کلانتری های استان فارس

کلانتری های آباده

آدرس : استان فارس ، آباده ، کیلومتر ۵۰ محور آباده – اصفهان شهر ایزد خواست
تلفن : (۰۷۵۲)۲۲۶۳۳۷۷

آدرس : استان فارس ، آباده ، آباده خ (امام) فلکه بسیج
تلفن : (۰۷۵۱)۳۳۳۳۷۷

آدرس : استان فارس ، آباده ، کیلومتر ۲۰ محور آباده – شیراز شهر سورمق
تلفن : (۰۷۵۲)۲۹۶۳۲۵۶

آدرس : استان فارس ، آباده ، کیلومتر ۱۳ محور آباده سمیرم صغاد بلوار امام ورودی شهر
تلفن : (۰۷۵۲)۲۲۲۲۷۷۷

آدرس : استان فارس ، آباده ، کیلومتر ۲۵ محور آباده سمیرم بهمن جنب تفرجگاه
تلفن : (۰۷۵۲)۲۲۵۲۰۲۱

آدرس : استان فارس ، آباده ، کیلومتر ۱۲۰ محور آباده خسرو و شیرین روستای خسرو و شیرین
تلفن : (۰۶۳۱)۴۴۲۲۲۵۰۰

کلانتری های ارسنجان

آدرس : استان فارس ، ارسنجان ، بلوار شهید اسکندری جنب دادگستری
تلفن : (۰۷۲۹)۷۶۲۲۴۳۲

آدرس : استان فارس ، ارسنجان ، کیلومتر ۳۰ محور ارسنجان خرامه – روستای کوشک
تلفن : (۰۷۲۹)۷۶۹۲۱۰۵

کلانتری های استهبان

آدرس : استان فارس ، استهبان ، چهار راه ابوذر خیابان منتهی به پایانه مسافربری
تلفن : (۰۷۳۲)۴۲۲۲۷۱۲

آدرس : استان فارس ، استهبان ، بلوار قائم نرسیده به فله معلم ابتدای ورودی استهبان از سمت شیراز
تلفن : (۰۷۳۲)۴۲۲۲۴۲۲

آدرس : استان فارس ، استهبان ، کیلومتر ۳۵ محور استهبان نیریز شیراز ایج
تلفن : (۰۷۳۲)۴۲۶۲۰۸۸

آدرس : استان فارس ، استهبان ، کیلومتر ۲۵ محور استهبان شیراز – ابتدای ورودی شهر رونیز
تلفن : (۰۷۳۲)۴۶۲۲۰۸۳

آدرس : استان فارس ، استهبان ، کیلومتر ۲۰ محور استهبان شیراز – جاده فرعی – ۲۵ کیلومتری استهبان روستای ماهفرخان
تلفن : (۰۷۳۲)۴۶۴۲۵۵۲

آدرس : استان فارس ، استهبان ، کیلومتر ۶۵ محور فرعی استهبان خرامه جنب دریاچه بختگان روستای خانه کت
تلفن : (۰۷۳۲)۴۷۱۱۱۹۰

کلانتری های اقلید

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید – بلوار جهاد – میدان ساعت
تلفن : (۰۷۵۲)۴۲۲۳۰۴۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید – کیلومتر ۷۰ محور اقلید یاسوج دهستان دژکرد
تلفن : (۰۷۵۲)۴۶۳۳۷۴۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید -کیلومتر ۶۰ محور اقلید یاسوج دهستان سده
تلفن : (۰۷۵۲)۴۶۲۲۲۱۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید – کیلومتر ۴۵ محور اقلید یاسوج دهستان آسپاس
تلفن : (۰۷۵۲)۴۶۴۳۲۷۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید – کیلومتر ۳۰ محور اقلید یاسوج شهرمیان
تلفن : (۰۷۵۲)۴۳۶۳۵۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید -کیلومتر ۵۰ محور اقلید یاسوج دهستان حسن آباد – خیابان جهاد کشاورزی
تلفن : (۰۷۵۲)۴۳۳۳۸۴۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان اقلید – کیلومتر ۴۰ محور اقلید یاسوج شهرستان اقلید – دهستان خنجشت – خیابان امام علی
تلفن : (۰۷۵۲)۴۳۵۳۷۷۷

کلانتری های بوانات

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، خیابان امام خمینی، جنب بانک کشاورزی (فاصله ۵ کیلومتر با ستاد فرماندهی)
تلفن : (۰۷۵۲)۳۲۲۳۲۴۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، کیلومتر ۶۵ محورفرعی بوانات خاتم یزد، شهر کره ای، روبروی مخابرات
تلفن : (۰۷۵۲)۲۳۳۸۳۴۰۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، کیلومتر ۳۵ محورفرعی بوانات یزد شهر مزایجان
تلفن : (۰۷۵۲)۲۳۲۴۳۲۶۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، کیلومتر ۲۰ محورفرعی بوانات یزد ورودی دهستان سروستان
تلفن : (۰۷۵۲)۳۲۹۲۲۲۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، کیلومتر ۳۵ محورفرعی بوانات قادر آبادنتهای دهستان سیمکان
تلفن : (۰۷۵۲)۳۳۲۲۱۲۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، ۲ کیلومتری دهستان باغ صفا، ابتدای جاده اصلی بخش سرچهان
تلفن : (۰۷۵۲)۳۳۵۲۱۶۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان بوانات ، کیلومتر ۵۵ محورفرعی بوانات خاتم یزد ابتدای دهستان تئجردی، جنب جاده اصلی
تلفن : (۰۷۵۲)۳۳۴۲۱۸۸

کلانتری های پاسارگاد

آدرس : استان فارس ، شهرستان پاسارگاد ، ابتدای بلوار امام (ره) سعادتشهر
تلفن : (۰۷۲۹)۷۲۲۲۱۵۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان پاسارگاد ، بخش پاسارگاد ابتدای ورودی به بخش
تلفن : (۰۷۲۹)۷۲۸۲۲۹۹

کلانتری های جهرم

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، خیابان محبی شهرک فاطمیه
تلفن : (۰۷۹۱)۴۴۴۰۷۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۵۰ جاده جهرم – سروستان
تلفن : (۰۷۹۲)۳۳۵۲۲۷۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۷۰ جاده جهرم – شیراز
تلفن : (۰۷۹۲)۳۲۲۲۳۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۲۵ – جاده جهرم – شیراز
تلفن : (۰۷۹۲)۳۶۲۲۴۵۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۸۵ – جاده جهرم – میمند
تلفن : (۰۷۹۱)۲۷۲۳۴۰۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۹۵ – جاده جهرم – شیراز

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۸۵ – جاده جهرم شیراز
تلفن : (۰۷۹۲)۳۴۲۲۴۴۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، کیلومتر ۵۰ – جاده جهرم – شیراز
تلفن : (۰۷۹۲)۳۳۱۱۲۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان جهرم ، بلوار انقلاب
تلفن : (۰۷۹۱)۲۲۲۳۰۴۰

کلانتری های خرم بید

آدرس : استان فارس ، شهرستان خرم بید ، صفاشهر دهبید ناحیه ۱ بلوار امام خمینی
تلفن : (۰۷۵۲)۳۵۲۲۱۷۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان خرم بید ، کیلومتر ۱۴۰ محور شیراز – اصفهان قادر آباد بلوار امام
تلفن : (۰۷۵۲)۳۶۵۲۲۹۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان خرم بید ، کیلومتر ۱۷۰ محور شیراز – اصفهان روستای قشلاق
تلفن : (۰۷۵۲)۳۶۳۲۱۷۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان خرم بید ، چهارم ۴۶۰ و نه در شیراز – اصفهان
تلفن : (۰۷۵۲)۳۵۲۰۷۷۷

کلانتری های خنج

آدرس : استان فارس ، شهرستان خنج ، بلوار معلم
تلفن : (۰۷۸۲)۴۵۲۳۷۰۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان خنج ، کیلومتر ۴۰ جاده خنج – شیراز
تلفن : (۰۷۸۲)۴۵۲۸۲۱۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان خنج ، کیلومتر ۴۰ جاده خنج – لامرد
تلفن : (۰۷۸۲)۴۵۱۲۰۲۰

کلانتری های داراب

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، بلوار امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۷۳۲)۶۲۴۱۱۹۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، خیابان برق
تلفن : (۰۷۳۲)۶۲۳۴۹۹۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۱۵ محور داراب بندر عباس جنت شهر
تلفن : (۰۷۳۲)۶۳۲۲۷۳۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۱۲۵ محور داراب بندر عباس
تلفن : (۰۷۳۲)۷۶۳۳۱۹۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۲۰ محور داراب – شیراز
تلفن : (۰۷۳۲)۶۵۶۲۰۵۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۴۵ محور داراب بندر عباس
تلفن : (۰۷۳۲)۶۵۸۳۳۱۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۶۰ محور داراب بندر عباس
تلفن : (۰۷۳۲)۶۶۲۳۴۳۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۶۰ محور داراب بندر عباس و ۶۰ کیلومتر محور فرعی – روستای تل بارگاه
تلفن : (۰۷۳۲)۶۶۹۲۲۵۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۳۵ محور قدیم دارا شیراز
تلفن : (۰۷۳۲)۶۴۴۳۴۳۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۱۰۰ محور داراب بندر عباس
تلفن : (۰۷۳۲)۷۶۶۳۲۳۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۱۲۰ محور داراب بندر عباس
تلفن :  (۰۷۳۲)۷۶۴۳۴۲۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان داراب ، کیلومتر ۲۵ محور داراب نیریز
تلفن : (۰۷۳۲)۶۳۷۲۰۰۹

کلانتری های رستم

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، مصیری خ اصلی جنب اداره ابفا
تلفن : (۰۷۲۲)۴۳۶۲۲۲۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، کیلومتر ۳۰ محور نورآباد – یاسوج روستای بابا میدان
تلفن : (۰۷۲۲)۴۳۲۲۳۵۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، کیلومتر ۴۰ محور نورآباد – گچساران روستای دهنو
تلفن : (۰۷۲۲)۴۳۴۳۶۳۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، کیلومتر ۵۰ محور نورآباد – گچساران روستای کوپن
تلفن : (۰۷۲۲)۴۴۶۳۲۶۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، کیلومتر ۶۰ محور نورآباد – گچساران روستای چهار طاق
تلفن : (۰۷۲۲)۴۵۱۲۲۷۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان رستم ، کیلومتر ۵۰ محور نورآباد – گچساران روستای کوپن مصوب غیر فعال

کلانتری های زرین دشت

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، حاجی آباد بلوار خلیج فارس
تلفن : (۰۷۳۲)۷۲۲۲۴۱۴

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، کیلومتر ۱۰ محور زرین دشت جهرم شهر دبیران
تلفن : (۰۷۳۲)۷۲۶۲۱۲۱

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، کیلومتر ۱۲ محور زرین دشت جهرم شهر پیر

آدرس : استان فارس ، زرین دشت ، کیلومتر ۵۰ محور زرین دار به روستای خسویه
تلفن : (۰۷۳۲)۷۳۲۳۳۷۷

کلانتری های سپیدان

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، شهر اردکان خ شهید سهرابی
تلفن : (۰۷۱۲)۷۲۲۲۹۵۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۲۵ محور شیراز سپیدان بلوار ورودی شهر
تلفن : (۰۷۱۲)۷۶۲۲۳۶۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۴۰ محور شیراز سپیدان روستای دالین
تلفن : (۰۷۱۲)۷۶۲۲۲۲۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۳۰ محور شیراز سپیدان دو راهی تنگ خیاره
تلفن : (۰۷۱۲)۷۹۱۱۷۲۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۲۰ محور سپیدان یاسوج روستای کمهر
تلفن : (۰۷۱۲)۷۲۹۲۰۶۸

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۴۰ محور شیراز سپیدان ابتدای روستای راشک
تلفن : (۰۷۱۲)۷۳۷۲۱۹۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان سپیدان ، کیلومتر ۵۰ محور شیراز – سپیدان سه راهی روستای سرناباد
تلفن : (۰۷۱۲)۷۳۶۳۴۱۲

کلانتری های سروستان

آدرس : استان فارس ، شهرستان سروستان ، خ امام حسین (بتوری) – روبروی مسجد الشهدا
تلفن : (۷۱۲)۵۲۲۲۱۴۵

آدرس : استان فارس ، شهرستان سروستان ، کیلومتر ۲۵ جاده سروستان – شیراز شهر کوهنجان خیابان امام خمینی (ره)
تلفن : (۷۱۲)۵۲۶۲۲۴۴

کلانتری های شیراز

آدرس : استان فارس ، شیراز ، پل چوبی
تلفن : (۰۷۱۱)۲۲۲۸۰۲۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، میدان شهید فهمیده – خیابان سرو – جنب پمپ بنزین فجر
تلفن : (۰۷۱۱)۷۳۸۱۱۱۱

آدرس : استان فارس ، شیراز ، سه راه نمازی ابتدای سنگ سیاه روبرو مسجد ابوالفضل
تلفن : (۰۷۱۱)۲۲۲۲۲۷۴

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار مدرس بعد از ترمینال مدرس (کاوه)
تلفن : (۰۷۱۱)۷۲۶۴۸۷۱

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار سرباز خیابان شهید اعتمادی نبش کوچه ۱۳
تلفن : (۰۷۱۱)۸۳۰۱۲۸۳

آدرس : استان فارس ، شیراز ، جنب پلیس راه شیراز – فسا
تلفن : (۰۷۱۱)۷۲۲۲۸۸۸

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۳۰ جاده شیراز کازرون روستای دارنگون
تلفن : (۰۷۱۱)۸۷۰۲۲۱۷

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کازرون روستای دشت ارژن
تلفن : (۰۷۱۲)۸۷۶۲۳۳۹

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۴۵ جاده شیراز فیروز آباد شهر کوار
تلفن : (۰۷۱۲)۵۶۲۲۳۸۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۳۰ جاده شیراز کازرون روستای خانه زنیان
تلفن : (۰۷۱۲)۸۷۲۲۲۳۱

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۴۵ جاده شیراز جهرم روستای آبگرم
تلفن : (۰۷۱۲)۵۶۵۲۱۹۱

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز – جهرم، روستای بیدزرد
تلفن : (۰۷۱۱)۷۸۲۲۴۰۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز خرامه روستای دودج
تلفن : (۰۷۱۲)۲۷۲۲۱۲۵

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۲۰ محور شیراز کازرون کهمره سرخی – روستای ریچی
تلفن : (۰۷۱۱)۴۸۱۸۵۰۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۱۵ جاده شیراز کفترک
تلفن : (۰۷۱۱)۴۸۲۳۰۹۸

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۵۰ جاده شیراز کازرون کهمره سرخی – روستای مسقان
تلفن : (۰۷۱۱)۴۸۱۴۴۸۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، خ قصر الدشت خ ولیعصر – ما بین ک ۱۱ و ۱۳ ولیعصر
تلفن : (۰۷۱۱)۶۲۶۳۷۸۸

آدرس : استان فارس ، شیراز ، میدان کلیه بلوار بوستان
تلفن : (۰۷۱۱)۷۳۰۸۳۰۶

آدرس : استان فارس ، شیراز ، میدان الله – ابتدای بولوار شیرودی
تلفن : (۰۷۱۱)۷۲۲۲۲۱۱

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار زهرا – جنب آپارتمانهای کوی زهرا
تلفن : (۰۷۱۱)۷۲۶۷۴۰۸

آدرس : استان فارس ، شیراز ، خیابان آزادگان – خیابان مریم
تلفن : (۰۷۱۱)۷۲۶۷۵۵۳

آدرس : استان فارس ، شیراز ، خیابان معالی آباد – بعد از اولین فرعی – سمت راست
تلفن : (۰۷۱۱)۶۲۴۷۷۵۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار ابوذر غفاری – کنار پل
تلفن : (۰۷۱۱)۷۴۳۱۰۴۹

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار عدالت جنوبی بلوار دولت روبروی پمپ گاز
تلفن : (۰۷۱۱)۸۲۴۷۴۷۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، ورودی شهرک گلستان جنب پمپ بنزین
تلفن : (۰۷۱۱)۶۲۰۱۲۲۵

آدرس : استان فارس ، شیراز ، شهرک رکن آباد بلوار تلاش
تلفن : (۰۷۱۱)۲۴۲۴۰۰۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، میدان والفجر بلوار فجر شمالی
تلفن : (۰۷۱۱)۸۲۳۹۴۴۴

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوارمطهری جنوبی خیابان گلچین غربی
تلفن : (۰۷۱۱)۸۳۲۳۲۲۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بلوار جمهوری – سر خیابان کوهستان
تلفن : (۰۷۱۱)۲۲۹۵۱۵۷

آدرس : استان فارس ، شیراز ، شهرک میانرود انتهای بلوار روزبهان
تلفن : (۰۷۱۱)۸۴۰۴۰۱۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کمربندی ابتدای روستای سلطان آباد
تلفن : (۰۷۱۱)۷۸۰۲۵۶۶

آدرس : استان فارس ، شیراز ، کیلومتر ۲۰ جاده شیراز بخش زرقان
تلفن : (۰۷۱۲)۴۲۲۲۲۹۹

آدرس : استان فارس ، شیراز ، فلکه قصرالدشت خ همت شمالی
تلفن : (۰۷۱۱)۲۱۸۵۰۵۴

آدرس : استان فارس ، شیراز ، صدرا – چهار راه زندیه – بلوار عرفان
تلفن : (۰۷۱۱)۶۴۱۴۸۴۰

آدرس : استان فارس ، شیراز ، بخش کربال
تلفن : (۰۷۱۲)۴۶۲۲۹۲۹

کلانتری های فراشبند

آدرس : استان فارس ، فراشبند ، مرکز شهر فراشبند
تلفن : (۰۷۱۲)۶۶۲۲۲۹۹

آدرس : استان فارس ، فراشبند ، کیلومتر ۳۰ جاده کازرون شهر نوجین
تلفن : (۰۷۱۲)۶۶۷۲۳۶۵

آدرس : استان فارس ، فراشبند ، کیلومتر ۷۵ جاده فراشبند شهر دهرم
تلفن : (۰۷۱۲)۶۶۶۳۴۴۶

آدرس : استان فارس ، فراشبند ، کیلومتر ۲۵ جاده فیروزآباد روستای باچون
تلفن : (۰۷۱۲)۶۸۱۶۱۶۵

آدرس : استان فارس ، فراشبند ، کیلومتر ۱۵۰ جاده عسلویه روستای دولت آباد
تلفن : (۰۷۱۲)۶۷۱۲۲۷۴

کلانتری های فسا

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۳۵ محور اصلی فسا -داراب
تلفن : (۰۷۳۱)۳۷۷۳۱۰۰

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۲۰ محور فسادار ببخش نوبندگان
تلفن : (۰۷۳۱)۳۲۳۳۴۰۲

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۳۵ جاده فسا – جهرم – روستای میانده
تلفن : (۰۷۳۱)۳۵۵۲۲۷۰

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۲۵ جاده فسا جهرم – روستای فدشکویه
تلفن : (۰۷۳۱)۳۵۷۲۳۱۳

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۶۰ جاده فسا داراب ششده – روستای دوگان
تلفن : (۰۷۳۱)۳۷۴۲۱۰۰

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۵ فسا – داراب – روستای کوشکک قاضی
تلفن : (۰۷۳۱)۲۲۴۳۰۰۷

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۱۵ محور فسا شیراز

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۴۰ محور فسا شیراز

آدرس : استان فارس ، فسا ، فلکه شهدا
تلفن : (۰۷۳۱)۲۲۲۲۴۵۶

آدرس : استان فارس ، فسا ، میدان دریمی
تلفن : (۰۷۳۱)۲۲۲۴۴۹۸

آدرس : استان فارس ، فسا ، کیلومتر ۳۰ محور فسا – جهرم – زاهد شهر
تلفن : (۰۷۳۱)۳۵۲۴۵۵۵

کلانتری های فیروزآباد

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، ورودی شهر میمند
تلفن : (۰۷۱۲)۶۴۶۲۳۱۵

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۵ محور فیروز آباد عسلویه
تلفن : (۰۷۱۲)۶۳۹۲۱۷۹

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۳۰ محور فیروز آباد شیراز
تلفن : (۰۷۱۲)۶۴۱۲۰۱۱

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۳۰ محور فیروز آباد – قیر و کارزین
تلفن : (۰۷۱۲)۶۵۴۶۱۷۶

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۵ محور فیروز آباد – قیر و کارزین
تلفن : (۰۷۱۲)۶۳۲۳۹۸۸

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۷۰ محور شیراز فیروز آباد روستای دادنجان کهمره سرخی
تلفن : (۰۷۱۲)۶۵۱۸۳۲۹

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۸۰ محور شیراز فیروز آباد روستای مهکویه
تلفن : (۰۷۱۲)۶۵۱۹۲۰۳

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، کیلومتر ۴۵ محور فیروز آباد شیراز

آدرس : استان فارس ، فیروز آباد ، بلوار پاسداران
تلفن : (۰۷۱۲)۶۲۲۳۳۶۲

کلانتری های قیر و کارزین

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، قیر شهرک الهای _ خیابان پلیس
تلفن : (۰۷۹۲)۴۲۲۲۱۲۹

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، کیلومتر ۳۰ محور قیر جهرم مبارک آباد – بلوار امام (ره)
تلفن : (۰۷۹۲)۴۲۶۲۳۰۰

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، کیلومتر ۳۰ محور قیر خنجشهر ابزر (مرند) ابتدای ورودی شهر
تلفن : (۰۷۹۲)۴۴۳۲۰۰۱

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، کیلومتر ۱۰ محور قیر جهرم شهر کازرین – بلوار قاموس
تلفن : (۰۷۹۲)۴۲۸۳۱۴۴

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، کیلومتر ۱۵ محور موا قیر فیروز آباد روستای ریکان
تلفن : (۰۷۱۲)۶۵۴۹۰۶۰

آدرس : استان فارس ، قیر و کارزین ، کیلومتر ۷۰ محور فرعی قیر – خنج روستای هنگام
تلفن : (۰۷۹۲)۴۳۸۲۲۴۱

کلانتری های کازرون

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، خ محمدی
تلفن : (۰۷۲۱)۲۲۲۲۵۲۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، خ جهاد
تلفن : (۰۷۲۱)۲۲۳۲۷۷۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۱۰ محور جدید کازرون شیراز روستای پل آبگینه
تلفن : (۰۷۲۱)۲۴۱۲۲۳۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۴۰ محور اصلی کازرون فراشبند
تلفن : (۰۷۲۲)۲۲۶۳۲۲۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۴۵ محور کازرون بوشهر شهر کنار تخته
تلفن : (۰۷۲۲)۲۶۶۲۲۳۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۵۰ محور کنار تخته خشت شهر خشت
تلفن : (۰۷۲۲)۲۶۲۲۱۴۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۴۸ محور کنار تخته خشت روستای بورکی
تلفن : (۰۷۲۲)۶۶۱۸۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۶۰ محور کازرون بوشهر خشت به شهباز خانی روستای شهباز خانی
تلفن : (۰۷۲۲)۲۶۸۲۰۰۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، فلکه بنیاد شهید
تلفن : (۰۷۲۱)۲۲۲۹۲۵۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۳۰ محور اصلی کازرون فراشبند روستای فامور
تلفن : (۰۷۲۲)۲۵۲۲۳۸۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۵۰ محور قدیم کازرون شیراز روستای ابوالحیات
تلفن : (۰۷۲۲)۲۹۷۲۰۲۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۴۰ محور قدیم کازرون شیراز شهر نودان
تلفن : (۰۷۲۲)۲۸۲۳۲۹۸

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۳۰ محور قدیم کازرون شیراز شهر چنار شاهیجان
تلفن : (۰۷۲۲)۲۲۲۲۵۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۲۰ محور کازرون چنار شاهیجان روستای شاهپور
تلفن : (۰۷۲۲)۲۴۲۲۵۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان کازرون ، کیلومتر ۲۵ محور کازرون بوشهر روستای کمارج نوحی
تلفن : (۰۷۲۲)۲۶۷۲۲۰۰

کلانتری های گراش

آدرس : استان فارس ، شهرستان گراش ،بلوار رسالت جنب پارک بوستان
تلفن : (۰۷۸۱)۲۲۲۲۰۴۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان گراش ، کیلومتر ۸۵ جاده شهر گراش – بخش آرد
تلفن : (۰۷۸۱)۲۲۶۲۲۶۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان گراش ، کیلومتر ۹۵ جاده شهر گراش – دهستان فداغ
تلفن : (۰۷۸۱)۲۵۲۲۴۳۳

کلانتری های لارستان

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، لار شهر جدید
تلفن : (۰۷۸۱)۲۲۴۰۰۳۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۵ محور بندر عباس
تلفن : (۰۷۸۱)۲۲۳۲۹۹۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۴۰ محور لار به خنج
تلفن : (۰۷۸۱)۳۶۲۲۳۱۲-۱۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۶۵ محور لار به جهرم
تلفن : (۰۷۸۱)۴۲۲۳۱۱۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۱۴۰ محور لار به لامرد
تلفن : (۰۷۸۱)۳۳۵۲۴۵۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۱۰۰ محور لار به جهرم
تلفن : (۰۷۸۱)۳۲۵۲۴۳۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۱۰۰ محور لار به عمادده
تلفن : (۰۷۸۱)۲۴۳۲۲۳۸

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۱۳۹ محور لار به درزسایبان
تلفن : 

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، لار شهر قدیم
تلفن : (۰۷۸۱)۳۳۴۴۰۲۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۵۰ محور لار به جهرم

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۵۵ محور لار به بستک
تلفن : (۰۷۸۱)۴۸۱۱۷۴۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۳۰ محور لار به بندر عباس
تلفن : (۰۷۸۱)۲۳۶۳۲۲۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۷۵ محور لار به عمادده
تلفن : (۰۷۸۲)۳۴۳۲۴۳۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۷۵ محور لار به خنج
تلفن : (۰۷۸۲)۳۶۶۲۲۱۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۱۲۵ محور لار به کاریان
تلفن : (۰۷۸۲)۴۶۴۲۳۵۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۷۴ محور لار به کاریان
تلفن : (۰۷۸۲)۲۴۸۲۱۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۳۰ محور لار به جهرم
تلفن : (۰۷۸۱)۲۲۸۲۳۳۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان لارستان ، کیلومتر ۷۰ محور لار به بندر عباس
تلفن : (۰۷۸۲)۲۴۶۲۴۵۳

کلانتری های لامرد

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، اتوبان شهید نعمتی، میدان دانشجو
تلفن : (۰۷۸۲)۵۲۲۰۷۷۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، کیلومتر ۱۵ محور لامرد اشکنان
تلفن : (۰۷۸۲)۵۲۲۰۷۷۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، کیلومتر ۴۰ محور لامرد اشکنان
تلفن : (۰۷۸۲)۵۷۲۲۳۳۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، کیلومتر ۵۵ محور لامرد خنج
تلفن : (۰۷۸۲)۶۷۲۲۲۱۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، کیلومتر ۳۸ محور لامرد خنج
تلفن : (۰۷۸۲)۶۷۳۲۶۶۹

آدرس : استان فارس ، شهرستان لامرد ، کیلومتر ۳۵ محور لامرد لارستان
تلفن : (۰۷۸۲)۵۲۶۲۴۴۴

کلانتری های مرودشت

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، خیابان سعدی – کوچه شهید حق جو
تلفن : (۰۷۲۸)۲۲۲۸۲۶۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر۲۶ محور مرودشت – پاسارگاد بخش سیدان – شهر سیدان
تلفن : (۰۷۲۹)۴۲۲۴۳۵۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۴۰ محور مرودشت – پاسارگاد بخش سیدان – روستای سیوند
تلفن : (۰۷۲۹)۴۵۶۲۲۳۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۱۲ محور مرودشت – پاسارگاد جاده میدان ملل به تخت جمشید
تلفن : (۰۷۲۸)۴۴۷۳۵۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۱۲ محور مرودشت – پاسارگاد روستای کناره – ورودی روستا
تلفن : (۰۷۲۸)۴۴۷۲۷۵۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۵۰ محور مرودشت – اقلید بخش درودزن روستای ابرج
تلفن : (۰۷۲۸)۴۸۱۳۷۷۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۱۰۰ محور مرودشت – سپیدان بخش کر – شهر روستای خانیمن
تلفن : (۰۷۲۹)۶۶۳۴۲۴۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۱۰۵ محور مرودشت – سپیدان بخش کامفیروز – شهر مشهئ بیلو
تلفن : (۰۷۲۹)۶۶۲۳۴۹۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، خیابان انقلاب – جنب منازل سازمانی
تلفن : (۰۷۲۸)۳۳۳۳۵۱۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۵۰ محور مرودشت – اقلید بخش درودزن – نرسیده به روستای درود زن
تلفن : (۰۷۲۸)۶۲۲۲۶۰۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان مرودشت ، کیلومتر ۳۰ محور مرودشت – سپیدان بخش درودزن – شهر کوشکک – ورودی شهر
تلفن : (۰۷۲۸)۴۶۶۲۳۴۴

کلانتری های ممسنی

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، شهر نور آباد ممسنی
تلفن : (۰۷۲۲)۴۲۲۲۴۲۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۰ محور اصلی نور آباد گچساران روستای فهلیان
تلفن : (۰۷۲۲)۴۳۷۲۲۷۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۵ محور نور آباد گچساران و ۳۰ کیلومتر داخل محور فرعی
تلفن : (۰۷۲۲)۴۶۶۴۰۵۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۳۰ محور شیراز – نور آباد روستای سرآب بهرام
تلفن : (۰۷۲۲)۴۶۵۲۰۳۳

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۱۵ محور شیراز – نور آباد روستای مرغ
تلفن : (۰۷۲۲)۴۶۶۲۲۰۷

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۱۵ محور شیراز نور آباد ۶۰ کیلومتر داخل محور فرعی روستای بابا منیر
تلفن : (۰۷۲۲)۴۶۲۳۲۵۶

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۱۵ محور شیراز نور آباد ۹۰ کیلومتر داخل محور فرعی روستای میشان
تلفن : (۰۷۲۲)۴۸۴۲۱۸۸

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۱۰ محور فرعی نور آباد شیراز روستای چاهچنار

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۲۵ محور فرعی نور آباد شیراز روستای کلاه سیاه
تلفن : (۰۷۲۲)۴۷۱۲۲۱۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان ممسنی ، کیلومتر ۴۰ محور فرعی نور آباد شیراز روستای دولت آباد
تلفن : (۰۷۲۲)۴۷۲۳۲۳۸

کلانتری های مهر

آدرس : استان فارس ، شهرستان مهر ، جنب بیمارستان
تلفن : (۰۷۸۲)۶۵۲۲۹۷۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان مهر ، کیلومتر ۳۰ محور فیروزآباد جم گله دار – جنب پمپ بنزین خیابان انتظام
تلفن : (۰۷۸۲)۶۲۲۲۱۱۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان مهر ، کیلومتر ۲۰ محور مهر لامرد وراوی جنب بانک صادرات
تلفن : (۰۷۸۲)۵۳۴۲۲۰۴

کلانتری های نی ریز

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، بلوار استقلال – خ مطهری – جنب بانک قوامین
تلفن : (۰۷۳۲)۵۲۳۰۵۱۸

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۱۲۰ جاده آباده طشک – نی ریز – شهر آباده طشک
تلفن : (۰۷۳۲)۵۷۲۲۲۱۴

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۴۵ جاده نی ریز – مشکانشهر مشکان
تلفن : (۰۷۳۲)۵۵۲۳۴۱۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۵۰ نی ریز – قطوریه – جنب ایستگاه بازرسی
تلفن : (۰۷۳۲)۵۵۳۳۰۱۰

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۴۰ جاده نی ریز – تنگ حنا – روستای تنگ حنا
تلفن : (۰۷۳۲)۵۸۷۲۲۱۲

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۱۲۰ جاده نی ریز – بنی کلاغ روستای بنی کلاغی
تلفن : (۰۷۳۲)۵۵۷۳۳۷۱

آدرس : استان فارس ، شهرستان نی ریز ، کیلومتر ۵۵ جاده نی ریز – قطرویه – جنب ف. ا. قطرویه
تلفن : (۰۷۳۲)۵۵۳۳۴۱۰

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا