شوراهای حل اختلاف استان زنجان

شوراهای حل اختلاف شهر زنجان

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بلوار ۲۲ بهمن ساختمان شماره ۱ دادگستری
تلفن : ۳۳۴۵۵۰۰۱

آدرس : استان زنجان ، زنجان بلوار ۲۲ بهمن ساختمان شماره ۲ دادگستری کل استان
تلفن : ۳۳۴۴۰۰۴۴

آدرس : استان زنجان ، زنجان – خیابان امام (ره) – پایین تر از امام زاده سید ابراهیم (ع) – محتمع قضایی خانواده
تلفن : ۳۳۳۲۱۲۹۵

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان ،شهرک الهیه ،زندان مرکزی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای آقکند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای اسکند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای باروت آغاجی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای باغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای باغلوجه آقا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای باغلوجه سردار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای بیرونده
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای بزوشا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای بناب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان بخش قره پشتلو دهستان قره پشتلو بالا روستای بهرام بیگ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان بوغداکندی روستای بوغداکندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای بولاماجی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای پاپایی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای پایین کوه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای تازه کند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای اسکند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای اسفناج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای اژدهاتو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای امام کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای امند تازه کند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای انجمن علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای اندآباد سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای اند آباد علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای اسفجین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش قره پشتلو ،شهر ارمغانخانه، ساختمان قدیم بخشداری ،شورای حل اختلاف ارمغانخانه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان ، بخش زنجانرود ، شهر نیک پی ،ساختمان شهرداری نیک پی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای اوچ بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای ایلجاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای آزاد سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای آزادعلیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای آقبلاغ حومه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای آقجه قلعه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای آقکند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای حاجی سیران
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای حبش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای حسن ابدالی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای حصار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین روستای حماملو پائین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای خاتون کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان تهم، روستای خشکه رود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای داش بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای داش تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای دره لیک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای دگرمان درسی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای دهشیر علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای دو اسب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای دوران
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای قره اوغلانلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای قره آغاج سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای قره آغاج علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای قره بوطه ۱
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای قره بوطه ۲
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای قره تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای قره تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای قره چریان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای قره کول
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای قره گوزلو 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای قزل تپه بیات
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای قزل تپه علیقلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای قزلجه علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای قلتوق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای مشکین 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای مشمپا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای ملالر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای ملک باغی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای مهتر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای مهرآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای میاندره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای میرجان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای مینان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای نصیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای نیماور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای والارود/ باری 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای ورمزیار سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای ورمزیار علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای ولیاران
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای تکمه داش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای تلخاب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان تهم، روستای تهم
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای جلیل آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای جوره کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای چایرلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای چپ چپ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان تهم، روستای چلگان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای چهره آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای چورزق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای چوروک علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای چومالو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای چیر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای حاجی آرش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای حاجی بچه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای دولاناب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای دیزج آباد(بناب)
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای دیزج بالا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای ذاکر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای رازبین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای رامین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای رجعین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای رضا آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای ریحان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای زرنان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای زنگل آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای زنگین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای سارمساقلو/سارمساخلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای ساریکند علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای ساریکند کابلی (سفلی)
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای سایان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای سرچم سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای سردهات بیات جعفری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای سردهات شیخ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای سعید کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای سلطان آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای سهرین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای سهله
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای سیف آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره پائین، روستای شکورچی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای شیخ جابر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکز، دهستان تهم، روستا شیلاندر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای علی آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای فیله خاصه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای قاهران
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای قبله بلاغی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای قلی کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو پایین، روستای قندرقالو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای قوزلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای قیطول
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای قینرجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای کاوند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای کردی کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای کزبر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای کناوند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای کنگرلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای کهاب/قهاب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای کوشکن
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای گل بلاغی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای گل تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای گلجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای گلجیک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان تهم، روستای گلهرود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای گلیجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای گمش آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان زنجانرود پایین، روستای گوالان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان چایپاره بالا، روستای گوگتپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان قلتوق، روستای گوگجه قیا ایجرود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان معجزات، روستای گوگجه قیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای لار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای لگاهی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش زنجانرود، دهستان غنی بیگلو، روستای لولک آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای ماری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای مجینه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای محسن آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای محمود آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بوغداکندی، روستای مرصع
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان بناب، روستای مروارید
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش قره پشتلو، دهستان قره پشتلو بالا، روستای وننق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان تهم، روستای همایون
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای یامچی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان زنجان، بخش مرکزی، دهستان زنجانرود بالا، روستای ینگجه
تلفن : 

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان زنجان

آدرس : استان زنجان ، ابهر بلوار شهید بهشتی مجتمع شورای حل اختلاف شهرستان ابهر
تلفن : ۳۵۲۷۸۰۰۵

آدرس : استان زنجان ، هیدج خیابان امام خمینی خیابان شهید مدنی روبروی اداره آبفای هیدج مجتمع شورای حل اختلاف هیدج
تلفن : ۳۵۷۵۴۲۱۱

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان ابهر رود، روستای فنوش آباد

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای قروه

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان ابهر رود، روستای قفس آباد

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای قمچ آباد

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان درسجین، روستای قوهجین

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان صائین قلعه، روستای کبود چشمه

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان صائین قلعه، روستای کوه زین

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان ابهر رود، روستای کینه ورس

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان صائین قلعه، روستای گاودره

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان ابهر رود، روستای میموندره

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای نورین

آدرس : استان زنجان ، صائین قلعه میدان امام حسین ع بلوار نواب مجتمع شورای حل اختلاف صائین قلعه
تلفن : ۳۵۶۲۰۹۰۰

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر ،شریف آباد خیابان شهدا،ساختمان اداره پست، شورای حل اختلاف شریف آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان صائین قلعه، روستای ارهان

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر، بخش مرکزی، دهستان درسجین، روستای ازناب

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای الگزیر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای ایوانک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای پیرسقا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان درسجین روستای توده بین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای جداقیه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای چرگر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان دولت آباد روستای چشین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر دهستان دولت آباد روستای چنگ الماس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان حومه روستای حصار قاجار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای خراسانلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان درسجین روستای خلیفه حصار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان دولت آباد روستای خوشنام
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان درسجین روستای درسجین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای سروجهان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان ابهر رود روستای عباس آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ابهر بخش مرکزی دهستان صائین قلعه روستای عمیدآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود بخش حلب دهستان ایجرود پایین روستای چولجه قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای حاجی قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود بخش مرکزی دهستان گلابر روستای خانجین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای خانقاه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان سعیدآباد، روستای سعیدآباد علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان سعیدآباد، روستای سعیدآباد سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای سفید کمر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان سعیدآباد، روستای شهرک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای شیوه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای صائین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای قارختلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای قره سعید
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای قلقاتی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای قمچقای
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای قوریه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای قوشچی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای کوسه لر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای گلابر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان سعیدآباد، روستای ملاپیری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای نجم شیخان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای نکتو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای هلیل آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای ینگی کند الماسی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای ینگی کند جامع سر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای ینگی کند سادات
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، ایجرود خیابان وحدت ساختمان دادگستری ایجرود شورای حل اختلاف ایجرود
تلفن : ۳۶۷۲۲۴۸۱

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، شهر حلب ، خیابان اصلی ، جنب تعاونی روستایی ،شورای حل اختلاف حلب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای تله گرد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای چاپوق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای جوقین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای چسب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا ، روستای احمد کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای ارکوئین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای اغلبیک سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای اغلبیک علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای اوچ تپه

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای اوزان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای ایچ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای اینچه رهبری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای آقبلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای آلاچمن
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای باریکاب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای باغکندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان گلابر، روستای بیدگینه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش حلب، دهستان ایجرود پایین، روستای پاشاچای
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ایجرود، بخش مرکزی، دهستان ایجرود بالا، روستای چتز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده قیدار خیابان تختی روبروی ورزشگاه شهید فهمیده شورای حل اختلاف خدابنده
تلفن : ۳۴۲۲۳۶۰۲

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده شهر سهرورد میدان آیت اله اشراق شورای حل اختلاف سهرورد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، شهر کرسف،خیابان امام ،روبروی شهرداری، شورای حل اختلاف کرسف
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده،شهر نوربهار، ورودی شهر ،خیابان امام شورای حل اختلاف نوریهار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای اینچه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای آبی سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای آقبلاغ علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای آقجه قیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای آهار مشکین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای بلگشیر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای بیجقین 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای بیگم آقا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای بیوک قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای کهل آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای گل مکان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای گمش تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای گنکک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای گوگجه ییلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای گوندره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای لاچوان 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای محمود آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده شهر سهرورد میدان آیت اله اشراق شورای حل اختلاف سهرورد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای منطش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای نظرقلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای نعلبندان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای ورجوشان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای هیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای پرچین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای پسکوهان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای پیرگاوگل
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای توپقره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای تورپاخلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای جرین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای زواجر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای شهید چمنی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای شیخلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای صالح آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای علی آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای عینجیک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای قره محمد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای قلعلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای قلعه جوق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای قوشه کند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای قینرجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای کره شال
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای کسیک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای کوچ تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای کوسج آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای کهریز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای حصار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای خالق آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای داشلوجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای دلایر سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان کرسف، روستای دلایر علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای دوتپه سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای دهشیر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای رحمت آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش مرکزی، دهستان خرارود، روستای زرین گل
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، گرماب بلوار مطهری دادگاه عمومی گرماب شورای حل اختلاف گرماب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان قشلاقات افشار، روستای اصلانلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای اولی بیگ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای آقجه گنبد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، زرین رود خیابان مطهری دادگاه عمومی بزینه رود شورای حل اختلاف بزینه رود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای توزلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای حسام آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای حی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای خانلار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای داش بلاغی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای دربند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای زاغج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای زاغه لو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای سراب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای سرشبار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای سرئین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای سقرچین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای شرور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای شهید آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای عموکندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای اردهین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای ارقین بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای استرود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای امام کهریز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای امیرلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای آغوزلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای بزین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای بصرک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای پنبه زبان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای پیر مرزبان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای غلام ویس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قجور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قره کهریز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قره محمد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قزل بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قشقجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای قیاسکندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای کهلا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای گل تپه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان بزینه رود، روستای محمد خلج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش بزینه رود، دهستان زرینه رود، روستای یاستی بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، زرین رود سجاسرود خیابان رکن الدین پایین تر از میدان کشاورز دادگاه سجاسرود شورای حل اختلاف سجاسرود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای ارقین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای اسپرین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای امام کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای آغاجری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای آقبلاغ سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای بولاماجی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای پابند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای چراغ حصاری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای چراغ مزرعه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای چنگور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای چنگوری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای چوزوک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای خان تیمور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای خنداب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای خوش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای دابانلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای دهجلال
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای زرزر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای زوینق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای سیامان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای شوراب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای شیخ موسی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای قره گل
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای گوران
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای مجید آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای محمد آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای مزید آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای مهرین آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان آق بلاغ، روستای نصرت آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای نهاویس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای نهروان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش سجاس رود، دهستان سجاس رود، روستای ینگجه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، خرمدره میدان معلم خیابان سپاه مجتمع ادارات طبقه سوم شورای حل اختلاف خرمدره
تلفن : ۳۵۵۳۰۹۳۳

آدرس : استان زنجان ، خرمدره میدان معلم خیابان سپاه مجتمع ادارات طبقه سوم شورای حل اختلاف خرمدره
تلفن : ۳۵۵۳۰۹۳۳

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای اردجین

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای رحمت آباد

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای سوکهریز

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای فلج

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای قلعه حسینیه
تلفن : ۳۵۵۳۰۹۳۳

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خرمدره، بخش مرکزی، دهستان خرمدره، روستای نصیر آباد

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای پاسار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای پاوه رود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای تسکین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای تشویر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای ته دره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای جزلاندشت
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای خساره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای ده بهار
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای زهترآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای قارقلی چم
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای قانقلی چای سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای قانقلی چای علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای کماندشت
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر ، روستای کلوچ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، آب بر خیابان امام مجتمع ادارات جنب بنیاد مسکن شورای حل اختلاف طارم
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای آستاکل
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای کوهکن علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای کهریز خرم آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای گاوخس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای گیلانکشه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای مامالان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای نوکیان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان درام، روستای وزنه سر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای هارون آباد سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای هارون آباد علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای هزاررود علیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای هزارود سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای هندی کندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان گیلوان، روستای انارستان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش مرکزی، دهستان آب بر، روستای کوهکن سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، چورزق دادگاه چورزق شورای حل اختلاف چورزق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای کره مالیم
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای کلوئیم
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای کهیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای گوهر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای ولیدر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای ولیس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای ونیسر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای ارشت
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای الزین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای انذر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای ایچ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای جزلا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای جوجورگان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای جیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای دستجرده
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای دهنه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای زاچگان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای زره بند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای سانسیز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای سرخه دیزج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای شقاقی انذر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای شقاقی جزلا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای شیت
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان چورزق، روستای علارود
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای قاضی بلاغی 
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان طارم ، بخش چورزق، دهستان دستجرده، روستای قلات
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، ماهنشان دادگستری ماهنشان شورای حل اختلاف ماهنشان
تلفن : ۳۶۲۲۲۷۵۱

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای ایلی بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای آقکند ۰۲۴
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان اوریاد، روستای پری
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای پشتوک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان اوریاد، روستای خیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای سریک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان ماهنشان، روستای سهند سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش مرکزی، دهستان قزل گچیلو، روستای قره گل
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، دندی شهرک فردوس جنب مخابرات دادگاه عمومی دندی شورای حل اختلاف دندی
تلفن : ۳۶۵۲۲۷۲۰

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای ابراهیم آباد
تلفن : ۳۶۵۲۲۷۲۰

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای اغلبیک
تلفن : ۳۶۵۲۲۷۲۰

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای ایالو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای بلند پرچین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای حسن آباد چایکند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای حلب
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای خورجهان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای دوز کند
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای سونتو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای شیخلر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای قره دره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای قره ناس
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای قلعه جوق سیاه منصور
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای میانج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان قلعه جوق، روستای کهریز بیک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای کوسج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای کپز
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای قوزلو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان ماهنشان، بخش انگوران (دندی)، دهستان انگوران، روستای قواق سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، سلطانیه جنب اداره برق دادگستری سلطانیه شورای حل اختلاف سلطانیه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای اسد آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای بوئین
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای ترکانده
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای حسین آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان گوزل دره، روستای خرمدرق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ ، روستای خیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای دوسنگان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان گوزل دره، روستای ساریجالو
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ ، روستای سرخه دیزج
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد روستای سنبل آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان گوزل دره، روستای شکور آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای قلعه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای قیاسیه
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ ، روستای کاکاآباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای کبود گنبد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان گوزل دره روستای گوزل دره
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای والایش
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ ، روستای ونونان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش مرکزی، دهستان سنبل آباد، روستای ویر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان سلطانیه، بخش باغ حلی، دهستان قره بلاغ ، روستای یوسف آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، دندی شهرک فردوس جنب مخابرات دادگاه عمومی دندی شورای حل اختلاف دندی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)،دهستان قشلاقات افشار، روستای باش قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای برون
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای تاتارده
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان قشلاقات افشار، روستای توتورقان
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان قشلاقات افشار، روستای چقلوی سفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای حصارسفلی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای حصارعلیا
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای خلیفه قشلاق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای سوله
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای فریدون
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای قره ولی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، دندی شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای قمچقای
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان قشلاقات افشار، روستای قویجوق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای قویی
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای گوگوچینک
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای گونای
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای مسگر
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای مصر آباد
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان قشلاقات افشار، روستای منداق
تلفن : 

آدرس : استان زنجان ، شهرستان خدابنده، بخش افشار(گرماب)، دهستان شیوانات، روستای نریمان قشلاق
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا