کلانتری های استان کرمان

کلانتری های ارزوئیه

آدرس : استان کرمان ، شهر ارزوئیه ، ۵۰ کیلومتری ش ارزوئیه به سمت ش فاریاب
تلفن :  (۰۳۴۷)۴۸۲۰۴۱۴

آدرس : استان کرمان ، شهر ارزوئیه ، ۳۰ کیلومتری بعد از ش ارزوئیه به سمت صوغان
تلفن : (۰۳۴۷)۴۷۵۰۲۳۱

آدرس : استان کرمان ، شهر ارزوئیه ، ورودی شهرستان ارزوئیه دور میدان
تلفن : (۰۳۴۷)۴۷۵۰۲۳۱

آدرس : استان کرمان ، شهر ارزوئیه ، ۵۰ کیلومتری شهرستان ارزوئیه به سمت شهرستان بافت
تلفن : (۰۳۴۷)۴۷۴۳۶۰۱۴۱

آدرس : استان کرمان ، شهر ارزوئیه ، ۵۰ کیلومتری ش ارزوئیه به سمت حاجی آباد بندر عباس
تلفن : 

کلانتری های انار

آدرس : استان کرمان ، شهر انار ، میدان بسیج
تلفن : (۰۳۹۲)۳۲۲۱۱۱۵

آدرس : استان کرمان ، شهر انار ، ۷ کیلومتری شهرستان انار کرمان امین شهر خیابان شهید صیاد شیرازی
تلفن :  (۰۳۹۲)۳۳۴۰۲۰۰

کلانتری های بافت

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، در مرکز شهر فاصله تا استان ۱۶۰ کیلومتر
تلفن : (۰۳۴۷)۴۲۲۰۴۰۴

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، در محدوده جنوبی داخل شهر فاصله تا استان ۱۶۰ کیلومتر
تلفن :  (۰۳۴۷)۴۲۲۱۷۷۵

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، ۱۰ کیلومتر جاده بافت – کرمان – روستای بزنجان
تلفن :  (۰۳۴۷)۴۲۶۲۵۶۲

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، ۴۰ کیلومتر جاده بافت – کرمان – روستای گوغر
تلفن :  (۰۳۴۷)۴۲۸۰۲۴۷

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، ۴۰ کیلومتر جاده بافت – ارزوئیه – روستای دشتاب
تلفن : (۰۳۴۷)۴۳۵۰۱۶۰

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، ۷۰ کیلومتر جاده بافت – ارزوئیه – روستای گوشک
تلفن : (۰۳۴۷)۴۳۴۰۲۴۷

آدرس : استان کرمان ، شهر بافت ، ۶۰ کیلومتر ۶ جاده بافت – ارزوئیه – روستای گوشک
تلفن : (۰۳۴۷)۴۴۳۰۱۱۰

کلانتری های بردسیر

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، خ معلم
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، نگار میدان اصلی
تلفن : (۰۳۴۲)۵۲۸۰۹۵۸

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، ۷۰ کیلومتری بردسیر – بافت قلعه عسکر
تلفن : (۰۳۴۲)۵۳۵۰۱۳۱

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، ۸ کیلومتری جاده بردسیر – بافت دشتکار میدان اصلی
تلفن :  (۰۳۴۲)۵۳۴۰۲۰۴

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، ۵۵ کیلومتری بردسیر – کرمان (فرعی) گلزار خ امام جنب اداره مخابرات
تلفن : (۰۳۴۲)۵۳۲۰۵۳۳

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، ۷۰ کیلومتری جاده بردسیر – بافت (فرعی) لاله زار ورودی شهر جنب شهرداری
تلفن :  (۰۳۴۲)۵۲۶۰۱۳۵

آدرس : استان کرمان ، شهر بردسیر ، ۵۰ کیلومتری بردسیر – سیرجان
تلفن : 

کلانتری های بم

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ابتدای کمر بندی ولی عصر (دشتوئیه)
تلفن : (۰۳۴۴)۲۲۱۲۶۴۱

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ابتدای بلوار شهید رجایی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، میدان بسیج
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ۷ کیلومتری جاده بم زاهدان روستای براوات
تلفن : (۰۳۴۴)۳۲۲۲۱۱۳

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ۴۵ کیلومتری جنوب بم به سمت زاهدان روستای تاج آباد
تلفن : (۰۳۴۴)۳۲۷۰۰۳۲

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ۸ کیلومتری جاده بم کرمان روستای بیدران نو
تلفن : (۰۳۴۴)۳۲۴۰۹۵۵

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ۴۵ کیلومتری محور بم جیرفت روستای ده بکری
تلفن :  (۰۳۴۴)۳۳۲۰۶۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر بم ، ۵۰ کیلومتری بم به سمت کرمان گردنه قلعه زنگی
تلفن : 

کلانتری های جیرفت

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، چهار راه قرنی جنب مرکز بهداشت
تلفن :  (۰۳۴۸)۲۲۱۲۲۲۲

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، جیرفت خیابان خیبر ک ۲۶ جنب دانشکده فنی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، کلرود بلوار اصلی ک اول سمت راست
تلفن :  (۰۳۴۸)۲۵۱۲۲۲۰

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۳۵ کیلومتری ش جیرفت جاده کرمان
تلفن :  (۰۳۴۹)۲۲۰۰۹۹

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۱۵ کیلومتری ش جیرفت جاده عنبر آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۷۰ کیلومتری ش جیرفت جاده رابر کرمان
تلفن : (۰۳۴۹)۳۷۲۰۰۵۰

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۸۰ کیلومتری ش جیرفت جاده جیرفت فاریاب
تلفن :  (۰۳۴۹)۳۲۸۰۰۱۱

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۷۰ کیلومتری جیرفت جاده بلوک روستای دولت آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۳۵ کیلومتری ش جیرفت جاده اصلی کرمان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۱۵ کیلومتری جاده اصلی به سمت بلوک روستای خاتون آباد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر جیرفت ، ۴۰ کیلومتری ش جیرفت جاده اصلی به سمت بلوک روستای ده نو فتح النبین
تلفن : 

کلانتری های رابر

آدرس : استان کرمان ، شهر رابر ، ابتدای شهرک شهید تهرانی
تلفن : (۰۳۴۷)۴۵۲۲۹۵۵

آدرس : استان کرمان ، شهر رابر ، ۳۰ کیلومتری جاده رابر به سمت شهرستان جیرفت
تلفن :  (۰۳۴۷)۴۶۳۰۲۵۶

کلانتری های راور

آدرس : استان کرمان ، شهر راور ، خ امام جنب ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۳۴۲)۳۷۲۲۴۴۸

آدرس : استان کرمان ، شهر راور ، ۳۵ کیلومتری راور به سمت کوهبنان بخش مرکزی فیض آباد
تلفن :  (۰۳۴۲)۳۷۶۰۱۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر راور ، ۷۰ کیلومتری شهرستان راور به سمت کرمان بخش کوهساران
تلفن : (۰۳۴۲)۳۵۶۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر راور ، ۸۵ کیلومتری ش راور به سمت کرمان جاده فرعی بخش هجدک
تلفن :  (۰۳۴۲)۳۵۵۰۱۲۲

کلانتری های رفسنجان

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۳۵ کیلومتری جاده رفسنجان – انار بخش کشکوئیه خیابات اصلی
تلفن :  (۰۳۹۳)۲۶۲۰۰۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۳۵ کیلومتری جاده رفسنجان – انار بخش فردوس میدان ورودی جاده روستایی
تلفن : (۰۳۹۲)۳۶۲۰۰۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۶۰ کیلومتری جاده رفسنجان – انار بخش بهرمان جاده روستایی
تلفن :  (۰۳۹۲)۳۷۲۰۰۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۷۰ کیلومتری رفسنجان – کرمان روستای خنامان انتهای خیابان اصلی
تلفن : (۰۳۹۲)۲۲۸۰۴۶۳

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۸۵ کیلومتری رفسنجان – انار روستای جوادیه فلاح ابتدای خیابان اصلی
تلفن :  (۰۳۹۲)۳۷۵۰۰۸۷

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۳۰ کیلومتری شهرستان رفسنجان – کرمان روستای کبوتر خان بعد از پمپ بنزین
تلفن : (۰۳۹۲)۲۳۲۰۰۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۴۵ کیلومتری رفسنجان – انار نوق روستای اسماعیل آباد جنب مخابرات جاده روستایی
تلفن : (۰۳۹۲)۳۶۴۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۷۵ کیلومتری رفسنجان به سمت شهر بابک – جاده فرعی روستای راویز
تلفن :  (۰۳۹۲)۱۲۷۴۰۱۷۷

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، بلوار مطهری – خیابان قرنی
تلفن :  (۰۳۹۱)۳۲۲۳۳۴۱

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، خیابان سید جمال الدین کوچه ۱
تلفن :  (۰۳۹۱)۵۲۲۸۹۸۲

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، بلوار خلیج فارس
تلفن :  (۰۳۹۱)۶۲۲۱۱۶۶

آدرس : استان کرمان ، شهر رفسنجان ، ۵۵ کیلومتری جاده رفسنجان – شهر بابک شهر مس سرچشمه
تلفن : (۰۳۹۱)۲۸۲۰۳۰۵

کلانتری های رودبار

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، بلوار امام ک جهاد
تلفن :  (۰۳۴۹)۵۷۲۰۲۴۱

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، ۲۰ کیلومتری رودبار به شهرستان جیرفت
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، ۷۵ کیلومتری رودبار به شهرستان ایرانشهر
تلفن : (۰۳۴۹)۵۸۲۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، ۲۰ کیلومتری رودبار به شهرستان ایرانشهر جاده فرعی
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، روستای نهضت آباد ۷۰ کیلومتری رودبار به سمت ایرانشهر جنوب غربی شهرستان
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر رودبار ، روستای عباس آباد ۳۵ کیلومتری شهرستان رودبار به سمت ایرانشهر
تلفن : 

کلانتری های ریگان

آدرس : استان کرمان ، شهر ریگان ، خیابان شهید جلالی
تلفن : (۰۳۴۶)۴۷۲۰۲۳۳

آدرس : استان کرمان ، شهر ریگان ، ۱۷ کیلومتری ش ریگان – بم بخش گنبکی
تلفن :  (۰۳۴۶)۴۸۳۰۳۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر ریگان ، ۴ کیلومتری ش ریگان – ایرانشهر روستای عباس آباد سردار
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر ریگان ، ۱۰ کیلومتری ش ریگان – بم روستای ناصریه
تلفن : 

کلانتری های زرند

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، بلوار آزادی جنب جهاد کشاورزی
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۲۲۲۹۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۵ کیلومتر جاده زرند رفسنجان – روستای محمد آباد
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۲۲۶۷۸۸

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۱۵ کیلومتر جاده زرند کرمان – شهر ریحانشهر
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۶۴۰۵۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۴۲ کیلومتری شرق شهرستان زرند به سمت جاده راور – روستای حتکن
تلفن : (۰۳۴۲)۴۲۹۶۰۶۰

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۳۰ کیلومتر جاده زرند کوهبان – روستای دشتخاک
تلفن : (۰۳۴۲)۴۳۳۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۲۵ کیلومتر جاده زرند بافق – روستای یزدان آباد
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۵۴۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر زرند ، ۷۰ کیلومتر جاده زرند بافق – روستای سیریز
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۴۸۰۵۰۰

کلانتری های سیرجان

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، بلوار سید احمد خمینی – جنب راهنمایی و رانندگی
تلفن :  (۰۳۴۵)۵۲۲۵۵۰۱

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، بلوار دکتر صادقی – خیابان دهخدای جنوبی
تلفن :  

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، انتهای خیابان ابوریحان
تلفن :  (۰۳۴۵)۴۲۲۵۲۳۱

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، خیابان امام – جنب شهرداری
تلفن : (۰۳۴۵)۳۳۴۱۷۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۲۰ کیلومتری جاده سیرجان به سمت شهر بابک روستای زیدآباد
تلفن :  (۰۳۴۵)۳۳۶۰۰۳۱

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۶۵ کیلومتری سیرجان به سمت سرچشمخ روستای پاریز
تلفن : (۰۳۴۷)۳۲۲۲۴۳۵

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۲۵ کیلومتری شهرستان سیرجان به سمت بافت خیابان اصلی هماشهر
تلفن :  (۰۳۴۷)۳۳۸۰۴۹۳  

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۴۰ کیلومتری جاده سیرجان به سمت بافت خیابان اصلی بلورد
تلفن : (۰۳۴۵)۳۴۲۳۳۹۹

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۲۵ کیلومتری جاده سیرجان بافت روستای ملک آباد
تلفن : (۰۳۴۵)۳۴۶۰۲۴۶

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۶۰ کیلومتری جاده بندر عباس سیرجان
تلفن :  (۰۳۴۵)۳۵۶۰۱۲۰

آدرس : استان کرمان ، شهر سیرجان ، ۶۰ کیلومتری جاده شیراز سیرجان
تلفن :  (۰۳۴۵)۴۲۰۳۳۱۰

کلانتری های شهر بابک

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، بلوار ۷ تیر – جنب فرمانداری
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۵ کیلومتری شهربابک به سمت انار
تلفن : (۰۳۹۲)۴۳۴۰۴۲۳

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۵۵ کیلومتری شهر بابک به سمت انار محور اصلی
تلفن :  (۰۳۹۲)۴۴۲۰۱۱۰

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۸۰ کیلومتری به سمت شهرستان انار محور فرعی
تلفن : (۰۳۹۲)۴۳۳۰۲۴۵

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۷۰ کیلومتری شهر بابک به سمت مروست فارس محور فرعی
تلفن :  (۰۳۹۲)۴۳۸۰۳۰۵

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۳۰ کیلومتری شهر بابک به سمت سرچشمه
تلفن : (۰۳۹۲)۴۳۲۰۲۰۸

آدرس : استان کرمان ، شهر بابک ، ۲۸ کیلومتری شهر بابک به سمت انار محور فرعی
تلفن :  (۰۳۹۲)۴۴۸۰۱۱۰

کلانتری های عنبر آباد

آدرس : استان کرمان ، شهر عنبر آباد ، بلوار شهداء
تلفن : (۰۳۴۹)۴۶۲۳۰۰۸

آدرس : استان کرمان ، شهر عنبر آباد ، ۴۰ کیلومتر محور اصلی جیرفت – کهنوج – ۲۰ کیلومتر محور فرعی – مرکز بخش جبالبارز جنوبی
تلفن : (۰۳۴۹)۴۷۴۰۲۱۵

آدرس : استان کرمان ، شهر عنبر آباد ، ۳۰ کیلومتر محور اصلی جیرفت – کهنوج
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر عنبر آباد ، ۳۰ کیلومتر محور اصلی جیرفت – کهنوج – ۵ کیلومتر محور فرعی – مرکز شهر دو ساری
تلفن : (۰۳۴۹)۴۷۲۰۴۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر عنبر آباد ، ۲۵ کیلومتر محور اصلی جیرفت – کهنوج – ۱۰ کیلومتر محور فرعی – مرکز دهستان امجز
تلفن : 

کلانتری های فاریاب

آدرس : استان کرمان ، شهر فاریاب ، ۳۶۵ کیلومتری استان کرمان
تلفن : ۵۵۲۰۳۸۲(۰۳۴۹)

آدرس : استان کرمان ، شهر فاریاب ، ۴۵ کیلومتری شهرستان فاریاب به سمت ارزوئیه
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر فاریاب ، ۱۷ کیلومتری شهرستان فاریاب – بندر عباس
تلفن : 

کلانتری های فهرج

آدرس : استان کرمان ، شهر فهرج ، ورودی شهر فهرج جنب محور اصلی زاهدان
تلفن : (۰۳۴۶)۴۳۶۱۲۱۲

آدرس : استان کرمان ، شهر فهرج ، ۵۰ کیلومتر فهرج – ریگان (فرعی) روستای اسد آباد انگوری
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر فهرج ، ۵۰ کیلومتر فهرج – زاهدان
تلفن : 

کلانتری های قلعه گنج

آدرس : استان کرمان ، شهر قلعه گنج ، بلوار خلیج فارس – مرکز شهر
تلفن : (۰۳۴۹)۶۲۲۰۰۰۳

آدرس : استان کرمان ، شهر قلعه گنج ، سرخ قلعه – سه راهی سرخ قلعه – ۳۵ کیلومتری به سمت کهنوج
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر قلعه گنج ، بخش چاه دادخدا – جنب بخشداری – ۶۰ کیلومتری قلعه گنج به سمت رمشک
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر قلعه گنج ، دهشتان رمشک – پاسگاه رمشک – ۱۵۰ کیلومتری قلعه گنج
تلفن : 

کلانتری های کرمان

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار ۲۲ بهمن نبش کوچه ۲۲
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۳۲۴۸۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار ترمینال بعد از تعاونی شماره ۴
تلفن : (۰۳۴۱)۲۵۱۲۵۱۴

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار جمهوری کوچه ۴۷ خیابان نواب صفوی (کوی الهیه)
تلفن : (۰۳۴۱)۲۶۱۳۴۵۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، سر آسیاب بعد از میدان بیرم آباد سمت راست
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۳۱۶۰۸۱

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، شهرک ایرانمنش خیابان ۱۴ معصوم (ع) جنب مسجد ۱۴ معصوم (ع)
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۲۲۳۶۷۱

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار باستانی پاریزی نبش میدان حضرت ابوالفضل (ع)
تلفن : (۰۳۴۱)۳۱۱۲۲۴۲

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار آزادگان جنب پمپ گاز
تلفن :  (۰۳۴۱)۲۴۷۸۰۷۲

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، شهرک مطهری بلوار شهدای ذغال سنگ جنب دانشگاه جامع علمی کاربردی
تلفن : (۰۳۴۱)۲۱۲۴۰۹۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، شهر باغین – جنب پلیس راه
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۳۷۲۰۴۵

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، ورودی شهر اختیار آباد
تلفن : (۰۳۴۱)۳۵۳۲۵۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، زنگی‌آبادی – جنب شهرداری
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۶۴۲۰۱۲

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، کاظم آباد
تلفن : (۰۳۴۲)۳۶۴۰۴۴۴

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بخش ماهان – ورودی شهر جوپار
تلفن : (۰۳۴۲)۶۲۷۰۲۸۲

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بخش شهداد – ورودی شهر اندوهجرد
تلفن : (۰۳۴۲)۷۲۵۰۲۲۴

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بخش ماهان – جنب میدان امام
تلفن :  (۰۳۴۲)۶۲۲۲۸۰۸

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، راین – انتهای خیابان به سمت آبشار راین
تلفن : (۰۳۴۲)۶۶۲۲۵۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، خیابان شریعتی کوچه ۲۲
تلفن :  (۰۳۴۱)۲۲۲۲۱۳۳

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، خیابان امام خمینی (ره) کوچه ۲
تلفن : (۰۳۴۱)۲۲۶۶۲۲۸

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار شهید صدوقی کوچه ۱۴ جنب ناحیه انتظامی
تلفن :  (۰۳۴۱)۲۱۱۹۲۰۳

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، بلوار شهید عباس پور نبش کوچه ۹
تلفن :  (۰۳۴۱)۲۷۲۲۱۹۶

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، ورودی شهر شهداد از سمت کرمان
تلفن :  (۰۳۴۲)۷۲۲۰۴۵۶

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، ورودی شهر گلباف از سمت کرمان
تلفن : (۰۳۴۲)۷۶۲۳۹۹۳

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، ورودی شهر چترود از سمت کرمان
تلفن : (۰۳۴۲)۳۲۷۰۰۷۸

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، روستای باقر آباد
تلفن :  (۰۳۴۱)۳۵۷۰۲۶۶

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، شهداد – ورودی روستای سیرچ از سمت کرمان
تلفن : (۰۳۴۲)۷۳۸۰۴۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، ماهان – دهستان محی آباد
تلفن :  (۰۳۴۲)۶۳۲۰۱۳۹

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، جاده کرمان بم – جنب ایست و بازرسی مرصاد
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، راین – روستای گزک
تلفن :  (۰۳۴۲)۶۶۵۰۱۵۱

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، شهداد -روستای امیر آباد
تلفن :  (۰۳۴۲)۷۳۶۹۰۹۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، گلباف – روستای جوشان
تلفن : (۰۳۴۲)۷۷۲۰۰۰۵

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، گلباف – ورودی روستای حرمک
تلفن :  (۰۳۴۲)۷۷۵۰۰۲۰

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، گلباف – دهستان کشیت
تلفن :  (۰۳۴۲)۷۷۴۰۰۵

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، دهستان کوهپایه
تلفن : (۰۳۴۲)۴۱۱۰۴۶۶

آدرس : استان کرمان ، شهر کرمان ، جاده تهران بلوار زغال سنگ
تلفن :  (۰۳۴۱)۲۸۱۹۷۱۱

کلانتری های کهنوج

آدرس : استان کرمان ، شهر کهنوج ، خیابان امام چهار راه بازار روز
تلفن : (۰۳۴۹)۵۲۲۲۴۴۳

آدرس : استان کرمان ، شهر کهنوج ، ۳۵ کیلومتری کهنوج به سمت بندر عباس
تلفن : 

آدرس : استان کرمان ، شهر کهنوج ، ۳۰ کیلومتری کهنوج به سمت فاریاب – بخش مرکزی چاریگان روستای چاحاجی
تلفن : 

کلانتری های کوهبنان

آدرس : استان کرمان ، شهر کوهبنان ، میدان آزادی – خانه های سازمانی
تلفن : (۰۳۴۲)۴۷۲۵۳۴۳

آدرس : استان کرمان ، شهر کوهبنان ، ۳۰ کیلومتر کوهبنان به سمت زرند بلوار پاسداران جنب میدان بسیج
تلفن :  (۰۳۴۲)۴۴۵۰۵۰۰

کلانتری های منوجان

آدرس : استان کرمان ، شهر منوجان ، قلعه – خیابان شهید رضوانی – جنب شهرداری منوجان
تلفن :  (۰۳۴۹)۶۶۲۰۰۳۰

آدرس : استان کرمان ، شهر منوجان ، ۱۸ کیلومتری منوجان به سمت بندر عباس – بخش آسمینون – نودژ مرکزی
تلفن : (۰۳۴۹)۶۶۴۰۱۰۰

آدرس : استان کرمان ، شهر منوجان ، ۲۵ کیلومتری منوجان به میناب (جاده روستای) روستای چاه شاهی
تلفن :  

آدرس : استان کرمان ، شهر منوجان ، کیلومتر ۲۵ شهرستان منوجان به سمت بندر عباس
تلفن :  

کلانتری های نرماشیر

آدرس : استان کرمان ، شهر نرماشیر 
تلفن :  (۰۳۴۶)۴۲۲۰۲۴۰  

آدرس : استان کرمان ، شهر نرماشیر ، ۲۳ کیلومتری ش نرماشیر به سمت زاهدان شهر نظام شهر
تلفن :  (۰۳۴۶)۳۲۸۰۳۰۰  

آدرس : استان کرمان ، شهر نرماشیر ، ۱۰ کیلومتری ش نرماشیر به سمت بم وکیل آباد پشترود
تلفن :  (۰۳۴۶)۴۲۶۰۶۰۰

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا