شوراهای حل اختلاف استان هرمزگان

شوراهای حل اختلاف شهر بندرعباس

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، میدان ابوذر خیابان شریعتی جنوبی کوچه هتل پارس
تلفن : ۳۲۲۵۲۲۷

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، بلوار امام خمینی چهارراه شهید مطهری جنب بانک ملی
تلفن : ۳۳۳۴۸۹۰۸

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، ساختمان دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، شهرتخت محله شهرک شهید رجبی
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، قلعه قاضی ، محوطه شرکت تعاونی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، گچین پائین ۴۷ متری غرب بندرعباس مسجد قوام بازارچه خلیج فارس
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای فورخورج  مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای سرخون کوی مخابرات غربی جنب آتش نشانی
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای جلابی جنب نانوایی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای حسنلنگی بالا ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای حسنلنگی پائین ، جنب مسجد مظفر دفتر شورای حل اختلاف شعبه یک حسنلنگی پائین
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای حسنلنگی پائین ، جنب دارالقرآن ساختمان شورای اسلامی
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای حسین آباد جنب مسجد ولی عصر
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای پاقلاتان بالا مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای پافلاتان پائین منزل شخصی ادهم باژیان
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ،   مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای بلندو جنب مسجد آل محمد
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای چاهو جنب مسجد حسنین
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، جنب نانوایی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای دیمشهر خورگو ساختمان مسجد ولی عصر (عج)
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای محمد آباد داخل مسجد سیدالشهداء
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای قلاتو و تل سیاه جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای سیاهو منزل اسداله رسته
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای بنگلایان و مااشاری دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، مستقر در زندان مرکزی بندرعباس
تلفن : ۳۳۶۶۱۸۱۱

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، مستقر در دفتر ستاد دیه واقع در گلشهر چهارراه رسالت
تلفن : ۳۳۶۸۲۳۰۱

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای سرزه شمیل دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای شمیل جنب مسجد صاحب الزمان و درمانگاه شمیل
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای دهنو پائین ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای تازیان پائین ضلع جنوبی پاسگاه
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای تل گردو منزل شخصی محمد دهقانی تل گردوئی
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای گچین بالا دهیاری گچین بالا جنب پاسگاه
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، شهرک مروارید بندرعباس جنب ساختمان حراست
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای خونسرخ مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای فاریاب ایسین محله فاریاب جنب مسجد ابوذر دیوار بسیج دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای دشت امام جنب نانوائی معلم دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای نانگ جنب مدرسه شهید ذاکری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای شهرو پشت مدرسه رشادت شهرو مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای پاتل بنوبند جنب دبستان شهدای مکه ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای پاتل ایسین منزل شخصی ایوب آزوغ
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای باغو جنب مخابرات ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای کنارو مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای آب قلمو وآبزمینو دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای مغ احمد بالا دبیرستان خاتم الانبیاء
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای ماشکار – محله سرخنگی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، روستای پشته ایسین – روستای قلات بالا – روستای قلات پائین مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، خیابان بانک ملی ساختمان شهرداری
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، سه راهی میناب سیرجان بندرعباس جنب مسجد میدان تره بار دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۲۳۸۹۰۸

آدرس : استان هرمزگان ، شهر بندرعباس ، پایانه باربری کامیون ها
تلفن : ۳۲۲۴۷۶۱۹

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان هرمزگان

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، میدان نماز بلوار عدالت پشت دادگستری
تلفن : ۴۴۳۲۴۳۵۶

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، ابتدای روستا مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای تدروئیه جنب مسجد جامع
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای فاریاب سنگوئیه ابتدای ورودی روستا جنب دبستان مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای ایلود ورودی روستا مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای چاه بنارد مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای بست قلات ورودی روستا مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای برکه لاری خیابان اصلی جنب درمانگاه
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای رودبار روبروی دبیرستان فرخی
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای کوهیچ خیابان اصلی جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای دهنگ خیابان اصلی جنب اورژانس جاده ای
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای خلوص جنب منزل عبدالعزیز فاتحی نژاد
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای ده تل خیابان اصلی مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای فتویه خیابان اصلی میدان ملا نامی جنب مسجد جدید
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای کوخرد خیابان اصلی جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای هرنگ خیابان اصلی جنب دفتر امام جمعه
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، انتهای بلوار امام خامنه ای
تلفن : ۴۴۳۲۴۳۵۶

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای مردنو جنب مدرسه راهنمایی
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای انوه روبروی بانک صادرات دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای گچوئیه ابتدای بلوار اصلی جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای کهتویه خیابان اصلی مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای هنگوئیه خیابان اصلی جنب مدرسه
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای کمشک بلوار قدس پشت سوپر مارکت رئیسی
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بستک ، روستای داربست جنب مسجد جامع داربست
تلفن : ۴۴۳۲۴۵۷۷

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، ساختمان کمیته امداد
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، ساختمان شهرداری
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای جگدان منزل کیدی محمدی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای گرهون منزل حسین حق شناس
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای خمینی شهر مغازه علی دادستانی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای دستگرد و رگاز منزل دیوان زاده
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای تیدر منزل رضا خوبیاری
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای گوروی منزل آقای دوستی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای بلبل آباد منزل فرج محمودی فر
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای اهون منزل ابراهیم مرادی زاده
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، بشاگرد ، روستای علی آباد منزل علی محمدی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، کیش ، میدان صنائی خیابان صنائی جنب دادگستری
تلفن : ۴۴۴۲۰۳۶۷

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، چهارراه فرمانداری خیابان یاسر نصوری
تلفن : ۴۴۶۲۷۱۱۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، روستای فارسی و تمبو منزل شخصی آقای یگانه
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، چهارراه فرمانداری خیابان یاسر نصوری
تلفن : ۴۴۶۲۷۱۱۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، دشتی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، کوشکنار دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، روستای بوچیر مستقر در ساختمان بسیج روستا
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، روستای زیارت مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، پارسیان ، روستای عمانی مسجد دارالرحمه
تلفن : ۴۶۲۶۳۷۰

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، خیابان امام روبروی اداره هلا احمر مجتمع شورای حل اختلاف جاسک
تلفن : ۴۲۵۲۰۷۳۸

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای گابریک مغازه استیجاری پیربخش شیهک زهی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای جاسک کهنه روستای جاسک کهنه منزل استیجاری مولوی شیهک زهی 
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای گوان دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای بحل دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای محدآباد یکدار مغازه استیجاری علی پاره کار
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای کوه مبارک جنب مخابرات روستایی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای لیردف مستقر در اداره مخابرات
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، خیابان امام روبروی اداره هلا احمر مجتمع شورای حل اختلاف جاسک
تلفن : ۴۲۵۲۰۷۳۸

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، دهستان سورک – روستای بچک دفتر شورای اسلامی
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، جاسک ، روستای جاسک – شهر لیردف دهستان پی وشک روستای کلیرک مسجد روستا
تلفن : ۴۲۵۲۰۶۵۳

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، خیابان امام جنب شهرداری مجتمع شورای حل اختلاف حاجی آباد
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، فارغان دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای آشکارا خیابان امام روبروی شرکت تعاونی تولید
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای طارم مدرسه راهنمایی قدیم
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای سیروئیه مدرسه راهنمایی سابق
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای شاهرود دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای باغات جنب پاسگاه مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای دهستان جنب حسینیه دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای گیس جنب مدرسه ابتدایی مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای طاشکوئیه جنب منزل غلام اسدی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای گنج جنب مسجد
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای سرچاهان دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای معدنوئیه جنب شرکت تعاونی منزل کاظم علی محمدی
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای تذرج روبروی مسجد امام حسین (ع) منزل رجبعلی شیخ زاده
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای برآفتاب جنب منزل محرم صبحی
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای شمیل خیابان مسجد ابوالفضل روبروی مغازه حسن امیری
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای سیرمند دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، روستای جائین جنب نانوائی روبروی دفتر مخابرات
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، حاجی آباد ، مستقر در زندان حاجی آباد
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، بلوار امام پشت ساختمان شهرداری مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۸۵۶۸۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، بلوار امام پشت ساختمان شهرداری مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۸۵۶۸۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، بیکاه دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۸۲۹۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، روستای جغین محله سرخدان خیابان بخشداری
تلفن : ۴۲۸۸۲۹۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، روستای سیدسلطان محمد 
تلفن : ۴۲۸۸۲۹۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، روستای دهماتون جنب مسجد روستا دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۸۲۹۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، روستای برنطین خیابان شرکت تعاونی جنب مسجد ولی عصر
تلفن : ۴۲۸۸۲۹۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، رودان ، مستقر در زندان مرکزی رودان
تلفن : ۴۲۸۸۵۶۸۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، ساختمان دادگستری مجتمع شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، روستای فاریاب رودخانه بر دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، نورآباد جنب خانه بهداشت ماشنگی
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، روستای نازدشت جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، دفتر شورای حل اختلاف باغشاه و زیارت
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، روستای رهبران دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، روستای باغ نرگس جنب مسجد صاحب الزمان
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، رودخانه ، روستای دهیری دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۸۷۵۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای ماه خاتونی جنب سوپر مارکت حسینی مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای سرنی جنب مسجد محمد رسول اله مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای چهارده روستا روستای اپند مدرسه سابق دین و دانش
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای گرو روبروی مخابرات مستقر در دفتر شورای اسلامی
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای پوم مستقر در دفتر مقاومت بسیج
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای حاجی خادمی مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، خیابان ۱۵خرداد دادگستری سابق
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، زندان مرکزی میناب
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، خیابان خلیج فارس کوچه بهار لوازم یدکی حاتمی
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، شهر سندرک روبروی دبیرستان امیرکبیر
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای گوربند جنب دبیرستان دخترانه مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای کریان مستقر در دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای تیاب مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای درپهن بعد از پاسگاه ساختمان خدمات کشاورزی
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای بن در جنب خانه بهداشت
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، بنذرک جنب بانک ملت مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای حکمی روبروی پاسگاه انتظامی حکمی مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، روستای مهنو و کنتکان جنب مسجد سیدالشهداء مستقر در پایگاه مقاومت شهدای مهراب
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، میناب ، مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای گوین جنب مدرسه آزادگان مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای رودبار جنب پاسگاه بسیج
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای نیمه کار جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای تهلو جنب دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای لشتغان پائین روبروی مسجد نور
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای لشتغان بالا جنب مسجد بلال
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای آرابی جنب مسجد جامع
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای کشارعلیا جنب مجتمع آموزش غدیر
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روستای بندرپل بندر پل شرقی روبروی مسجد جامع
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، خیابان امام جنب حوزه علمیه روبروی بانک تجارت
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، خمیر ، روبروی کمیته امداد مجتمع شورای حل اختلاف خمیر
تلفن : ۳۲۲۳۴۵۵

آدرس : استان هرمزگان ، احمدی ، دفتر شورای حل اختلاف پوراحمدی
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، احمدی ، روستای بانگود جنب منزل چراغ میرحسینی
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، احمدی ، روستای کوهشاه جنوبی احمدآباد منزل حاج عنایت میرزاده
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، احمدی ، روستای کوهشاه شمالی روستای باغ کنار منزل ابراهیم جهانگیری
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، احمدی ، سرگز احمدی منزل رقیه صادقی
تلفن : ۳۵۴۲۳۳۲۹

آدرس : استان هرمزگان ، سیریک ، چالاکر
تلفن : ۴۲۳۷۵۲۳۰

آدرس : استان هرمزگان ، سیریک ، گروک دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۳۷۵۲۳۰

آدرس : استان هرمزگان ، سیریک ، روستای بمانی بندر کوهستک
تلفن : ۴۲۳۷۵۲۳۰

آدرس : استان هرمزگان ، سیریک ، روستای گونمردی – روستای سرزه دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۳۷۵۲۳۰

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای چاه مسلم جاده اصلی مستقر در دفتر استیجاری شورای اسلامی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای بندرشناس منزل استیجاری ناصر رجبی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای بندر دیوان مستقر در دفتر دهیاری جنب مسجد جامع
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای بندر بستانه ساختمان استیجاری تعاونی روستایی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای مهرگان بالا مسجد جامع مهرگان
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای ارمک جنب مسجد ابوبکر دفتر شورا
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای بندرحسینه جنب دهیاری و شرکت تعاونی صیادی دفتر شورا
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای مراغ دفتر استیجاری جنب منزل شریف پیام
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای بندرمقام منزل استیجاری
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای جزیره لاوان مغازه استیجاری جنب شهرداری
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، خیابان دارایی پشت ساختمان دادسرا 
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای انجیره مکان شخصی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، لمزان منزل شخصی آقای عیسی برزه
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، چارک خیابان فلسطین ساختمان قدیم بخشداری
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، خیابان دارایی پشت ساختمان دادسرا
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای کونه مغازه استیجاری
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای کنخ مغازه استیجاری احمد آذر
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای کوشک مستقر در ساختمان خانه بهداشت
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای پدل دفتر استیجاری آقای خواجه ئی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای باورد جاده اصلی مقابل نانوائی مغازه استیجاری آقای امیدی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای مغویه مستقر در ساختمان دهیاری
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای برکه سفلین منزل استیجاری آقای خواجه ئی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، بندرلنگه ، روستای گزیر دفتر استیجاری تعاونی کشاورزی تولید مقابل سنگ فروشی زارعی
تلفن : ۴۴۲۲۲۶۳۶

آدرس : استان هرمزگان ، توکهور ، شهر هشتبندی دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، توکهور ، روستای هشتبندی روبروی باربری توکلی مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، توکهور ، روستای توکهور نرسیده به خانه بهداشت مغازه استیجاری
تلفن : ۴۲۲۲۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشید
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای سوزا جنب شهرداری سوزا
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای صلخ جنب مسجد
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای دوستکو جنب دهیاری
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، جنب دهیاری روستای دیرستان
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای باسعیدو روستای دیرستان جنب منزل قویدل
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای رمچاه جنب مسجد الی کمال
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای لافت محله میان دفتر شورای حل اختلاف
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، محله پی پشت جنب منزل آقای کمالی
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، روستای دفاری جنب دفتر شورای اسلامی
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، قشم ، بلوار آزادگان جنب تالار وحدت مجتمع خورشید در حال انتقال به آدر قشم جنب اسکله بهمن ساختمان اداره ثبت قدیم
تلفن : ۳۵۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان هرمزگان ، ابوموسی ، مستقر در دادگاه ابوموسی
تلفن : ۳۵۶۲۳۳۸۵

آدرس : استان هرمزگان ، فین ، جنب بخشداری قدیم
تلفن : ۳۲۵۲۰۳۵۶

آدرس : استان هرمزگان ، فین ، روستای قطب آباد مسجد صاحب الزمان (عج)
تلفن : ۳۲۵۲۰۳۵۶

آدرس : استان هرمزگان ، فین ، روستای چلو -گهره مستقر در دفتر دهیاری
تلفن : ۳۲۵۲۰۳۵۶

آدرس : استان هرمزگان ، فین ، روستای سرزه – روستای رضوان  جنب دفتر دهیاری – دفتر شوورای حل اختلاف
تلفن : ۳۲۵۲۰۳۵۶

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا