آیین¬نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات¬های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴

تصویب­نامه هیأت وزیران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیات وزیران در جلسه ۱۷/۳/۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۲۳۸۲۳۲/۲۰۰ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۵) ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم­مصوب ۱۳۹۴­­- آیین­نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­ نامه اجرایی ماده (۷۷) اصلاحی قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۹۴-

ماده۱: در این آیین­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند :

الف- قانون : قانون مالیات­های مستقیم – مصوب ۱۳۶۶- واصلاحات بعدی آن .

ب- ساخت و فروش : احداث هرگونه اعیان در عرصه و یا ایجاد اعیان جدید بر روی بنای قبلی و فروش آن ،اعم از ساخته شده و ناتمام .

پ-­ اقامتگاه قانونی : نسبت به اشخاص حقوقی به ترتیب مقرر در قانون تجارت و درمورد اشخاص حقیقی تابع قانون مدنی است .

ماده۲: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان (عرصه و اعیانی) حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد موضوع فصول چهارم و پنجم باب سوم قانون خواهدبود .

ماده۳: نقل و انتقال ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام ، علاوه بر مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۵۹) قانون، با توجه به میزان پیشرفت عملیات ساختمان و درآمد حاصله در آن مقطع ، مشمول مالیات صدر ماده (۷۷) و مالیات علی­الحساب موضوع تبصره (۱) ماده مذکوراست . این موضوع مانع از وصول مالیات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره (۱) آن در زمان نقل و انتقال قطعی ساختمان­های مذکور پس از پایان کار آن با رعایت مقررات مربوط نخواهد بود.

تبصره: در مورد نقل و انتقال ساختمان­های نیمه تمام ، مبلغ فروش هر مرحله به عنوان بهای تمام شده خریدار مرحله بعدی محسوب و از درآمد ناشی از ساخت و فروش املاک مذکور کسر می­شود.

ماده۴: اشخاص حقیقی و حقوقی که به ساخت و فروش ساختمان مبادرت دارند ، مکلف به انجام تکالیف مقرر در قانون هستند.

ماده۵: اشخاصی که توسط وزارت راه و شهرسازی برای آنها مجوز انبوه­سازی ( ساخت و ساز مسکن) صادر شده یا می­شود به عنوان بنگاه تولیدی موضوع ماده (۱۳۸) مکرر قانون تلقی و مقررات ماده مزبور در خصوص آنها جاری است .

ماده۶: ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها پس از لازم­الاجرا شدن قانون صادر می­شود ، مشمول مقررات موضوع ماده (۷۷) قانون و تبصره­های آن هستند.

تبصره۱: اولین نقل و انتقال قطعی املاک متعلق به اشخاص حقیقی که بیش از سه سال از تاریخ صدور پایان کار ساختمان آنها گذشته باشد ، صرفا مشمول پرداخت مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

تبصره۲: ساختمان­هایی که پروانه ساختمانی آنها تا پایان سال ۱۳۹۴ صادر شده است ، در زمان انتقال صرفا مشمول مقررات ماده (۵۹) قانون هستند.

ماده۷: درآمد مشمول مالیات عملکرد اشخاص مشمول ماده (۷۷) قانون بابت ساخت و فروش هرنوع ساختمان ( عرصه و اعیانی) با رعایت مقررات فصل چهارم و پنجم باب سوم قانون تعیین و مالیات متعلق مطالبه و وصول می­شود.

تبصره۱: در صورتی که مودی در اظهار نامه مالیاتی عملکرد قبل از نقل و انتقال ملک ، درآمدی نسبت به ساخت و فروش و یا پیش فروش ملک ابراز نموده باشد و یا در زمان رسیدگی اداره امور مالیاتی بر اساس اسناد و مدارک مثبته مشخص شود که درآمد حاصل از ساخت و فروش ملک در سال مورد رسیدگی محقق شده است ، مالیات برابر مقررات قانونی مربوطه مطالبه و وصول خواهدشد.

تبصره۲: زیان حاصل بابت ساخت و فروش ساختمان درمورد اشخاص حقیقی که در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده (۷۷) قانون مشمول مالیات نشده­ باشند ، قابل استهلاک از درآمد مشمول مالیات سنوات بعد آنها نخواهدبود. این حکم درمورد آن قسمت از فعالیت اشخاص در شهرهای با جمعیت کمتر از یکصدهزار نفر برای سال مورد رسیدگی و سنوات بعد آن نیز جاری است.

تبصره۳:  درآمد ناشی از حق واگذاری محل نیز مشمول مالیات ساخت و فروش است . دراین صورت حق واگذاری محل مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون نخواهد بود. در صورت عدم شمول مالیات ساخت و فروش در مورد اشخاص حقیقی ، انتقال حق واگذاری محل ، مشمول مالیات موضوع ماده (۵۹) قانون خواهد بود.

ماده۸:  اداره امور مالیاتی مکلف است پس از دریافت و ثبت استعلام نقل و انتقال ملک از دفتر اسناد رسمی ، نسبت به محاسبه و وصول مالیات علی­الحساب ساخت و فروش و مالیات نقل و انتقال قطعی    موضوع ماده (۵۹) قانون و سایر مالیات­های مندرج در ماده (۱۸۷) قانون به استثنای مالیات قطعی نشده ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه ، نسبت به صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون با رعایت مقررات مربوط اقدام نماید . همچنین اطلاعات واحد یا واحدهای مورد انتقال را با ذکر مبلغ مالیات علی­الحساب ساخت و فروش وصول شده موضوع تبصره (۱) ماده (۷۷) قانون به اداره امور مالیاتی اقامتگاه قانونی مودی ارسال نماید . مفاد ماده مذکور در خصوص ساختمان­های در حال ساخت و ناتمام نیز جاری است.

تبصره: در مواردی که درآمد مشمول مالیات و مالیات ساخت و فروش مودی قبلا در اجرای ماده (۷) این آیین­نامه مورد رسیدگی واقع شده باشد حسب مورد به ترتیب زیر عمل می­شود :

۱-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش از مودی مطالبه و مودی نسبت به پرداخت آن اقدام نموده باشد، در زمان نقل و انتقال ملک مورد نظر، وصول مالیات علی­الحساب ده درصد (۱۰%) تا میزان مالیات پرداخت شده موضوعیت نخواهد داشت.

 

۲-­ در مواردی که مالیات ساخت و فروش پرداخت­شده قبلی بابت کل فعالیت ساخت و فروش بوده و با توجه به مقررات ، مودی بابت کل فعالیت مذکور مشمول مالیات نشده باشد ، در زمان نقل و انتقال وصول مالیات علی الحساب ده درصد(۱۰%) موضوعیت نخواهد داشت.

ماده۹: نقل و انتقال املاکی که به صورتی غیر از عقد بیع نیز انجام شود به استثنای نقل و انتقال بلاعوض که طبق مقررات مربوط ، مشمول مالیات است ، مشمول مقررات این آیین­نامه است.

ماده۱۰: مالیات علی­الحساب پرداختی ساخت و فروش املاک پس از قطعی­شدن مالیات ، به حساب پرداختی مودی منظور و مابه التفاوت با رعایت مقررات ، حسب مورد مطالبه و یا استرداد می­شود.

ماده۱۱: درآمد مشمول مالیات هر شریک بر مبنای سهم تعیین شده در مشارکت در ساخت و فروش،در صورت رعایت مواد (۴۷) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک بر مبنای سهم تعیین شده در شرکت نامه است.

تبصره۱: در مورد اسناد مشاعی هریک از اشخاص به نسبت سهم خود مالک شناخته می­شوند.

تبصره۲: تنظیم سند به نام هر شریک به نسبت مذ کور در شرکت­نامه ، نقل و انتقال تلقی نمی­شود.

ماده۱۲: ارزش روز عرصه در زمان فروش ملک که در اجرای مقررات ماده (۶۴) قانون تعیین شده یا  ارزش خرید عرصه هر کدام بیشتر باشد ، در محاسبه و تعیین درآمد مشمول مالیات منظور خواهد شد.

تبصره:  درصورت تعیین ضرایب مالیاتی برای تعیین درآمد مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه توسط کمیسیون موضوع ماده(۱۵۴) قانون ، ضرایب ساخت و فروش در بافت­های فرسوده با رعایت قوانین ذیربط به میزان شصت درصد (۶۰%) ضرایب مربوط ، اعمال خواهد شد.

ماده۱۳: در مورد اعیان احداث شده در املاک موقوفه ، ارزش زمین در محاسبه درآمد مشمول مالیات ناشی از ساخت و فروش املاک منظور نخواهدشد.

ماده۱۴: شهرهای با جمعیت یکصد هزار نفر و بالاتر در زمان صدور پروانه ساخت، براساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران، مشمول مالیات ساخت و فروش موضوع این آیین­نامه هستند.

                                                                               

 

 

                                                                                         اسحاق جهانگیری

                                                                                        معاون اول رییس جمهور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا