کلانتری های استان کردستان

کلانتری های بانه

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۳۲ بانه به سردشت – روستای دلارزن
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۷۷۳۴۵۵

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۲۷ بانه به سردشت – روستای کوخان
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۷۶۴۲۴۲

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۳۴ بانه به مریوان – بیاندره
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۸۲۷۰۲۹

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۱۰ بانه به سردشت – روستای شوی
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۳۴۳۲۷۷

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۲۲ بانه به سردشت – روستای بوالحسن
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۳۳۶۴۹۲

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۲۴ بانه به سردشت – روستای سیاحومه
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۳۳۴۱۲۹

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۷ بانه به سنندج – روستای سبدلو
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۳۵۳۲۸۸

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۵ بانه به سنندج – روستای سبدلو
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۱۸۶۳۳۶

آدرس : کردستان ، بانه ، خ بیمارستان
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۱۸۴۴۱۳

آدرس : کردستان ، بانه ، بلوار سردشت جنب منازل سازمانی
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۱۸۴۴۰۱

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۱۲ بانه به سردشت – روستای زرواو
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۷۴۳۱۸۴

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۷ بانه به سردشت – روستای بوئین
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۸۲۳۵۴۲

آدرس : کردستان ، بانه ، کیلومتر ۲۰ بانه – روستای آرمرده
تلفن : (۰۸۷۵)-۴۴۲۳۲۴۴

کلانتری های بیجار

آدرس : کردستان ، بیجار ، سه راهی پست
تلفن : (۰۸۷۲)-۲۴۲۲۲۶۶۶

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۴۱ بیجاره به قروه – روستای چنگ الماس
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۶۸۳۳۸۸

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۷۵ بیجاره به تکاب – شهر حسن آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۸۲۲۳۶۰

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۴۰ بیجاره به دیواندره – روستای نجف آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۴۳۳۲۴۴

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۶۵ بیجاره به تکاب – روستای جعفر آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۳۸۳۳۴۴

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۶۵ بیجاره به زنجان – روستای پیر تاج
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۶۲۳۴۲۲

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۴۵ بیجاره به قروه – روستای خسرو آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۶۸۳۳۸۸

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۱۰۰ بیجاره به زنجان – روستای اغبلاغ
تلفن : (۰۸۷۲)-۴۸۳۷۱۱۱

آدرس : کردستان ، بیجار ، کیلومتر ۲۴ جاده زنجان روستای توپ آغاج
تلفن : 

کلانتری های دهگلان

آدرس : کردستان ، دهگلان ، کیلومتر ۲۵ دهگلان به دیواندره – روستای قوریچای
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۶۸۴۵۰۳

آدرس : کردستان ، دهگلان ، کیلومتر ۲۰ دهگلان به دیواندره – روستای بلدستی
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۶۷۳۲۱۰

آدرس : کردستان ، دهگلان ، کیلومتر ۱۲ دهگلان به سنندج – گردنه صلوات آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۸۴۳۳۸۸

آدرس : کردستان ، دهگلان ، میدان ساعت
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۶۲۳۱۷۵

آدرس : کردستان ، دهگلان ، 
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۷۶۲۴۵۰

کلانتری های دیواندره

آدرس : کردستان ، دیواندره ، روبروی دانشگاه پیام نور
تلفن : 

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۲۰ دیواندره به سقز – شهر زرینه
تلفن : (۰۸۷۲)۳۷۵۳۴۶۵

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۶۰ دیواندره به سقز – روستای گوربابا علی
تلفن : (۰۸۷۲)۳۸۱۴۱۲۲

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۵۰ دیواندره به سنندج – روستای سارال
تلفن : (۰۸۷۲)۳۹۳۳۲۱۵۴

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۱۵ دیواندره به سنندج – روستای کوله
تلفن : (۰۸۷۲)۳۹۳۵۵۴۶

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۵۰ دیواندره به سقز – روستای شریف آباد
تلفن : (۰۸۷۲)۳۹۶۳۳۷۵

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۳۵ دیواندره به سنندج – روستای حسین آباد شمالی
تلفن : (۰۸۷۲)۳۹۳۵۱۶۶

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۷ دیواندره به سنندج – سه راهی بیجار
تلفن : 

آدرس : کردستان ، دیواندره ، کیلومتر ۳۰ دیواندره به بیجار – روستای گاو شله
تلفن : (۰۸۷۲)۳۹۵۲۱۸۸

کلانتری های سرو آباد

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۲ کامیاران سرو آباد – روستای شاهو
تلفن : (۰۸۷۲)۳۶۰۴۳۲۶

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۱۸ کامیاران به سرو آباد – روستای گشکی
تلفن : (۰۸۷۲)۳۶۰۳۲۵۵

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، خروجی کامیاران به سمت کرمانشاه
تلفن : (۰۸۷۲)۲۱۸۴۶۲۵

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، بلوار شهدای کردستان
تلفن : (۰۸۷۵)۳۸۲۲۳۸۷

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۴۳ سرو آباد به مریوان – روستای اورمان تخت
تلفن : (۰۸۷۵)۳۸۸۳۴۳۰

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۲۷ سرو آباد به مریوان – روستای دزلی
تلفن : (۰۹۱۸)۴۸۶۹۲۹

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۲۷ سرو آباد به سنندج – روستای پایگلان
تلفن : (۰۸۷۵)۳۸۶۳۶۵۶

آدرس : کردستان ، سرو آباد ، کیلومتر ۳۵ سرو آباد به سنندج – روستای بیساران
تلفن : (۰۸۷۵)۳۹۳۳۲۷۰

کلانتری های سقز

آدرس : کردستان ، سقز ، خیابان امام – بالاتر از مسجد جامع
تلفن : (۰۸۷۴)-۳۲۲۵۱۱

آدرس : کردستان ، سقز ، بلوار ۷ تیر – جنب پارک لاله
تلفن : (۰۸۷۴)-۳۲۴۴۰۴۶

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۱۲ سقز به دیواندره – روستای آدینان
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۷۷۲۳۲۴

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۲۷ سقز به بوکان – روستای سرا
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۴۸۳۲۱۱

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۵۰ سقز به دواندره – روستای گل تپه
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۶۴۲۰۱۰

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۳۵ سقز به مریوان – روستای حسن سالاری
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۵۲۳۲۵۶

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۲۷ سقز به بانه – روستای ترجان
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۴۹۳۲۵۵

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۶۵ سقز به بوکان – روستای ترجان
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۲۴۳۴۲۱

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۴۵ سقز به دیواندره – روستای ایرانخواه
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۶۷۳۲۱۰

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۴۹ سقز به دیواندره – روستای خور خوره
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۶۶۵۰۷۷

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۳۰ سقز به دیواندره – روستای سنته
تلفن : (۰۸۷۵)-۲۸۲۳۳۷۴

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۶۴ سقز به مریوان – روستای بسطام
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۴۵۳۳۵۰

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۴۰ سقز به مریوان – روستای کسنزان
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۳۵۳۳۵۴

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۳ سقز به بوکان – روستای صالح آباد
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۲۸۳۳۸۸

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۵۵ سقز به مریوان – روستای بوته
تلفن : 

آدرس : کردستان ، سقز ، کیلومتر ۲۷ سقز به بانه – روستای میرده
تلفن : (۰۸۷۴)-۲۴۹۳۲۵۵

کلانتری های سنندج

آدرس : کردستان ، سنندج ، خیابان کشاورز
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۲۸۵۱۱۴

آدرس : کردستان ، سنندج ، خیابان فلسطین
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۶۳۵۳۵۵

آدرس : کردستان ، سنندج ، شهرک بهاران
تلفن : (۰۸۷۱)-۷۲۷۳۵۸۵

آدرس : کردستان ، سنندج ، خیابان ۱۷ شهریور
تلفن : (۰۸۷۱)-۲۲۲۷۰۹۰

آدرس : کردستان ، سنندج ، شهرک سعدی
تلفن : (۰۸۷۱)-۶۶۶۰۱۰۰

آدرس : کردستان ، سنندج ، عباس آباد
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۵۱۰۶۷۴

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۴۰ سنندج به مریوان- شهر شویشه
تلفن : 

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۱۵ سنندج به مریوان – روستای آرندان
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۹۸۳۲۳۲

آدرس : کردستان ، سنندج ، محله تکیه چمن
تلفن : (۰۸۷۱)-۶۶۲۱۹۰۴

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۱۰ سنندج به همدان – روستای صلوات آباد
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۴۶۲۲۱۱

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۳ سنندج – روستای حسن آباد
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۵۴۳۲۲۲

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۱۵ سنندج به کرمانشاه – گردنه نران
تلفن : (۰۸۷۱)-۲۳۳۰۰۲۲

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۵۵ سنندج به مریوان – روستای نگل
تلفن : 

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۵۵ سنندج به دیواندره – روستای حسین آباد جنوبی
تلفن : (۰۸۷۱)-۳۷۸۳۲۳۲

آدرس : کردستان ، سنندج ، کیلومتر ۷۰ سنندج – روستای آویهنگ
تلفن :  (۰۸۷۲)-۲۶۴۲۲۱۰

کلانتری های قروه

آدرس : کردستان ، قروه ، خیابان طالقانی
تلفن :  (۰۸۷۲)-۵۲۲۵۵۷۰

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۷ قروه – شهر سریش آباد
تلفن : (۰۸۷۲)-۵۴۲۲۱۰۱

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۲۰ قروه به همدان – شهر دزج
تلفن : (۰۸۷۲)۵۳۳۳۷۸۸

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۴۸ قروه به سنندج – روستای فرهاد آباد
تلفن : (۰۸۷۲)۲۳۲۳۳۸۸

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۲۵ قروه به همدان – روستای وینسار
تلفن :  (۰۸۷۲)۵۳۲۳۴۳۴

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۱۵ قروه به سنندج – روستای گنجی
تلفن : (۰۸۷۲)۵۵۴۳۷۰۴

آدرس : کردستان ، قروه ، کیلومتر ۲۲ قروه به سنندج – شهر دلبران
تلفن :  (۰۸۷۲)۵۴۴۳۱۴۰

کلانتری های کامیاران

آدرس : کردستان ، کامیاران ، خیابان انتظام
تلفن : (۰۸۷۲)۳۵۲۴۷۴۰

آدرس : کردستان ، کامیاران ، کیلومتر ۶۵ کامیاران به قروه -شهر موچش
تلفن :  (۰۸۷۲)۳۵۶۲۲۲۸

آدرس : کردستان ، کامیاران ، کیلومتر ۲۲ کامیاران به سنندج – روستای سور سور
تلفن : (۰۸۷۲)۳۶۴۴۰۰۸

آدرس : کردستان ، کامیاران ، کیلومتر ۲۱ کامیاران به سنندج – روستای کوله ساره
تلفن :  (۰۸۷۲)۳۶۷۲۰۱۹

کلانتری های مریوان

آدرس : کردستان ، مریوان ، جنب فرمانداری
تلفن : (۰۸۷۵)۳۲۲۱۱۷۹

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۷ مریوان به سرو آباد – شهر کانی دینار
تلفن : (۰۸۷۵)۳۳۲۲۴۷۵

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۲۶ مریوان به سقز – روستای چناره
تلفن : (۰۸۷۵)۳۵۵۲۱۱۸

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۱۰ مریوان به سقز – روستای باغان
تلفن : (۳۶۳۲)۹۵

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۶۰ مریوان به سقز – روستای اسلام دشت
تلفن :  (۳۵۳۳)۴۸

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۶۰ مریوان به سقز – روستای کانی کن
تلفن :  

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۲ مریوان به سرو آباد – روستای نی
تلفن : (۰۸۷۵)۳۲۴۶۳۲۴

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۲۲ مریوان – روستای خاومیر آباد
تلفن :  (۰۸۷۵)۳۴۸۲۱۴۶

آدرس : کردستان ، مریوان ، کیلومتر ۱۰ غرب مریوان به مریوان – روستای برده رشه
تلفن :  (۰۸۷۵)۳۴۲۳۲۵۶

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا