستان ، شهر گتوند ، روستای سماله
تلفن: ۳۶۳۲۰۲۵۲

آدرس: استان خوزستان ، شهر گتوند ، روستای چم عربان(۲)
تلفن: ۳۶۳۲۰۲۵۲ 

آدرس: استان خوزستان ، شهر بهبهان ، خیابان نحوی ساختمان دادگستری قدیم
تلفن: ۵۲۷۲۴۳۲۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر بهبهان ، فلکه فرمانداری
تلفن: 

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ابتدای خیابان فرهنگ
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای مال آقا
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای تیغن سفلی روستای میداود
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای کمر دراز
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای تمبی
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای بیدستان روستای قلعه تل
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای مناره بارانگرد
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باغملک ، روستای ابوالعباس
تلفن: ۳۳۳۳۷۵۳۱

آدرس: استان خوزستان ، شهر صیدون ، روستای اعلاء
تلفن: ۴۳۷۲۵۶۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر صیدون ، خیابان امام خمینی جنب پارک شهدا
تلفن: ۴۳۷۷۷۹۲۶

آدرس: استان خوزستان ، شهر باوی ، ملاثانی بلوار ۲۴ متری انتهای خیابان ۱۶ ساختمان شورای حل اختلاف
تلفن: ۳۶۵۲۲۵۵۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر باوی ، روستای ملاثانی
تلفن: ۳۶۵۲۲۵۵۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر باوی ، روستای عنافچه
تلفن: ۳۳۳۳۷۵۹۲

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامشیر ، خیابان عدالت کوی دادگستری طبقه اول دادگستری شهرستان رامشیر
تلفن: ۴۳۵۹۶۲۹۰۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامشیر ، روستای چهار مشراگه
تلفن: ۴۳۵۹۳۹۰۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامهرمز ، خیابان سپاه پاسداران کوچه شهید معروف
تلفن: ۴۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامهرمز ، روستای حاجی آباد
تلفن: ۴۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامهرمز ، روستای سلطان آباد
تلفن: ۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامهرمز ، روستای مربچه
تلفن: ۴۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر رامهرمز ، روستای ماماتین
تلفن: ۴۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شادگان ، بلوار فتح المبین خیابان ابن سینا کوچه مدرس ۲
تلفن: ۵۳۷۲۶۱۶۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شادگان ، بلوار فتح المبین خیابان ابن سینا کوچه مدرس ۲
تلفن: ۵۳۷۲۶۱۶۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شادگان ،  روستای ابوسدره
تلفن: ۳۵۵۶۲۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر لالی ، بلوار طالقانی کوچه شهید خدادادی طبقه فوقانی دادگستری
تلفن: ۴۳۲۹۵۹۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر لالی ، روستای بنه سرخی
تلفن: ۴۳۲۹۵۹۹۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر مسجد سلیمان ، پنج گانه دفتر نماینده قدیم مجلس
تلفن: ۴۳۲۶۳۳۸۲

آدرس: استان خوزستان ، شهر هفتگل ، خیابان امام بین بانک ملی و صادرات
تلفن: ۰۶۱۴۳۵۸۱۱۷۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر هفتگل ، روستای رغیوه
تلفن: ۴۳۵۸۱۱۷۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر هفتگل ، روستای گزین
تلفن: ۴۳۵۸۱۱۷۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر هندیجان شمالی خیابان امام حسین (ع) روبروی آموزش و پرورش قدیم مستقر در اداره جهاد کشاورزی
تلفن: ۵۲۵۷۰۳۸۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر هویزه منطقه نیس مسجدالشهدا
تلفن: ۳۶۷۸۲۲۶۷

آدرس: استان خوزستان ، شهر هویزه شهر رفیع دهستان نیسان
تلفن: ۳۶۷۸۲۲۶۷

آدرس: استان خوزستان ، شهر کارون کوی شهید محسن خیابان سید راضی
تلفن: ۳۵۵۵۶۸۵۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر کارون روستای سویسه سادات
تلفن: ۳۵۵۵۶۸۵۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر کارون روستای عمیره
تلفن: ۳۵۵۵۶۸۵۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، روستای منگره
تلفن: 

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، روستای تنور بلند
تلفن: ۴۲۷۲۳۴۰۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، روستای پیروالی
تلفن: 

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، روستای مازو
تلفن: ۴۲۷۲۳۴۰۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، شهر حسینیه
تلفن: ۴۲۷۲۳۴۰۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، شهر بیدرویه
تلفن: ۴۲۷۲۳۴۰۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر الوارگرمسیری ، روستای جااردو
تلفن: ۴۲۷۲۳۴۰۴

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیمشک ، کوی فرهنگیان بلوار شهید رجایی جنب دادگستری شهرستان اندیمشک
تلفن: ۲۶۳۰۷۰۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیمشک ، کوی فرهنگیان بلوار شهید رجایی جنب دادگستری شهرستان اندیمشک
تلفن: ۲۶۳۰۷۰۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیمشک ، روستای دو کوهه
تلفن: ۴۲۶۳۰۷۰۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، فلکه اصلی قلعه خواجه نبش بلوار عدالت
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، بلوار چگارمون قلعه خواجه
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، ناصرخسرو فلکه اول
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای سرگچ آبژدان
تلفن: ۴۲۶۳۰۷۰۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای چهارتنگ تینا
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای سوسن سرخاب
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای شهرک شهید اسدپور
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای چلو
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر اندیکا ، روستای کتک
تلفن: ۴۳۲۸۳۳۳۹

آدرس: استان خوزستان ، شهر آغاجاری ، روبروی اداره پست مرکزی
تلفن: ۵۲۶۶۴۵۵۳

آدرس: استان خوزستان ، شهر آغاجاری ، روستای سرجولکی
تلفن: ۵۲۶۶۴۵۵۳

آدرس: استان خوزستان ، شهر امیدیه ، بلوار شهدا پشت دادگستری جنب سازمان جهاد کشاورزی
تلفن: ۵۲۶۲۷۸۵۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر امیدیه ، روستای جایزان
تلفن: ۵۲۶۲۷۸۵۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شاوور ، شهر الوان بلوار ولایت جنب دادگاه شاوور مجتمع شورای حل اختلاف بخش شاوور
تلفن: ۴۲۸۴۵۱۵۵

آدرس: استان خوزستان ، شهر شاوور ، دهستان شاوور
تلفن: ۴۲۸۹۳۱۱۰

آدرس: استان خوزستان ، شهر شاوور ، روستای خسرج مزبان
تلفن: ۴۲۸۹۳۱۱۰

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا