مدیر شعبه (نماینده) به منظور عضویت و دریافت نمایندگی موسسه حقوقی سروش نافع دادمان و برخورداری از مزایای آن مبلغ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال (معادل 14 میلیون تومان) را بعنوان حق عضویت سالیانه به موسسه پرداخت می نماید.
مبلغ 20 میلیون ریال (معادل 2 میلیون تومان) از مبلغ حق عضویت به صورت نقدی در زمان ثبت درخواست پرداخت می گردد و مابقی از درآمد حاصل از عملکرد نماینده مستهلک می گردد.

اسکرول به بالا