کلانتری های استان گلستان

کلانتری های آزادشهر

آدرس : گلستان ، آزادشهر ، خ امام خمینی – کوچه عبدالهی
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۷۲۲۵۸۸

آدرس : گلستان ، آزادشهر ، کیلومتر ۸ جاده آزاد شهر به گنبد – شهر نگین شهر
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۷۷۳۸۳۷

آدرس : گلستان ، آزادشهر ، کیلومتر ۶ جاده آزاد شهر به شاهرود – شهر نوده
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۸۵۳۹۱۰

آدرس : گلستان ، آزادشهر ، کیلومتر ۳۵ جاده آزاد شهر به شاهرود – روستای غزنوی
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۹۴۳۵۴۴

آدرس : گلستان ، آزادشهر ، کیلومتر ۳۸ جاده آزاد شهر به شاهرود – روستای تیل آباد
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۸۴۳۳۹۹

کلانتری های آق قلا

آدرس : گلستان ، آق قلا ، کیلومتر ۳۵ جاده آق قلا به فاضل آباد، روستای پیراواش
تلفن :  (۰۱۷۳)۵۷۲۳۲۵۵

آدرس : گلستان ، آق قلا ، کیلومتر ۴۰ جاده آق قلا به سه راهی علی آباد و گنبد، روستای بدراق ملاء
تلفن : (۰۱۷۳)۳۳۳۳۱۳

آدرس : گلستان ، آق قلا ، کیلومتر ۲۸ جاده آق قلا به گرگان، شهر انبار الوم
تلفن :  (۰۱۷۳)۵۷۳۲۶۰۰

آدرس : گلستان ، آق قلا ، خ امام
تلفن : (۰۱۷۳)۵۲۲۴۱۷

کلانتری های بندر ترکمن

آدرس : گلستان ، بندر ترکمن ، جنب ایستگاه راه آهن
تلفن : (۰۷۱۳)۴۲۲۲۰۵۰

آدرس : گلستان ، بندر ترکمن ، کیلومتر ۳ جاده بندر ترکمن به گرگان؛ روستای سیجوال  
تلفن : (۰۱۷۳)۴۲۴۵۷۰۰

کلانتری های بندر گز

آدرس : گلستان ، بندر گز ، روبروی ناحیه مقاومت بسیج
تلفن :  (۰۱۷۳)۳۷۲۲۵۳۷

آدرس : گلستان ، بندر گز ، کیلومتر ۴ جاده بندر گز به گرگان، شهر نوکنده
تلفن : (۰۱۷۳)۳۷۸۳۹۰۰

کلانتری های رامیان

آدرس : گلستان ، رامیان ، خ امام
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۲۲۲۵۸۶

آدرس : گلستان ، رامیان ، کیلومتر ۲۱ جاده رامیان به گرگان و گنبد، بخش ببین
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۲۴۲۷۷۷

آدرس : گلستان ، رامیان ، کیلومتر ۱۵ جاده رامیان به گرگان و گنبد، شهر دلند
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۲۷۲۲۳۶

آدرس : گلستان ، رامیان ، کیلومتر ۲۵ جاده رامیان به گرگان و گنبد، روستای دارکلاته
تلفن :  (۰۱۷۴)۶۲۶۲۱۷۷

کلانتری های علی آباد

آدرس : گلستان ، علی آباد ، خیابان اصلی به سمت آزادشهر
تلفن :  (۰۱۷۳)۶۲۲۲۹۲۹

آدرس : گلستان ، علی آباد ، شهر فاضل آباد – خیابان اصلی جاده علی آباد به گرگان
تلفن :  (۰۱۷۳)۶۳۴۲۹۹۳

آدرس : گلستان ، علی آباد ، کیلومتر ۳ جاده علی آباد به آق قلا، روستای مزرعه کتول
تلفن : (۰۱۷۳)۶۵۷۲۷۵۴

آدرس : گلستان ، علی آباد ، کیلومتر ۲۰ جاده علی آباد به آق قلا، روستای قره بلاغ
تلفن :  (۰۱۷۳)۶۳۲۳۶۶۰

کلانتری های کردکوی

آدرس : گلستان ، کردکوی ، خ شهید بهشتی بعد از یکشنبه بازار
تلفن : (۰۱۷۳)۳۲۲۲۸۲۰

آدرس : گلستان ، کردکوی ، کیلومتر ۷ جاده قدیم کرد کوی به گرگان، روستای بالاجاده
تلفن : (۰۱۷۳)۳۲۸۳۵۳۲

کلانتری های کلاله

آدرس : گلستان ، کلاله ، خیابان امام خمینی نرسیده به فلمه مرکزی
تلفن :  (۰۱۷۴)۴۲۴۱۸۸۳

آدرس : گلستان ، کلاله ، کیلومتر ۲۲ جاده کلاله به مراوه تپه، روستای پیشکمر
تلفن :  (۰۱۷۴)۴۴۲۳۴۰۰

آدرس : گلستان ، کلاله ، کیلومتر ۱۵ جاده کلاله به گالیکش، روستای کنگور
تلفن : (۰۱۷۴)۴۳۷۳۵۵۵

کلانتری های گالیکش

آدرس : گلستان ، گالیکش ، خ گلزار شهدا روبروی مخابرات
تلفن : (۰۱۷۴)۵۸۳۰۸۸۸

آدرس : گلستان ، گالیکش ، کیلومتر ۳۵ جاده گالیکش به خراسان شمالی، روستای تنگراه
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۸۵۳۴۰۲

آدرس : گلستان ، گالیکش ، کیلومتر ۲۸ جاده گالیکش به حسین آباد کالپوش شاهرود، روستای فارسیان
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۸۷۳۳۰۰

آدرس : گلستان ، گالیکش ، کیلومتر ۳۷ جاده گالیکش به خراسان شمالی، روستای تنگراه
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۸۳۵۶۵

کلانتری های گرگان

آدرس : گلستان ، گرگان ، خیابان پاسداران روبروی آموزش و پرورش
تلفن : (۰۱۷۱)۲۱۸۳۰۰۰

آدرس : گلستان ، گرگان ، خیابان رازی ابتدای تقاطع
تلفن :  (۰۱۷۱)۲۱۸۲۸۵۷

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۵ جاده گرگان به علی آباد، شهر جلین
تلفن : (۰۱۷۱)۳۳۴۲۰۵۸

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۱۵ جاده گرگان به ونوده ملک ، شهر سرخنکلاته
تلفن : (۰۱۷۳)۲۶۸۸۷۱۲

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۲۰ جاده گرگان به علی آباد، روستای تقی آباد
تلفن :  (۰۱۷۳)۲۷۶۳۳۷۰

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۲ جاده گرگان به کردکوی، روستای انجیراب
تلفن :  (۰۱۷۱)۴۴۲۰۲۹۱

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۲۶ جاده گرگان به علی آباد، روستای قرق
تلفن : (۰۱۷۳)۲۶۵۲۱۷۷

آدرس : گلستان ، گرگان ، کیلومتر ۲۰ جاده گرگان به کردکوی، روستای روشن آب
تلفن :  (۰۱۷۱)۲۲۷۸۶۸۲

آدرس : گلستان ، گرگان ، خیابان امام رضا ابتدای تقاطع
تلفن : (۰۱۷۱)۲۱۸۲۸۴۳

کلانتری های گمیشان

آدرس : گلستان ، گمیشان ، انتهای بلوار اول شهر روبروی پمپ بنزین
تلفن :  (۰۱۷۳)۴۶۲۵۴۱۵

آدرس : گلستان ، گمیشان ، کیلومتر ۱۹ جاده گمیشان به بندر ترکمن و آق قلا ، سیمین شهر
تلفن : (۰۱۷۳)۴۶۲۵۴۱۵

کلانتری های گنبد

آدرس : گلستان ، گنبد ، روبروی میل گنبد
تلفن :  (۰۱۷۲)۲۲۲۲۹۸۹

آدرس : گلستان ، گنبد ، خیابان طالقانی شرقی
تلفن : (۰۱۷۲)۲۲۹۴۳۵۸

آدرس : گلستان ، گنبد ، کیلومتر ۲۲ جاده خط نو گنبد به آق قلا، روستای باغلیمرامه
تلفن : (۰۱۷۲)۲۳۵۳۴۳۴

آدرس : گلستان ، گنبد ، کیلومتر ۸ جاده گنبد به مینودشت، دهستای فجر
تلفن : (۰۱۷۲)۲۴۵۳۶۲۳

آدرس : گلستان ، گنبد ، کیلومتر ۹ جاده گنبد به روستای حاج قوشان، روستای آق آباد
تلفن :  (۰۱۷۲)۲۲۷۲۴۳۴

آدرس : گلستان ، گنبد ، کیلومتر ۱۵۰ جاده گنبد به داشلی برون، روستای کرند
تلفن : (۰۱۷۴)۳۲۲۲۴۲۴

کلانتری های مراوه تپه

آدرس : گلستان ، مراوه تپه ،  خیابان شهید مطهری
تلفن :  (۰۱۷۴)۴۷۲۲۳۳۲

آدرس : گلستان ، مراوه تپه ،  کیلومتر ۲۵ جاده مراوه تپه به کلاله، روستای گلیداغ
تلفن : (۰۱۷۴)۴۷۶۳۴۳۴

آدرس : گلستان ، مراوه تپه ،  کیلومتر ۳۵ جاده مراوه تپه به مرز ترکمنستان، روستای قازانقایه
تلفن :  (۰۱۷۴)۴۷۹۶۴۴۴

آدرس : گلستان ، مراوه تپه ،  کیلومتر ۴۵ جاده مراوه تپه به کلاله، روستای عرب قره حاجی
تلفن :  (۰۱۷۴)۴۸۲۳۲۵۵

کلانتری های مینو دشت

آدرس : گلستان ، مینو دشت ،  خ . سید جمال الدین جنب دادگستری
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۲۲۳۰۰۷

آدرس : گلستان ، مینو دشت ،  کیلومتر ۲ جاده مینودشت به آزاد شهر، روستای القج
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۲۸۷۳۳۳

آدرس : گلستان ، مینو دشت ،  کیلومتر ۳۵ جاده مینودشت به حسین آباد کالپوش شاهرود، روستای بخش دوزین
تلفن :  (۰۱۷۴)۵۳۵۳۴۹۹

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا