شوراهای حل اختلاف استان مازندران

شوراهای حل اختلاف شهر ساری

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، بلوار ارتش – جنب بانک ملیبلوار ارتش – جنب بانک ملی
تلفن : ۳۳۳۲۷۲۹۴

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، بلوار ارتش – جنب بانک ملی
تلفن : ۳۳۳۲۷۲۹۴

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، ایثارگران
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، اداره زندان ساری 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، نظام مهندسی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، صنعت ، معدن و تجارت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، نظام پزشکی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، کمیته امداد امام (ره)
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای سمسکنده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای ماچک پشت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای فرح آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای سنگده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای ماهفروجک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای امره
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شهر ساری ، روستای دامیر
تلفن : 

شوراهای حل اختلاف شهرستان های استان مازندران

آدرس : استان مازندران ، بابل ، بین فلکه شهید کشوری و شهید کارگر سرداران ۹
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، بین فلکه شهید کشوری و شهید کارگر سرداران ۹
تلفن : ۳۲۲۹۳۸۰۶

آدرس : استان مازندران ، بابل ، اداره زندان 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای هری کنده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای بیشه سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای متی کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای میرود پشت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای سیاه کلا محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای خشرود پی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای دیواملکشاه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای پایین گنج افروز ۱
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای روشن آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابل ، روستای بابل کنار
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابلسر ، خیابان فلسطین-ساختمان دادگستری
تلفن : ۳۵۲۸۹۳۷۶

آدرس : استان مازندران ، بابلسر ، روستای عربخیل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بابلسر ، روستای عزیزک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بندپی شرقی ، روبروی بخشداری ساختمان دادگاه
تلفن : ۳۲۷۲۵۴۷۵

آدرس : استان مازندران ، بندپی شرقی ، روستای ادملا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بندپی شرقی ، روستای ناریوان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بندپی شرقی ، روستای کردمحله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، جاده حبیبی ساختمان دادگاه
تلفن : ۳۲۴۵۶۰۳۶

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای پائین محله کشتلی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای دون سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای درزیکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای آهنگر کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای اطاقسرا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای کلاگرمحله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گتاب ، روستای ابوالحسن کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خیابان جمهوری اسلامی – جنب ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۴۲۱۱۹۷۶

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خیابان جمهوری اسلامی – جنب ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۴۲۱۱۹۷۶

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای دینارسرا-نشتاء
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای تیل برده سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای پلت کله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای چالکش
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای کشکو
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای گلیجان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای سلیمان آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای آخوند محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای چناربن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای رشیدیه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ،  روستای ولی آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای خشکرود
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای لشتو
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، روستای خوبان رزگاه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، اداره زندان تنکابن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد جنب کتابخانه عمومی – ساختمان دادگاه
تلفن : ۵۴۲۵۲۳۲۲

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای شاقوزکتی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای نعمت آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای قلعه گردن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای لتاک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای امام زاده قاسم
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای خانیان۱
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای خانیان۲
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، تنکابن ، خرم آباد ، روستای لیره سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، جویبار ، روستای پهناب
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، جویبار ، روستای گلیرد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، جویبار ، روستای بیزکی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، جویبار ، روستای کوهی خیل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، جویبار ، میدان کشتی – خیابان امام – کوی شهید کاکو
تلفن : ۴۲۵۳۱۰۷۵

آدرس : استان مازندران ، چالوس ، بلوار امام رضا(ع) – ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۲۲۵۳۷۰۰

آدرس : استان مازندران ، چالوس ، روستای هچیرود
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چالوس ، روستای سینوا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روبروی اداره کل آموزش و پرورش – ساختمان دادگاه
تلفن : ۳۳۴۲۲۹۵۲

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای لنگر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای ایلال
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای اروست
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای آراء 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای ازنی 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای اروت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای تلوکلا 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای وری
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای چالو 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای چورت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای خالخیل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای سادات محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای سعیدآباد 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای قادیکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای نوکنده 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چهاردانگه (کیاسر) ، روستای کردمیر 
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، بعد از شهرک خزر شهر – ساختمان دادگستری
تلفن : ۳۵۶۶۲۶۵۶

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای مهلبان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای کلاگرسرا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای نوایی محله علیا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای کاردگر محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای ازباران
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای فرم
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای سوته
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای اسلام آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، فریدونکنار ، روستای بیشه محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، خیابان ساری – نبش کوچه کارمندان
تلفن : ۴۲۰۸۲۶۵۴

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، اداره زندان قائم شهر
تلفن : ۳۲۴۷۳۱۶

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای قادیکلا ارطه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای قادیکلا بزرگ
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای قراخیل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای المشیر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای کوتنا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای پایین افراکتی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای چفت کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای چمازکتی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای بالالموک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای اسکندر کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، روستای متانکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، قائم شهر ، خیابان ساری – نبش کوچه کارمندان
تلفن : ۴۲۰۸۲۶۵۴

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای برگه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای ولوجا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای طبقده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای ماکران
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، سورک – میدان امام حسین (ع) – کوچه شهید تاجیک – ساختمان دادگستری
تلفن : ۳۳۸۸۳۷۳۸

آدرس : استان مازندران ، نکا ، جاده اومال – جنب بیمارستان تامین اجتماعی
تلفن : ۳۴۷۸۵۵۶

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای گل خیل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای درویش خلک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای لاک تراش
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای اطرب
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای زیارت کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای آکرد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای چلمردی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای تازه آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای استخر پشت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای چناربن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای طوس کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، روستای زرندین سفلی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نکا ، جاده اومال – جنب بیمارستان تامین اجتماعی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کلاردشت روبروی هتل مارال ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۲۶۲۲۹۰۷

آدرس : استان مازندران ، کلاردشت روستای کردیچال
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، مرزن آباد ، روستای ولی آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، مرزن آباد ، روستای گوی تر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، مرزن آباد ، روستای کلنو
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، مرزن آباد ، منابع ملی سعدآباد – ساختمان محیط زیست
تلفن : ۵۲۶۵۳۹۳۰

آدرس : استان مازندران ، رامسر ، چهار راه بسیج خیابان ایت اله کاشانی ۴
تلفن : ۵۵۲۲۲۱۰۴

آدرس : استان مازندران ، رامسر ، روستای سخت سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، رامسر ، روستای چهل شهید
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، پل سفید – ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۲۴۲۲۵۹۵

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، روستای ولوپی(آلاشت)
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، روستای لیند
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، روستای دراسله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، روستای دوآب
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سوادکوه ، روستای ورسک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شیرگاه ، خیابان شهید اسلامی – ساختمان دادگاه
تلفن : ۴۲۴۴۲۹۵۰

آدرس : استان مازندران ، شیرگاه ، روستای غرب شیرگاه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شیرگاه ، روستای شرق شیرگاه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، شیرگاه ، روستای لفور شیرگاه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، خیابان امام – پشت فرمانداری – ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۲۳۵۰۷۵۴

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای رکنکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای طالار پشت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای زیارکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای شیرخوارکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای تنبلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای دینه سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سیمرغ ، روستای گوشیکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، عباس آباد ، خیابان امام رضا(ع) – جنب فرمانداری
تلفن : ۵۴۶۲۵۹۸۶

آدرس : استان مازندران ، نشتارود ، خیابان ۱۷ شهریور جنب بوتان گاز
تلفن : ۵۴۲۶۵۶۵۶

آدرس : استان مازندران ، لاریجان گزنک. ساختمان دادگاه
تلفن : ۴۳۳۵۲۹۲۶

آدرس : استان مازندران ، لاریجان روستای ناندل
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، دابودشت خیابان دریا ساختمان دادگاه
تلفن : ۴۳۱۱۶۰۹۰

آدرس : استان مازندران ، دابودشت روستای آهنگر کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، دابودشت روستای واسکس
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، خ امام – جنب ساختمان تامین اجتماعی
تلفن : ۳۴۶۶۰۵۷۸

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، روستای قلعه پایان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، روستای تیر تاش
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، روستای تیله نو
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، روستای لمراسک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، گلوگاه ، روستای مهدیرجه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، جنب فرمانداری – ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۴۷۳۱۸۷۴

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، روستای یمچی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، روستای آزادمون
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، روستای خشت سر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، روستای اهلم
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، محمودآباد ، روستای آهی محله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، خیابان آمل – جنب بخشداری – ساختمان دادگاه
تلفن : ۴۴۸۸۶۹۷۰

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، روستای معلم کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، روستای اورطه دشت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، روستای بیشه کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، روستای ملا کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، سرخرود ، روستای حاجی کلا سفلی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای بادله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای دارابکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای اسرم
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای جامخانه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، میاندرود ، روستای اسلام آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نور ، میدان امام – خیابان پاسداران – ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۴۵۲۲۲۶۴

آدرس : استان مازندران ، نور ، اداره زندان نور
تلفن : ۶۲۲۲۵۱۰

آدرس : استان مازندران ، نور ، اداره زندان نور
تلفن : ۶۲۲۴۰۲۰

آدرس : استان مازندران ، نور ، روستای تاشکوه علیا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نور ، روستای ورازان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نور ، روستای بلده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نور ، روستای عباسا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، خیابان شهید شیخ فضل الله نوری – ساختمان دادگاه 
تلفن : ۴۴۶۶۷۵۲۳

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای ورازده سفلی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای جوربند
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای ایرکا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای ولیرکان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای جلیکان سفلی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، چمستان ، روستای لسفیجان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، خیابان پیروزی – ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۲۳۲۲۷۱۱

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، خیابان پیروزی – ساختمان دادگستری
تلفن : ۵۲۳۲۲۷۱۱

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، اداره زندان نوشهر
تلفن : ۳۲۲۱۱۵۱

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای علی آباد عسگرخان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای مزگا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای ونوش
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای علویکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای علی آباد میر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای نیرنگ
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، نوشهر ، روستای چلندر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور بعد از بخشداری – ساختمان دادگاه
تلفن : ۵۲۳۹۲۸۲۲

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای کجور
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای لاشک
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای چتن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای سریوده
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای چورن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای صالحان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای لشکنار
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای لرگان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، کجور ، روستای کوهپر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، خیابان امام رضا-جنب ساختمان دادگستری
تلفن : ۴۳۲۷۱۷۳۳

آدرس : استان مازندران ، آمل، اداره زندان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، اداره صنعت و معدن و تجارت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای هرازپی
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای آغوزبن
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای درازان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستا اجوار کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای سرخ کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای فیروزکلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای وسطی کلا
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، آمل، روستای امام زاده عبداله
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، چهارراه گرگان – روبروی بیمارستان مهر
تلفن : ۳۴۵۲۰۴۷۹

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای بیشه بنه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای پینه نو
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای زینوند
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای عسگرآباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای شهید آباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای لمرد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای پجیم
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای یعقوب لنگه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای گرجی محله ۱
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای گرجی محله ۲
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای یکه توت
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، اداره زندان بهشهر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای قره تپه
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای زاغمرز
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای لله مرز
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای کوهستان
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای امیرآباد
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای آسیابسر
تلفن : 

آدرس : استان مازندران ، بهشهر ، روستای حسین آباد
تلفن : 

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
اسکرول به بالا