کلانتری های استان کرمانشاه

کلانتری های اسلام آباد غرب

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، خیابان شهید چمران – خیابان خیبر
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۲۲۴۰۴۵

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، بلوار شهید طالقانی – خیابان نوفلوشاتو
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۲۲۴۹۵۳

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۳۰ کیلومتری محور اسلام آباد غرب به اهواز – بخش حمیل
تلفن : (۰۸۳۲)۵۶۲۲۰۲۹

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۳۵ کیلومتری محور اسلام آباد غرب به اهواز – روستای قلعه هرسم
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۷۲۲۰۶۱

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۴۵ کیلومتری جاده حمیل به استان ایلام – روستای داربید
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۶۹۰۵۳۷

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۱۵ کیلومتری محور اسلام آباد غرب اهواز – روستای کله جوب
تلفن : (۰۸۳۲)۵۴۴۲۰۵۹

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۲۰ کیلومتری اسلام آباد غرب از سمت کرمانشاه روستای شیان
تلفن : (۰۸۳۲)۵۵۶۲۱۷۳

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۳۶ کیلومتری جاده سوران روستای برزه
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۲۹۰۸۵۷

آدرس : استان کرمانشاه ، اسلام آباد غرب ، ۲۵ کیلومتری محور اسلام آباد به کرمانشاه روستای حسن آباد
تلفن :  (۰۸۳۲)۵۳۵۲۲۰۹

کلانتری های پاوه

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، میدان شهداء خیابان ارشاد اسلامی
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۲۲۳۰۲۹

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، ۳۳ کیلومتری غرب شهرستان شهر نودشه خیابان اصلی جنب شهرداری
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۶۴۲۲۵۰

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، ۳۴ کیلومتری غرب شهرستان شهر نودشه خیابان اصلی جنب شهرداری
تلفن : (۰۸۳۲)۷۶۲۲۴۳۰

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، ۲۵ کیلومتری غرب شهرستان بخش باینگان بعد از میدان شیخ احمد
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۸۲۲۲۶۱

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، ۱۰ کیلومتری شرق شهرستان سه راهی باینگان
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۲۶۲۱۰۰

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، ۱۵ کیلومتری غرب شهرستان ۵۰۰ متری ایستگاه بازرسی ملندر
تلفن :  

آدرس : استان کرمانشاه ، پاوه ، بخش باینگان روستای دودان ۳۵ کیلومتری جنوب شهرستان
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۵۲۳۰۰۵

کلانتری های ثلاث باباجانی

آدرس : استان کرمانشاه ، ثلاث باباجانی ، شهر تازه آباد بلوار حر پایین تر از میدان نماز
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۷۲۵۰۳۷

آدرس : استان کرمانشاه ، ثلاث باباجانی ، دهستان خانه شور ۴۰ کیلومتری به طرف جوانرود
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۷۹۱۸۷۶

آدرس : استان کرمانشاه ، ثلاث باباجانی ، بخش ازگله خیابان فرمانداری مستقر در گروهان مرزی ۴۵ کیلومتری شهرستان به سمت سرپلذهاب
تلفن : (۰۸۳۲)۶۷۵۲۲۸۲

آدرس : استان کرمانشاه ، ثلاث باباجانی ، ۶۵ کیلومتری شهرستان محور اصلی به سمت سرپلذهاب
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۷۲۱۸۷۸

آدرس : استان کرمانشاه ، ثلاث باباجانی ، ۴۵ کیلومتری شهرستان از سمت جوانرود روستای میرآباد
تلفن : (۰۸۳۲)۶۷۴۲۱۲۰

کلانتری های جوانرود

آدرس : استان کرمانشاه ، جوانرود ، بلوار شهداء خ نیروی انتظامی
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۲۲۳۳۴۳

آدرس : استان کرمانشاه ، جوانرود ، ۲۰ کیلومتری بخش کلاش روستای شروینه
تلفن : (۰۸۳۲)۶۳۲۲۲۵۵

آدرس : استان کرمانشاه ، جوانرود ، ۱۵ کیلومتری جوانرود جاده اصلی روانسر به پاوه
تلفن : (۰۸۳۲)۲۱۸۲۸۵۶

کلانتری های دالاهو

آدرس : استان کرمانشاه ، دالاهو ، میدان مرکزی شهرستان دالاهو
تلفن :(۰۸۳۵)۳۷۲۲۰۵۵

آدرس : استان کرمانشاه ، دالاهو ، ۳۰ کیلومتری شمال محور اسلام آباد غرب به دالاهو
تلفن :(۰۸۳۵)۵۸۴۲۰۴۴

آدرس : استان کرمانشاه ، دالاهو ، ۳۵ کیلومتری شمال فابخش گهواره
تلفن : (۰۸۳۵)۵۸۱۳۰۵۱

آدرس : استان کرمانشاه ، دالاهو ، ۳۵ کیلومتری شمال ستاد انتظامی شهرستان
تلفن : (۰۸۳۵)۳۷۹۰۹۴۵

آدرس : استان کرمانشاه ، دالاهو ، ۱۰ کیلومتری شمال غربی ایستگاه بالاطاق
تلفن : (۰۸۳۵)۳۷۵۲۶۲۲

کلانتری های روانسر

آدرس : استان کرمانشاه ، روانسر ، داخل شهرستان خیابان اصلی ورودی از کرمانشاه
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۵۲۲۸۱۵

آدرس : استان کرمانشاه ، روانسر ، کیلومتر ۳۵ جاده روانسر به کرمانشاه روستای حسن آباد
تلفن : (۰۸۳۲)۶۵۶۲۴۲۴

آدرس : استان کرمانشاه ، روانسر ، کیلومتر ۶۰ جاده کوزران کرمانشاه سه راهی روستای نهر آبی
تلفن :  (۰۸۳۲)۶۶۷۲۱۲۱

آدرس : استان کرمانشاه ، روانسر ، محور روانسر به پاوه بعد از غارقوری قلعه روستای قوری قلعه
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۴۲۲۳۶۳

آدرس : استان کرمانشاه ، روانسر ، محور روانسر به پاوه شهر شاهو
تلفن :  (۰۸۳۲)۷۲۸۲۲۵۰

کلانتری های سر پل ذهاب

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، خیابان راه کربلا پایین تر از ایران خودرو
تلفن :  (۰۸۳۴)۲۲۲۵۹۷۹

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، ۴۵ کیلومتری شمال شهرستان روستای بزمیر آباد
تلفن :  (۰۸۳۴)۲۷۱۶۱۵۶

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، ۲۰ کیلومتری شمال شهرستان روستای کویک سیفور
تلفن : (۰۸۳۴)۲۳۴۲۴۴۴

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، ۵ کیلومتری جاده سر پل ذهاب به قصر شیرین سه راهی قره باغ
تلفن :  (۰۸۳۴)۲۲۴۲۴۲۶

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، ۱۵ کیلومتری جاده سر پل ذهاب به حیدریه روستای ترکه وین
تلفن :  (۰۸۳۴)۲۷۱۰۱۳۶

آدرس : استان کرمانشاه ، سر پل ذهاب ، ۱۰ کیلومتری شرق شهرستان جاده سر پل ذهاب به کرمانشاه روستای جیبوند
تلفن :  (۰۸۳۴)۲۲۷۲۱۷۲

کلانتری های سنقر

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، خ طباطبایی جنب کمیته امداد حضرت امام (ره)
تلفن :  (۰۸۳۸)۲۱۸۶۳۴۶ ، (۰۸۳۸)۲۱۸۶۳۸۱

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۱۵ کیلومتری محور سنقر به کامیاران روستای سطر
تلفن :  (۰۸۳۸)۴۳۳۲۲۴۴

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۲۰ کیلومتری محور سنقر به صحنه روستای روستای فارسنیج
تلفن : (۰۸۳۸)۴۳۷۲۵۱۰

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۱۷ کیلومتری سنقر به طرف قروه روستای باوله
تلفن : (۰۸۳۸)۴۳۶۲۳۲۵

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۳۹ کیلومتری سنقر به طرف قروه روستای هفت آشیان
تلفن : (۰۸۳۸)۴۵۷۲۱۱۳

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۴ کیلومتری سنقر به طرف کامیاران روستای کیونانات
تلفن :  

آدرس : استان کرمانشاه ، سنقر ، ۲۰ کیلومتری سنقر به طرف کامیاران روستای کیوناناتکل سفید
تلفن : (۰۸۳۸)۴۳۹۰۶۳۰

کلانتری های صحنه

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، بلوار امام خمینی (ره)
تلفن :  (۰۸۳۸)۳۲۲۳۵۳۴

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، ۳۶ کیلومتری از صحنه به جاده روستای سمنگان
تلفن :  (۰۸۳۸)۴۷۲۲۰۸۶

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، ۱۲کیلومتری از صحنه به جاده روستای سمنگان
تلفن :  (۰۸۳۸)۳۳۸۲۳۷۱

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، ۸ کیلومتری از صحنه به جاده روستای درکه
تلفن : (۰۸۳۸)۳۲۷۳۲۱۱

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، ۱۱کیلومتری از صحنه به سمت جاده روستای دهلقین
تلفن :  (۰۸۳۸)۳۲۹۱۹۰۴

آدرس : استان کرمانشاه ، صحنه ، ۴۸کیلومتری از صحنه به سمت روستای مونینه
تلفن : (۰۸۳۸)۴۷۹۲۳۴۷

کلانتری های قصر شیرین

آدرس : استان کرمانشاه ، قصر شیرین ، میدان مهدیه ۵۰۰ متری انتظامی شهرستان
تلفن : (۰۸۳۵)۴۲۲۲۵۵۶

آدرس : استان کرمانشاه ، قصر شیرین ، بخش سومار میدان مسلم بن عقیل انتهای بلوار جتب اطلاعات
تلفن : (۰۸۳۵)۴۶۲۲۰۵۱

آدرس : استان کرمانشاه ، قصر شیرین ، ۱۸ کیلومتری انتظامی شهرستان روستای آقا برار محور اصلی به سر پل ذهاب
تلفن :

آدرس : استان کرمانشاه ، قصر شیرین ، در فاصل قصر شیرین و شهرک قصر جدید ۲ کیلومتری انتظامی شهرستان
تلفن :(۰۸۳۵)۴۲۲۳۸۰۸

آدرس : استان کرمانشاه ، قصر شیرین ، نفت شهر ۷۰ کیلومتری شهرستان قصر شیرین داخل گروهان مرزی نفت شهر
تلفن :

کلانتری های کرمانشاه

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، سه راه بیست و دو بهمن جنب بیت امام جمعه
تلفن : (۰۸۳۱)۸۲۴۸۷۱۱

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان فردوسی به سمت میدان فردوسی پل چوبی
تلفن : (۰۸۳۱)۷۲۲۳۷۱۲

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان گمرک روبه‌روی کوچه چهارباغ پشت مسجد جامع
تلفن : (۰۸۳۱)۷۲۲۳۷۱۳

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک ظفر ایستگاه ۳ جنب مسجد حضرت رسول (ص)
تلفن : (۰۸۳۱)۴۳۱۴۰۰۰

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک تعاون چهارراه رودکی
تلفن : (۰۸۳۱)۴۲۶۳۷۹۳

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک شهید نجفی بلوار قائم روبروی مسجد در دست احداث
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۸۹۵۵۵

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک دولت‌آباد آخر خیابان ۴۰ متری
تلفن : (۰۸۳۱)۸۲۶۱۱۵۵

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، کسری جنب پارک آزادگان
تلفن : (۰۸۳۱)۷۲۴۰۸۹۱

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۲۵ کیلومتری راه کربلا به سمت اسلام‌آباد غرب
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۲۴۶۲۲۰۷۳

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۳۵ کیلومتری جاده کرمانشاه کوزران نرسیده به کوزران
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۲۵۳۶۲۲۳۴

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۲۵ کیلومتری محور هلشی روستای سرو نو
تلفن :(۰۸۳۱)۸۳۲۴۳۲۲۱۱۱

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۲۵ کیلومتری جاده بیستون روبروروی پل پایانه
تلفن : (۰۸۳۱)۴۳۲۹۵۱۲

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۶۰ کیلومتری جنوب کرمانشاه نرسیده به درختان چنار
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۲۴۲۹۴۶۲۶

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۳۰ کیلومتری کرمانشاه محور هلشی
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۲۴۲۹۱۴۹۳

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۱۵ کیلومتری شرق کرمانشاه
تلفن : (۰۸۳۱)۲۷۱۷۸۱۱

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۳۰ کیلومتری محور اسلام آباد غرب روستای چهارزبر
تلفن : (۰۸۳۱)۴۶۹۰۵۳۶

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، بلوار طاقستان سه راه مسکن بلوار گل‌ها جنب بانک ملی
تلفن : (۰۸۳۱)۴۲۴۴۴۴۶

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک حافظیه بلوار شهید غیر تمنه کوچه رازی
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۶۸۲۶۲

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ایستگاه اول فرهنگیان فاز یک جنب پارک فدک
تلفن :(۰۸۳۱)۴۲۱۲۰۲۱

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۲۵ کیلومتری شرق شهرستان کرمانشاه
تلفن :(۰۸۳۱)۲۳۴۲۱۷۵

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۱۵ کیلومتری غرب کرمانشاه به سمت کوزران
تلفن : (۰۸۳۱)۲۲۶۲۹۱۹

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۵۵کیلومتری محور کرمانشاه جاده میان راهان
تلفن : (۰۸۳۱)۲۳۲۲۳۱۸

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ۵ کیلومتری محور کرمانشاه سنندج روستای قرانچی
تلفن : (۰۸۳۱)۲۲۸۲۳۳۰

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، ترمینال شهید کاویانی
تلفن : (۰۸۳۱)۴۲۲۱۳۰۰

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان شریعتی کوچه بشت
تلفن : (۰۸۳۱)۷۲۸۰۶۳۶

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، خیابان نقلیه حوزه وظیفه عمومی سابق
تلفن : (۰۸۳۱)۷۲۲۳۷۱۵

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، جعفرآباد انتهای خیابان ملت دست چپ جنب مرکز بهداشت
تلفن : (۰۸۳۱)۸۴۲۱۱۹۴

آدرس : استان کرمانشاه ، شهر کرمانشاه ، شهرک فدک فاز یک انتهای آریا شهر
تلفن : (۰۸۳۱)۸۳۲۹۳۱۳

کلانتری های کنگاور

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، بلوار شهید قلیوند
تلفن : (۰۸۳۷)۲۲۲۳۰۲۲

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، ۵ کیلومتری جاده کنگاور به اسد آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، کیلومتر ۱۰ جاده فرعی به سمت سنقر نرسیده به روستای فش
تلفن :  (۰۸۳۷)۲۶۳۳۶۹۳

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، کیلومتر ۸ جاده فرعی شهرستان صحنه نرسیده به دهلق
تلفن : (۰۸۳۷)۲۷۱۱۲۹۳

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، کیلومتر ۱۵ دو راهی نهاوند جاده فیروزان
تلفن :  (۰۸۳۷)۲۲۵۳۳۵۶

آدرس : استان کرمانشاه ، کنگاور ، ۷ کیلومتری شهرستان در فاصل شهرک صنعتی با شهر کنگاور
تلفن : (۰۸۳۷)۲۷۱۰۳۵۰

کلانتری های گیلانغرب

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، داخل شهر محله سرخه مهری
تلفن : (۰۸۳۵)۳۲۲۲۳۱۰

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، داخل شهر سرمست خیابان نیروی انتظامی فاصلی تا اسلام آباد ۲۵ کیلومتر تا گیلان غرب ۶۵ کیلومتر
تلفن : (۰۸۳۵)۵۳۸۲۰۲۵

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، ۱۲ کیلومتر جاده گیلانغرب قصر شیرین روستای گور سفید
تلفن : (۰۸۳۵)۳۲۷۲۰۴۸

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، ۳۵ کیلومتری گیلانغرب شهرک دیره  
تلفن : (۰۸۳۵)۳۳۵۲۱۰۰

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، ۴۲ کیلومتری گیلانغرب روستای سرخورالهی
تلفن : (۰۸۳۵)۳۴۲۲۳۲۲

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، ۲۵ کیلومتری شهرستان حدفاصل روستای قمر الی و رشید
تلفن : (۰۸۳۵)۲۴۶۲۴۴۴

آدرس : استان کرمانشاه ، گیلانغرب ، ۲۲ کیلومتری گیلانغرب دهستان ویژنان به سومار
تلفن : (۰۸۳۵)۳۲۹۰۶۹۳

کلانتری های هرسین

آدرس : استان کرمانشاه ، هرسین ، بلوار شهدا روبروی ثبت احوال
تلفن : (۰۸۳۲)۳۲۲۴۶۹۰

آدرس : استان کرمانشاه ، هرسین ، بیستون به طرف شهرستان صحنه جنب گونی بافی
تلفن :  (۰۸۳۲)۳۷۲۲۰۵۴

آدرس : استان کرمانشاه ، هرسین ، کیلومتر ۱۰ جاده هرسین به سمت کرمانشاه
تلفن :  (۰۸۳۲)۳۲۹۱۰۳۸

آدرس : استان کرمانشاه ، هرسین ، ۱۵ کیلومتری جاده هرسین به کرمانشاه سر پل چهر
تلفن :  (۰۸۳۲)۳۳۵۲۴۷۱

آدرس : استان کرمانشاه ، هرسین ، ۴۵ کیلومتری جنوب شهرستان هرسین روستای چشمه کبود
تلفن : (۰۸۳۲)۳۳۷۲۱۱۸

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا