مراکز پزشکی قانونی استان اصفهان

مراکز پزشکی قانونی شهرستان های استان اصفهان

اصفهان / نطنز      
کد مرکز: ۱۹۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر خدایار قاسمیه
آدرس: نطنز – ساختمان دادگستری
کد پستی: ۸۷۶۱۶۱۳۶۱۱
تلفن: ۵۴۲۲۲۰۴۷ – ۰۳۱
نمابر: ۵۴۲۲۲۰۴۷

اصفهان / نجف آباد 
کد مرکز: ۱۹۲
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر محمد خزائیلی
آدرس: نجف اباد – خیابان دلگشا – کوچه شهید یعقوبیان
کد پستی: ۸۵۱۷۶۵۸۷۳۳
تلفن: ۴۲۶۴۳۲۴۰ – ۰۳۱
نمابر: ۴۲۶۴۳۲۴۰

اصفهان / نایین      
کد مرکز: ۱۹۱
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر بهرام سجادی
آدرس: نایین – ساختمان دادگستری
کد پستی: ۸۳۹۱۹۳۱۱۸۵
تلفن: ۴۶۲۶۵۱۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۴۶۲۶۵۱۰۰

اصفهان / مبارکه    
کد مرکز: ۱۸۵
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر بابک صالحی
آدرس: مبارکه – خیابان ۱۷ شهریور – اورژانس سینا
تلفن: ۵۲۴۰۳۶۷۰ – ۰۳۱
نمابر: ۵۲۴۰۳۶۷۰

اصفهان / گلپایگان  
کد مرکز: ۱۷۹
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر مجید محمدی
آدرس: گلپایگان – ساختمان دادگستری
کد پستی: ۸۷۷۱۹۴۶۷۷۵
تلفن: ۵۷۴۲۸۹۳۵ – ۰۳۱
نمابر: ۵۷۴۲۸۹۳۵

اصفهان / گزبرخوار
کد مرکز: ۱۷۸
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر مهران معمارزاده
آدرس: دولت آباد – خیابان طالقانی – ساختمان کوثر
کد پستی: ۸۳۴۱۸۰۰۰۰۰
تلفن: ۴۵۸۲۶۵۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۴۵۸۲۶۵۰۰

اصفهان / کاشان     
کد مرکز: ۱۶۸
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر علیرضا بیگانه
آدرس: کاشان – فلکه معلم – اول بلوار مفتح
تلفن: ۵۵۵۴۳۰۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۵۵۵۴۳۰۰۰

اصفهان / فلاورجان 
کد مرکز: ۱۶۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر محسن داداش پور
آدرس: فلاورجان – خیابان فردوسی – بلوار کارگر – ساختمان قدیم دادگستری
کد پستی: ۸۴۵۱۶۷۳۹۸۵
تلفن: ۳۷۴۲۲۳۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۳۷۴۲۲۳۰۰

اصفهان / فریدونشهر
کد مرکز: ۱۶۲
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر حسن مقدسی
آدرس: فریدونشهر – بلوار ازادگان – روبروی فرمانداری – مطب شخصی
کد پستی: ۸۵۹۱۸۳۷۷۸۴
تلفن: ۵۷۵۹۳۲۴۵ – ۰۳۱
نمابر: ۵۷۵۹۳۲۴۵

اصفهان / شهرضا   
کد مرکز: ۱۵۶
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکترشهریار بنایی
آدرس: شهرضا – خیابان ۴۵ متری – روبروی پل هوایی – زایشگاه سمیه‌ی سابق
تلفن: ۵۳۲۳۷۹۹۴ – ۰۳۱
نمابر: ۵۳۲۳۷۹۹۴

اصفهان / شاهین شهر       
کد مرکز: ۱۵۵
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر مجتبی خسروی
آدرس: شاهین شهر – خیابان ژاندارمری
تلفن: ۴۵۲۲۲۰۸۰ – ۰۳۱
نمابر: ۴۵۲۲۲۰۸۰

اصفهان / سمیرم     
کد مرکز: ۱۵۲
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر مهدیقلی سامی
آدرس: سمیرم -بلوار دانشگاه -ساختمان دادگستری
تلفن: ۵۳۶۶۷۲۸۹ – ۰۳۱
نمابر: ۵۳۶۶۷۲۸۹

اصفهان / زرین شهر
کد مرکز: ۱۴۵
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر اسماعیل صادقیان
آدرس: زرین شهر –خیابان امام خمینی شمالی
تلفن: ۵۲۲۳۲۰۱۱ – ۰۳۱
نمابر: ۵۲۲۳۲۰۱۱

اصفهان / دهاقان    
کد مرکز: ۱۳۹
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر یدا… ولی خانی
آدرس: دهاقان–خیابان شهید موسوی–خیابان شهید طاهریان مجتمع پزشکی حضرت علی اصغر (ع)
تلفن: ۵۳۳۳۸۴۰۱ – ۰۳۱
نمابر: ۵۳۳۳۸۴۰۱

اصفهان / خوانسار  
کد مرکز: ۱۳۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر محمد کاظم شایسته
آدرس: خوانسار – ساختمان دادگستری
کد پستی: ۸۷۹۱۷۸۴۹۸۶
تلفن: ۵۷۷۷۳۹۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۵۷۷۷۳۹۰۰

اصفهان / خمینی شهر      
کد مرکز: ۱۳۲
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر مهدی قیصری
آدرس: خمینی شهر –خیابان سلمان فارسی – روبروی پارک پیروزی
کد پستی: ۸۴۱۹۶۴۴۵۷۴
تلفن: ۳۳۶۴۷۰۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۳۳۶۴۷۰۰۰

اصفهان / چادگان    
کد مرکز: ۱۲۶
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر زهرا براتی
آدرس: چادگان ــ فلکه الله –مرکز بهداشتی درمانی ۱۷ شهریور
تلفن: ۵۷۷۲۶۵۸۴ – ۰۳۱
نمابر: ۵۷۷۲۶۵۸۴

اصفهان / تیران      
کد مرکز: ۱۲۲
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر فرشید خزائیلی
آدرس: خیابان امام خمینی (ره) – خیابان اصلی- دادگستری –ساختمان شورای حل اختلاف
تلفن: ۴۲۲۲۷۹۹۹ – ۰۳۱
نمابر: ۴۲۲۲۷۹۹۹

اصفهان / آران وبیدگل      
کد مرکز: ۱۱۰
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر احمد کرباسی
آدرس: اران و بیدگل ــ خیابان ۱۷ شهریورــ قیام ۱۱ ــ ساختمان دهیاری‌ها
تلفن: ۵۴۷۳۲۰۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۵۴۷۳۲۰۰۰

اصفهان / اصفهان   
کد مرکز: ۱۰۶
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: خانم دکتر زهرا جهان بین
آدرس: اصفهان- خیابان جابر انصاری – بعد از چهارراه ابونعیم
کد پستی: ۸۱۹۶۸۴۴۸۵۱
تلفن: ۳۴۴۴۰۴۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۳۴۴۴۰۴۰۰

اصفهان / اردستان   
کد مرکز: ۱۰۳
مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان اصفهان
مسئول مرکز: دکتر یوسف قربانی
آدرس: اردستان ــ میدان دادگستری ــ ساختمان شورای حل اختلاف
تلفن: ۵۴۲۴۸۹۰۰ – ۰۳۱
نمابر: ۵۴۲۴۸۹۰۰

اصفهان / اصفهان   
آدرس: اصفهان -آدرس: اصفهان –فلکه فیض- اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان
کد پستی: ۸۱۶۵۸۷۵۷۳۵
تلفن: ۳۶۶۴۲۸۵۲- ۰۳۱
پست الکترونیک: es@lmo.ir

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان کرج با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

نماد اعتماد دادمان

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

۰۹۱۲۳۰۰۰۹۴۷

۰۹۰۲۷۳۴۲۹۴۲

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا