کلانتری های استان مرکزی

کلانتری های اراک

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، خیابان سید الشهدا میدان نوروز
تلفن :  (۰۸۶۱)۲۲۶۰۰۲۷

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهرک گردو جنب ایستگاه آتیش نشانی
تلفن : (۰۸۶۱)۲۷۷۷۷۰۰

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، بلوار فاطمیه نرسیده به استانداری
تلفن :  (۰۸۶۱)۳۶۶۰۰۰۷

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، خیابان سوم شعبان جنب پارک امیر کبیر
تلفن :  (۰۸۶۱)۲۷۷۶۰۰۹

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهر صنعتی خیابان بنفشه منطقه
تلفن : (۰۸۶۱)۳۱۳۴۵۵۸

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، کیلومتر ۳۰ محور اراک شهرستان خمین روستای گیلی
تلفن : (۰۸۶۱)۳۲۶۷۸۸۱

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهر ساروق
تلفن :  (۰۸۶۱)۳۵۷۲۳۵۶

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، کیلومتر ۴۰ محور اراک شهرستان قم روستای ابراهیم آباد
تلفن : (۰۸۶۱)۳۵۵۲۶۱۱

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهرسنجان جنب جایگاه گاز    
تلفن :  (۰۸۶۱)۲۷۲۲۲۴۴

آدرس : استان مرکزی ، اراک ، شهر داود آباد
تلفن :  (۰۸۶۱)۳۳۵۲۵۴۵

کلانتری های آشتیان

آدرس : استان مرکزی ، آشتیان ، خیابان امام
تلفن : (۰۸۶۲)۷۲۲۲۰۶۶

آدرس : استان مرکزی ، آشتیان ، کیلومتر ۲۰ محور آشتیان به شهرستان قم – روستای مزرعه نو
تلفن :  (۰۸۶۲)۷۲۴۳۲۳۲

آدرس : استان مرکزی ، آشتیان ، کیلومتر ۷ محور آشتیان به شهرستان فراهان – روستای گرگان
تلفن :  (۰۸۶۲)۷۳۴۳۴۲۴

آدرس : استان مرکزی ، آشتیان ، کیلومتر ۸ محور فرعی آشتیان به روستای سیاوشان
تلفن : (۰۸۶۲)۷۲۷۳۴۳۶

کلانتری های تفرش

آدرس : استان مرکزی ، تفرش ، خیابان شهید مطهری جنب اداره زندان
تلفن : (۰۸۶۲)۶۲۲۲۱۴۰

آدرس : استان مرکزی ، تفرش ، میدان شهید منتظری – خیابان ۱۷ شهریور
تلفن : (۰۸۶۲)۶۲۲۲۱۵۲

کلانتری های خمین

آدرس : استان مرکزی ، خمین ، میدان پلیس
تلفن : (۰۸۶۵)۲۲۲۲۰۲۰

آدرس : استان مرکزی ، خمین ، کیلومتر ۱۸ محور شازند به شازند – شهر قورچی باشی
تلفن :  (۰۸۶۶)۲۵۶۳۲۳۶

کلانتری های خنداب

آدرس : استان مرکزی ، خنداب ، خیابان سپاه، بلوار جهاد کشاورزی جنب سپاه پاسداران روبروی بانک کشاورزی
تلفن : (۰۸۶۱)۲۲۲۲۲۲۲

آدرس : استان مرکزی ، خنداب ، کیلومتر ۲۰ محور خنداب به اراک ابتدای شهر جاورسیان
تلفن :  (۰۸۶۱)۲۲۲۲۲۲۲

کلانتری های دلیجان

آدرس : استان مرکزی ، دلیجان ، ابتدای ورودی دلیجان از سمت اصفهان
تلفن : (۰۸۶۶)۴۲۲۶۶۱۲

آدرس : استان مرکزی ، دلیجان ، شهر نراق – خیابان امام میدان فاضل نراقی
تلفن : (۰۸۶۶)۴۴۶۲۴۳۴

آدرس : استان مرکزی ، دلیجان ، کیلومتر ۲۰ محور دلیجان به شهرستان قم روستای دودهک
تلفن : (۰۸۶۶)۴۴۸۳۲۸۸

آدرس : استان مرکزی ، دلیجان ، کیلومتر ۳۵ محور دلیجان به روستای جاسب روستای بی جگان
تلفن : (۰۸۶۶)۴۳۲۳۴۰۰

آدرس : استان مرکزی ، دلیجان ، کیلومتر ۲۰ محور دلیجان به اصفهان روستای هستی جان
تلفن : (۰۸۶۶)۴۴۵۳۳۱۱

کلانتری های زرندیه

آدرس : استان مرکزی ، زرندیه ، مامونیه خیابان امام – میدان شهرداری
تلفن :  (۰۲۵۶)۵۲۲۲۰۳۰

آدرس : استان مرکزی ، زرندیه ، پرندک – ضلع غربی جاده قدیم زرندیه به تهران کیلومتر ۶۵ اتوبان ساوه – تهران
تلفن : (۰۲۵۶)۵۲۸۲۰۵۵

آدرس : استان مرکزی ، زرندیه ، شهر زاویه – اول جاده قدیم زاویه به اختر آباد
تلفن :  (۰۲۵۶)۵۲۶۲۲۹۵

آدرس : استان مرکزی ، زرندیه ، شهر خشکرود – نبش خیابان اصلی
تلفن :  (۰۲۵۶)۵۴۲۳۳۳۰

آدرس : استان مرکزی ، زرندیه ، کیلومتر ۳۰ محور زرندیه به شهرستان بوئین زهرا بخش خرقان – شهر رازقان – نبش میدان اصلی شهر
تلفن :  (۰۲۵۶)۴۲۲۳۲۲۳

کلانتری های ساوه

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کمربندی همدان – نبش خیابان جمهوری
تلفن : (۰۲۵۵)۲۲۲۳۵۵۳

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر ۴۵ محور ساوه همدان شهر غرق آباد
تلفن :  (۰۲۵۶)۳۲۲۲۲۳۲

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر ۵۵ محور ساوه همدان ورودی بخش نوبران
تلفن : (۰۲۵۶)۳۲۴۲۲۱۲

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر ۵ محور فرعی روستای یل آباد
تلفن :  (۰۲۵۵)۲۵۳۳۳۰۰

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر۶ محور ساوه سلفچگان روستای آوه
تلفن : (۰۲۵۵)۴۲۳۴۳۳۶

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر۱۵ محور فرعی روستای طراز ناهید
تلفن :  (۰۲۵۵)۲۳۷۳۶۹۷

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، کیلومتر۶۲ محور فرعی ساوه همدان روستای یاتان
تلفن : (۰۲۵۶)۳۳۴۳۴۴۱

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، شهر صنعتی کاوه – خیابان انبار مرکزی
تلفن : (۰۲۵۵)۲۳۴۲۵۰۰

آدرس : استان مرکزی ، ساوه ، خیابان سوم شعبان
تلفن : (۰۲۵۵)۲۲۲۳۰۰۳

کلانتری های شازند

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، خیابان بهشتی نبش خیابان شهید مصطفی خمینی
تلفن : (۰۸۶۲)۴۲۲۲۳۳۴

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، کیلومتر ۵ محور شازند به شهر آستانه بالاتر از امامزاده
تلفن : (۰۸۶۲)۴۴۳۲۴۰۰

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، شهر مهاجران – خیابان حافظ
تلفن :  (۰۸۶۲)۴۶۲۲۴۰۰

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، محور اراک به کلایر – شهر توره
تلفن :  (۰۸۶۲)۴۲۸۳۲۹۲

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، کیلومتر ۳۵ محور فرعی شهر هندوردر
تلفن : (۰۸۶۲)۴۴۲۳۴۲۴

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، بخش سربند – کیلومتر ۶۰ محور فرعی روستای تواندشت
تلفن : (۰۸۶۲)۴۴۱۳۳۸۱

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، محور اراک ۳۰ کیلومتری ملایر روبروی روستای دهکائید
تلفن : (۰۸۶۲)۴۴۸۳۸۰۸

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، بخش زالیان روستای چهار چریک
تلفن :  (۰۸۶۲)۴۴۸۲۰۵۲

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، کیلومتر ۱۵ محور شازند به شهرستان خمین بخش قره کهریز شهر شهباز جاده روستای بازنده
تلفن :  (۰۸۶۲)۴۴۸۲۲۳۳

آدرس : استان مرکزی ، شازند ، بخش زالیان سه راهی اراک بروجرد ملایر
تلفن :  (۰۸۶۲)۴۲۷۳۶۰۰

کلانتری های فراهان

آدرس : استان مرکزی ، فراهان ، بلوار شهید فهمیده
تلفن :  (۰۸۶۲)۶۶۲۲۰۳۰

آدرس : استان مرکزی ، فراهان ، کیلومتر ۳۵ محور فراهان به شهرستان کمیجان اول روستا خنجین
تلفن :  (۰۸۶۲)۵۴۸۳۶۰۳

آدرس : استان مرکزی ، فراهان ، کیلومتر ۱۷ محور فراهان به روستای فشک
تلفن :  (۰۸۶۲)۶۶۳۲۴۳۶

کلانتری های کمیجان

آدرس : استان مرکزی ، کمیجان ، میدان شهرداری بلوار مصطفی خمینی
تلفن : (۰۸۶۲)۶۲۲۲۱۵۲

آدرس : استان مرکزی ، کمیجان ، کیلومتر ۲۰ محور کمیجان به بخش میلادجرد نرسیده به بلوار بسیج
تلفن : (۰۸۶۲)۵۵۵۳۴۶۳

کلانتری های محلات

آدرس : استان مرکزی ، محلات ، میدان سرداران – ابتدای خیابان شهید طباطبائی
تلفن : (۰۸۶۶)۳۲۲۴۰۵۰

آدرس : استان مرکزی ، محلات ، شهر نیمور انتهای بلوار امامبه سمت دلیجان
تلفن : (۰۸۶۶)۳۳۲۳۰۰۶

آدرس : استان مرکزی ، محلات ، بخش پشتگدار ابتدای روستای خورهه – روبه روی جهاد کشاورزی
تلفن :  (۰۸۶۶)۳۴۱۳۳۸۸

آدرس : استان مرکزی ، محلات ، کیلومتر ۵ محور محلات به شهرستان دلیجان ابتدا روستای باقر آباد – بعد از پل رو به رو بابری
تلفن :  (۰۸۶۶)۳۳۲۴۸۰۰

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا