کلانتری های استان همدان

کلانتری های اسدآباد

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در مرکز شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۳۲۲۲۵۵۶

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در ۷ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۳۵۲۲۳۰۰

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در ۲۰ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۳۴۴۳۴۵۴

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در ۱۵ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن :  (۰۸۱۲)۳۳۱۳۴۹۹

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در ۱۰ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۳۵۶۲۱۹۹

آدرس : استان همدان ، شهر اسدآباد ، در ۸ کیلو متری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۳۴۷۳۳۳۴

کلانتری های بهار

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، در ۳ کیلومتری شهرستان واقع شده
تلفن : (۰۸۱۲)۴۲۲۳۲۲۹

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، شهر لاجین در ۸ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن :  (۰۸۱۲)۴۵۲۲۵۵۵

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، شهر صالح آباد در فاصله ۱۲ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۱۲)۴۴۲۲۳۴۴

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، در فاصله ۱۸ کیلومتری ستاد شهرستان می باشد
تلفن : (۰۸۱۲)۴۴۵۲۰۲۰

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، روستای آبرومند در فاصله ۱۲ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده
تلفن :  (۰۸۱۲)۴۳۸۳۳۲۲

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، در فاصله ۲۶ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده
تلفن : (۰۸۱۲)۴۴۳۳۴۴۴

آدرس : استان همدان ، شهر بهار ، کیلومتر ۱۰ جاده همدان به کرمانشاه
تلفن : (۰۸۱۲)۴۴۸۶۳۶۵

کلانتری های تویسرکان

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، خ – امیر کبیر – پایین تر از شهرداری
تلفن : (۰۸۵۲)۴۲۲۲۰۲۳

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، شهر سرکان – خیابان امام حسین (ع) فاصله تا ستاد شهرستان ۵ کیلومتر
تلفن : (۰۸۵۲)۴۴۳۲۱۲۱

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، در شهر فرسفج در ۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهرستان واقع شده است
تلفن :  (۰۸۵۲)۴۷۲۳۳۴۴

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، روستای ولاشجرد فاصله تا ستاد شهرستان ۳۰ کیلومتر می باشد
تلفن : (۰۸۵۲)۴۷۸۳۴۳۴

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، بخش خرم آباد رود روستای ورد آورد علیا تا ستاد شهرستان ۲۷ کیلومتر
تلفن : (۰۸۵۲)۴۴۶۳۳۹۹

آدرس : استان همدان ، شهر تویسرکان ، روستای سید شهاب ۱۵ کیلومتری شهرستان تویسرکان ملایر
تلفن :  (۰۸۱۲)۳۲۲۲۵۵۶

کلانتری های رزن

آدرس : استان همدان ، شهر رزن ، مرکز شهر رزن – خیابان اصلی جنب بانک قوامین
تلفن :  (۰۸۱۲)۶۲۲۲۳۴۱

آدرس : استان همدان ، شهر رزن ، در ۹ کیلومتری شهرستان رزن ۹۵ کیلومتری مرکز استان شهر همدان
تلفن : (۰۸۱۲)۶۵۶۲۳۳۵

آدرس : استان همدان ، شهر رزن ، در ۱۷ کیلومتری شمال غربی شهرستان رزن
تلفن : (۰۸۱۲)۶۷۲۳۲۷۷

آدرس : استان همدان ، شهر رزن ، در ۲۲ کیلومتری مرکز شهرستان رزن
تلفن : (۰۸۱۲)۶۳۲۲۰۵۵

آدرس : استان همدان ، شهر رزن ، در ۲۰ کیلومتری شمال غربی شهرستان رزن
تلفن :  (۰۸۱۲)۶۳۴۳۳۳۱

کلانتری های فامنین

آدرس : استان همدان ، شهر فامنین ، خیابان امام خمینی چهار راه شهرداری خ شهرداری جنب بانک ملت فاصله ۲
تلفن : (۰۸۱۲)۷۲۲۷۴۶۴

آدرس : استان همدان ، شهر فامنین ، روستای تجرک ۳۵ کیلومتری شهرستان به سمت ساوه
تلفن : (۰۸۱۲)۷۳۱۰۷۶۵

کلانتری های کبودرآهنگ

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، پایین تر از میدان لاله جنب اداره برق جاده خان آباد
تلفن :  (۰۸۱۲)۵۲۳۳۳۱۳

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، بخش گل تپه
تلفن : (۰۸۱۲)۵۷۲۳۳۱۲

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، ورودی شهر شیرین سو ۵ کیلومتری ستاد شهرستان محور زنجان
تلفن : (۰۸۱۲)۵۳۶۳۳۱۲

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، روستای ویان محور اصلی سمت تهران ۱۰ کیلومتر کبودر آهنگ
تلفن : (۰۸۱۲)۵۳۴۲۵۲۲

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، روستای قهورد در فاصله ۸۵ کیلومتر ستاد شهرستان محور زنجان
تلفن :  (۰۸۱۲)۵۸۴۲۰۱۰

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، روستای داق داق آباد محور اصلی به سمت تهران ۸ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن : (۰۸۱۲)۵۳۳۲۳۱۲

آدرس : استان همدان ، شهر کبودرآهنگ ، روستای علیصدر ۶۰ کیلومتری به ستاد شهرستان فاصله دارد
تلفن :  (۰۸۱۲)۵۵۳۳۳۱۱

کلانتری های ملایر

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در بلوار پارک شهرستان ملایر
تلفن :  (۰۸۵۱)۲۲۲۲۲۲۶

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در شهر ازندریان جنب شهرداری در ۳۰ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن :  (۰۸۵۱)۲۰۸۳۴۵۰۰

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، محور اصلی ملایر به بروجرد -۱۶ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن : (۰۸۵۲)۲۵۲۲۰۰۳

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در شهر جوکار محور اصلی ملایر در ۲۲ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن :  (۰۸۵۲)۲۷۳۴۳۶

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، محور اصلی اراک مهران – فاصله ۳۰ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن : (۰۸۵۲)۲۳۶۲۰۰۲

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، جنوب شرقی ملایر – دهستان جوزان -۲۲ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن :  (۰۸۵۱)۲۳۵۶۶۳۷

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، روستای حسین آباد – محور اصلی ملایر ستاد شهرستان ۲۵ کیلومتر
تلفن : (۰۰۸۵۲)۵۷۳۳۳۴

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، جنب روستای آورزمان محور ملایر به نهاوند فاصله تا ستاد شهرستان ۳۳ کیلومتر
تلفن :  (۰۸۵۲)۲۵۸۳۴۴۴۴

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در مرکز شهرستان ملایر جنب شهرداری
تلفن : (۰۸۵۱)۲۲۲۲۷۹۷

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در روستای اسلام آباد فاصله تا ستاد شهرستان ۴۵ کیلومتر
تلفن :  (۰۸۵۲)۲۷۸۲۲۲۱

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، محور اصلی ملایر به همدان روستای زمان آباد فاصله تا ستاد شهرستان ۴۵ کیلومتر
تلفن : (۰۸۵۲)۲۸۴۲۲۲۱

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، روستای مهدویه محور اصلی فاصله تا ستاد شهرستان ۳۵ کیلومتر
تلفن : (۰۸۵۲)۲۳۱۱۵۵۰

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، محور اصلی ملایر به نهاوند و فاصله آن تا ستاد شهرستان ۴۵ کیلومتر
تلفن :  (۰۸۵۲)۲۶۲۳۴۲۴

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در ۲ کیلومتری ستاد شهرستان واقع شده است
تلفن : (۰۸۵۱)۳۳۴۶۰۰۴

آدرس : استان همدان ، شهر ملایر ، در ۳ کیلومتری ستاد شهرستان و در محور به بروجرد می باشد
تلفن : (۰۸۵۱)۲۲۲۰۰۴۶

کلانتری های نهاوند

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، در جنوب غربی استان همدان و دامنه های شمالی کوهستان گرو
تلفن :  (۰۸۵۲)۳۲۳۲۴۴۳

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، در ۳۵ کیلومتری ستاد شهرستان نهاوند واقع شده است
تلفن : (۰۸۵۲)۳۷۲۲۰۴۳

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، در ۱۵ کیلومتری ستاد شهرستان نهاوند قرار دارد
تلفن : (۰۸۵۲)۳۴۲۲۶۲۶

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، در ۱۸ کیلومتری ستاد شهرستان نهاوند قرار دارد
تلفن : (۰۸۵۲)۳۴۸۳۴۴۰

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، اول روستای دهفول فاصله ۵ کیلومتری تا ستاد شهرستان محور اصلی به طرف فیروزان
تلفن :  (۰۸۵۲)۳۳۵۳۹۴۹

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، داخل روستای شهرک محور فرعی ۲۸ کیلومتری ستاد شهرستان
تلفن : (۰۸۵۲)۳۷۶۳۵۵۳

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، داخل روستای کوهانی جنب اداره فنی و حرفه ای فاصله ۵ کیلومتری
تلفن : (۰۸۵۲)۳۳۸۳۶۶۸

آدرس : استان همدان ، شهر نهاوند ، در ۷ کیلومتری ستاد شهرستان و در محور نهاوند به بروجرد می باشد
تلفن : (۰۸۵۲)۲۱۸۴۵۰۳

کلانتری های همدان

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، شکریه همدان
تلفن : (۰۸۱۱)۸۲۵۵۶۶۷

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، شهرک مدرس همدان
تلفن : (۰۸۱۱)۸۲۹۱۱۵۰

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، میدان عین القضاوت همدان
تلفن : (۰۸۱۱)۲۱۸۳۴۰۶

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، خضر همدان
تلفن : (۰۸۱۱)۲۶۵۰۱۱۷

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، میدان رسالت همدان
تلفن :  (۰۸۱۱)۸۲۱۰۶۰۰

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، شهرک مدنی همدان
تلفن : (۰۸۱۱)۴۲۹۲۷۰۰

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، جورقان
تلفن :  (۰۸۱۱)۲۱۸۳۲۹۰

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، مریانج
تلفن : (۰۸۱۱)۸۳۵۹۸

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، ۱۵ کیلومتری همدان به ملایر روستای آبشینه
تلفن :  (۰۸۱۱)۳۲۳۳۶۶

آدرس : استان همدان ، شهر همدان ، ۳۵ کیلومتری همدان بخش شراء
تلفن : (۰۸۱۱)۶۲۲۲۶۶

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا