کلانتری های استان خراسان رضوی

کلانتری های باخرز

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، کیلومتر ۲۰ جاده تایباد روستای استای
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۳۳۳۲۳۳

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، کیلومتر ۲۰ جاده تربیت جام روستای کوه سفید
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۹۵۳۳۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، کیلومتر ۳۷ جاده زاوه روستای همت آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۸۱۳۳۴۴

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، کیلومتر ۳۵ جاده تایبادرو روستای پلبند
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۳۲۳۴۲۴

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، کیلومتر ۲۱ جاده زاوه روستای ارزنه
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۸۴۳۴۴۴

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان باخرز ، خ ولیعصر ۹
تلفن : (۰۵۲۹) ۴۸۲۳۲۱۲

کلانتری های بجستان

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بجستان ، کیلومتر ۱۸ جاده بجستان به گناباد
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۵۲۳۲۰۴

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بجستان ، کیلومتر ۳۵ جاده مه ولایت شهر یونسی
تلفن : (۰۵۳۳) ۶۲۴۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بجستان ، خیابان خرمشهر – میدان شهید شوقی
تلفن : (۰۵۳۳) ۶۲۲۲۲۰۰

کلانتری های بردسکن

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، کیلومتر ۵۱ بردسکن به طبس سه راهی درونه – طبس – شاهرود
تلفن : (۰۸۳۲) ۷۳۷۳۳۴۵

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، کیلومتر ۲۵ بردسکن به طبس دهستان درونه
تلفن : (۰۸۳۲) ۷۳۷۳۳۴۴

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، کیلومتر ۲۹ بردسکن به طبس روستای دهان دهان قلعه
تلفن : (۰۵۳۲) ۷۳۷۰۰۷۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، کیلومتر ۲۰ بردسکن به طبس شهرستان انابد
تلفن : (۰۵۳۲) ۷۲۶۳۳۸۸

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بردسکن ، خ شهداء
تلفن : (۰۵۳۲) ۷۲۲۲۲۵۶

کلانتری های بینالود

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، کیلومتر ۱۰ جاده طرقبه به مشهد روستای حصار گلستان
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۲۲۲۲۸۱

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، کیلومتر ۲۰ جاده شاندیز روستای ویرانی
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۳۷۲۵۵۵

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، کیلومتر ۲۰ جاده جاغرق روستای جاغرق
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۲۵۳۶۸۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، شهر طرقبه کمربندی
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۲۲۷۱۷۷

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، شهر شاندیز خیابان امام
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۲۸۲۵۵۵

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان بینالود ، کمربندی ستاد فرماندهی شهرستان
تلفن : (۰۵۱۲) ۴۲۲۲۸۸۸

کلانتری های تایباد

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، کیلومتر ۴۸ جاده تایباد به خواف – روستای دردوی
تلفن : ۰۹۱۵ ۶۸۶۲۹۶۹

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، کیلومتر ۲۸ جاده تایباد به خواف – ورودی روستای کرات
تلفن : (۰۵۳۸) ۴۳۵۳۲۳۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، کیلومتر ۵۵ جاده تایباد به روستی پشته – روبروی مدرسه ابتدایی
تلفن : (۰۵۳۸) ۴۳۴۳۴۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، کیلومتر ۳۰ جاده تایباد به شهر مشهد ریزه – حاشیه بلوار ورودی
تلفن : (۰۵۳۸) ۴۲۸۳۲۱۱

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، بلوار امام خمینی – چهار راه مخابرات – جنب فروشگاه اتکا
تلفن : (۰۵۳۸) ۴۲۲۳۶۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تایباد ، کیلومتر ۵ جاده تایباد به کاریز – حاشیه جاده
تلفن : (۰۵۳۸) ۴۲۶۳۲۲۲

کلانتری های تربت جام

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۴۵ جاده تربت جام به مشهد روستای کاریزنو
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۲۵۳۲۳۳

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۱۳۵ جاده تربت جام به صالح آباد روستای دراز آب
تلفن : (۰۵۲۹) ۳۲۸۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۹۰ جاده تربت جام به صالح آباد شهر صالح آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۳۲۲۳۷۰۸

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، اردوگاه مهمانشهر ۵ کیلومتری تربت جام – مشهد
تلفن : (۰۵۲۸) ۲۲۱۰۳۱۳

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۱۷ جاده تربت جام به بزد روستای بزد
تلفن : (۰۵۲۸) ۲۳۴۳۳۳۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۱۵۰ جاده تربت جام به صالح آباد روستای جنت آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۳۲۵۳۳۰۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۳۲ جاده تربت جام به تایباد روستای کلاته عبد الصمد
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۵۶۳۴۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۴۵ جاده تربت جام به صالح آباد روستا قلعه گگ
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۲۸۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۵۵ جاده تربت جام به صالح آباد روستای بنی تاک
تلفن : (۰۵۲۹) ۳۲۱۳۲۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۳۵ جاده تربت جام به مشهد شهر نصر آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۳۲۴۴۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، خیابان شهید بهشتی
تلفن : (۰۵۲۸) ۲۲۲۷۳۱۵

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۲۵ جاده تربت جام به سمیع آباد روستای سمیع آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۳۵۳۳۸۸

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۴۵ جاده تربت جام به مشهد روستای سمیع آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۲۵۳۲۳۵

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۴۵ جاده تربت جام به مشهد روستا موسی آباد
تلفن : (۰۵۲۹) ۲۴۸۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، شهرستان تربت جام ، کیلومتر ۱۴۵ جاده تربت جام به صالح آباد روستای نعتو
تلفن : (۰۵۲۹) ۳۳۲۵۴۰۰

کلانتری های تربت حیدریه

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه روستای کامه
تلفن : (۰۵۳۱) ۲۵۱۲۳۷۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر ۴۵ تربت حیدریه به مشهد روستای سرهنگ
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۳۵۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر ۳۷ تربت حیدریه به مشهد روستای نسر
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۲۴۳۲۲۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر ۳۷ تربت حیدریه به روستای بایگ
تلفن : (۰۵۳۲) ۲۸۲۳۲۹۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر ۳۵ تربت حیدریه به مشهد روستای رباط سنگ
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۲۲۳۴۴۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه کیلومتر ۴۵ تربت حیدریه به مشهد روستای کدکن
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۲۳۳۲۱۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه خیابان فردوسی شمالی
تلفن : (۰۵۳۱) ۲۲۲۳۹۹۳

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان تربت حیدریه شهرک ولی عصر خیابان ولی ولی عصر
تلفن : (۰۵۳۱) ۲۲۹۴۴۰۰

کلانتری های جغتای

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان جغتای، محور جوین – جاجرم کیلومتر ۳۵ روستای شفیع آباد
تلفن : (۰۵۷۲) ۵۳۳۳۲۹۹

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان جغتای خیابان مطهری – چهار راه کلانتری
تلفن : (۰۵۷۲) ۵۶۲۲۳۱۴

کلانتری های جوین

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان جوین – کیلومتری ۱۵ جوین به خوشاب بخش عطا ملک – روستای حکم آباد
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۲۴۴۱۷۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان جوین – کیلومتری ۴۰ جوین به خوشاب – بخش پیراکوه- روستای برغمد
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۲۵۳۸۷۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان جوین – شهر نقاب – چهار راه پاسگاه
تلفن : (۰۵۷۲) ۵۲۲۰۶۴۲

کلانتری های چناران

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران -جاده اختصاصی بقمچ کیلومتر ۴۰ روستای بقمچ
تلفن : (۰۵۸۲) ۶۲۶۳۴۳۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران -کیلومتر ۲۰ جاده چناران به قوچان روستای اردکان
تلفن : (۰۵۸۲) ۶۲۳۳۴۳۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران – کیلومتر ۱۵ جاده چناران به قوچان
تلفن : (۰۵۸۲) ۶۲۸۳۳۳۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران – چهارراه شهدا
تلفن : (۰۵۸۲) ۶۲۲۲۷۰۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران -کیلومتر ۲۳ شهر گلمکان روبروی اردوگاه شهید بهشتی
تلفن : (۰۵۱۲) ۸۳۳۳۳۳۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان چناران – کیلومتر ۷ شهر گلبهار بلوار ابن سینا
تلفن : (۰۵۱۲) ۸۳۲۳۳۵۴

کلانتری های خلیل آباد

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خلیل آباد – بلوار کشاورز ستاد انتظامی
تلفن : (۰۵۳۲) ۷۷۲۵۲۰۲

کلانتری های خواف

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۲۰ جاده خواف تا بیاد روستای نشتیفان
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۳۸۳۴۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۳۰ جاده خواف تایباد روستای بید پارسی
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۳۴۸۶۶۸

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۱۰۱ جاده خواف تایباد روستای چاه گچی
تلفن : (۰۵۳۲) ۵۷۲۸۱۲۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۲۰ جاده خواف رشتخواه روستای چمن آباد
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۲۸۳۲۲۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۵ جاده خواف تابیاد روستای مژن آباد
تلفن : (۰۵۳۲) ۵۲۹۳۲۲۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۴۸ جاده خواف تابیاد شهر سنگان
تلفن : (۰۵۳۲) ۵۲۲۳۴۲۷

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف -کیلومتر ۳۵ جاده خواف رشتخواه روستای سلامی
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۳۲۳۵۴۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – کیلومتر ۳۸ جاده خواف قائن شهر قاسم آباد
تلفن : (۰۵۳۲) ۵۷۲۳۴۲۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف -کیلومتر ۴۵ جاده خواف قائن روستای خرگرد
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۳۴۳۵۷۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان خواف – اول کمربندی ورودی شهر خواف
تلفن : (۰۵۳۲) ۴۲۲۴۸۶۴

کلانتری های داورزن

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان داورزن – سبزوار کیلومتر ۶۵ جاده تهران شهر داورزن
تلفن : (۰۵۸۲)=۶۲۲۳۰۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان داورزن – سبزوار کیلومتر ۴۵ جاده تهران روستای صد خرو
تلفن : (۰۵۸۲)=۴۳۲۳۴۲۲

کلانتری های درگز

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان درگز – جاده اختصاصی روستای کبکان
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۸۵۳۲۴۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان درگز – جاده کلات کیلومتر ۱۵ بخش چاپشلو
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۶۲۳۲۴۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان درگز – جاده اختصاصی کیلومتر ۲۵ بخش لطف آباد
تلفن : (۰۵۳۲) ۵۶۲۳۲۴۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان درگز – جاده مشهد کیلومتر ۱۵ بخش نوخندان
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۴۲۳۲۴۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان درگز – چهارراه فرمانداری
تلفن : (۰۵۸۲) ۵۲۲۲۲۲۰

کلانتری های رشتخوار

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان رشتخوار – کیلومتر ۲۰ جاده تربت حیدریه روستای آستانه
تلفن : (۰۵۳۲) ۶۲۶۳۴۳۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان رشتخوار – کیلومتر ۱۰ جاده خواف روستای فتح آباد
تلفن : (۰۵۳۲) ۶۲۵۳۶۶۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان رشتخوار -کیلومتر ۳۵ جاده تربت حیدریه روستای جنگل
تلفن : (۰۵۳۲) ۶۲۴۳۳۱۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان رشتخوار خیابان امام
تلفن : (۰۵۳۲) ۶۲۲۲۲۱۴

کلانتری های زاوه

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان زاوه ، کیلومتر ۳۰ زاوه به باخرز
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۷۴۳۳۹۹

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان زاوه ، کیلومتر ۴۲ زاوه به باخرز
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۸۲۳۳۳۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان زاوه ، انتهای خیابان شهید رجایی – جنب آموزش و پرورش
تلفن : (۰۵۳۲) ۳۷۲۳۷۷۷

کلانتری های سبزوار

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، ۱۸ کیلومتری جاده نیشابور
تلفن : (۰۵۷۲) ۳۷۳۳۵۵۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، جاده قوچان کیلومتر ۸۳ روستای مشکان
تلفن : (۰۵۷۲) ۶۲۴۳۴۴۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، کیلومتر ۲۰ جاده بردسکن بخش روداب
تلفن : (۰۵۷۲) ۸۲۲۳۳۸۳

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، جاده قدیم مشهد – کیلومتر ۳۵ شهر خوشاب
تلفن : (۰۵۷۲) ۶۲۲۳۳۶۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، ۲۵ کیلومتری محور بردسکن – شهر ششتمد
تلفن : (۰۵۷۲) ۳۷۲۳۲۴۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، ابتدای بلوار شریعتی – جنب ندامتگاه سبزوار
تلفن : (۰۵۷۱) ۲۶۵۱۶۹۳۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، خیابان اسد آبادی میدان مادر
تلفن : (۰۵۷۱) ۲۲۲۹۰۷۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، توحید شهر – ابتدای خیابان فردوسی
تلفن : (۰۵۷۱) ۴۴۱۱۷۱۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، خیابان راهنمائی رانندگی- جنب پلیس راهور
تلفن : (۰۵۷۱) ۲۲۳۷۵۵۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، جاده قدیم بردسکن کیلومتر ۱۵ بین روستای آریان و محمد آباد
تلفن : (۰۵۷۲) ۸۲۴۳۴۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، ۳۰ کیلومتری محور قدیم اسفراین
تلفن : (۰۵۷۲) ۶۳۲۲۴۳۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، ۳۵ کیلومتری محور مشهد سبزوار
تلفن : (۰۵۷۲) ۲۳۹۰۰۶۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سبزوار ، محور بردسکن روستای قلعه میدان
تلفن : (۰۵۷۲) ۳۸۵۳۲۵۰

کلانتری های سرخس

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سرخس ،کیلومتر ۷۵ جاده مشهد روستای آق بند
تلفن : (۰۵۱۲) ۵۶۲۷۱۱۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سرخس ، کیلومتر ۲۰ جاده مشهد روستای گنبدلی
تلفن : (۰۵۱۲) ۵۲۹۳۴۴۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سرخس ، کیلومتر ۵۸ جاده مشهد روستای مرزداران
تلفن : (۰۵۱۲) ۵۶۲۳۲۹۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان سرخس ، میدان امام خمینی
تلفن : (۰۵۱۲) ۵۲۲۲۹۲۹

کلانتری های فریمان

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، کیلومتر ۱۳ جاده سده – روستای چشمه جلال
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۲۴۸۳۶۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، کیلومتر ۳۵ جاده فریمان به مشهد – روستای سنگ بست
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۲۴۳۶۲۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، سفید سنگ ۳۰ کیلومتر بطرف شمال روستای شاهان گرماب
تلفن : ۰۹۱۵ ۷۳۷۵۱۴۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، کیلومتر ۱۳ فریمان به تربت جام – فرماند – بخش قلندر آباد
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۶۲۳۴۳۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، کیلومتر ۳۵ شهرسفید ینگ – خیابان خلیج فارس
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۶۴۳۴۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، کیلومتر ۱۳ جاده فریمان به مشهد – شهر فرهاد گرد
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۲۷۴۷۱۷

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان فریمان ، خیابان طالقانی – چهار راه ژاندارمری سابق
تلفن : (۰۵۱۲) ۶۲۲۳۴۷۱

کلانتری های قوچان

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، کمربندی قوچان به سمت درگز روستای تبریک
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۴۹۳۵۳۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، کیلومتر ۵۵ جاده مشهد
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۲۷۳۱۱۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، کیلومتر ۲۰ جاده بجنورد روستای بیگلر
تلفن : (۰۵۸۱)۲۴۵۳۳۱۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ،کیلومتر ۲۵ جاده مشهد
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۳۶۳۵۶۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، کیلومتر ۷ جاده بجنورد روستای شهر کهنه
تلفن : ۰۵۸۱(۰۵۸۱)

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ،کمربندی قوچان به سمت درگز روستای دیزادیز
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۲۹۳۳۱۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، خیابان عشق آباد
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۲۲۲۱۶۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، خیابان فلسطین میدان درگز
تلفن : (۰۵۸۱) ۲۲۲۲۲۵۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان قوچان ، کیلومتر ۵۰ جاده در گز روستای امام قلی
تلفن : (۰۵۸۱) ۳۷۴۳۳۸۸

کلانتری های کاشمر

آدرس : خراسان رضوی شهرستان کلات نادری کیلومتر ۲۴ جاده درگز دهستان لائین، 

تلفن :(۰۵۱۲) ۲۶۳۴۳۲۳

آدرس : خراسان رضوی شهرستان کلات نادری کیلومتر ۷۰ جاده مشهد روستای امیر آباد
تلفن : (۰۵۱۲) ۲۸۳۵۳۴۰

آدرس : خراسان رضوی شهرستان کلات نادری کیلومتر ۳۵ جاده مشهد ارتکند روستای برده
تلفن : ۰۵۱۲ ۲۸۱۵۳۴۳

آدرس : خراسان رضوی شهرستان کلات نادری انتهای خیابان شهید عباسپور
تلفن : (۰۵۱۲) ۲۷۲۴۱۵۳

آدرس : خراسان رضوی شهرستان کلات نادری کیلومتر ۳۵ جاده مشهد شهر زاوین
تلفن : (۰۵۱۲) ۲۷۴۳۲۹۹

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان کلات ، کلات نادری خیابان امام جنب عمارت خورشید
تلفن : (۰۲۵۱) ۲۷۲۳۰۰۵

کلانتری های کلات

آدرس : آذربایجان شرقی ، ورزقان- فلکه جهد بانک کشاورزی
تلفن : (۰۴۲۷)۳۲۴۳۷۷۴

آدرس : آذربایجان شرقی ، ورزقان – بخش خاوانا
تلفن : (۰۴۲۷)۳۶۲۲۰۵۱

کلانتری های گناباد

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۳۰ محور گناباد مشهد
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۴۵۳۲۰۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۳۰ جاده کاخک روستای زیبد
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۳۵۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۳۰ جاده جاده مشهد روستای عمرانی
تلفن : (۰۵۱۱) ۷۴۵۳۲۰۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۳۰ جاده جاده گیسور روستای روشناوند
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۴۷۳۳۳۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۷۵ جاده اختصاصی روستای گیسور
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۴۳۳۲۶۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۵۰ جاده اختصاصی کاخک
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۳۷۲۳۵۵

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد خیابان ابوذر غفاری
تلفن : (۰۵۱۱) ۷۲۲۲۸۸۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان گناباد کیلومتر ۱۰ جاده قائن شهر بیدخت خیابان امام
تلفن : (۰۵۳۳) ۷۳۳۲۲۶۰

کلانتری های مشهد

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد خیابان امام رضا پایانه مسافربری شهر مشهد
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۰۰۹۲۶۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۳۵ جاده سرخس روستای آبروان
تلفن : (۰۵۱۲) ۳۳۵۳۳۵۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای بلوار مصلی حاشیه میدان عدالت
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۶۴۷۰۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد  بلوار پیروزی بلوار سرافرازان پشت میدان بازار روز
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۲۳۰۴۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد حاشیه میدان عدالت مستقر در کلانتری مصلی
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۶۶۱۱۰۱

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد سی متری اول احمد آباد – ابوذر غفاری نبش غفاری ۳۱
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۴۳۳۲۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد جاده سرخس – شهرک شهید باهنر – جنب شرکت مخابرات
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۹۶۰۵۵۵

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد خیابان راهنمایی – نرسیده به میدان راهنمایی
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۴۱۵۵۵۵

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد سیدی – ابتدای شهرک بهارستان
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۸۶۱۶۴۱

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار شفا – مقابل شفا ۱۳
تلفن : ۰۵۱۱ ۷۵۱۱۰۴۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای بلوار سوم طبرسی – سمت چپ
تلفن : ۰۵۱۱ ۲۱۲۰۰۲۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای شهرک طرق ، حاشیه بلوار ساعی طرقی
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۹۲۰۲۱۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار جمهوری اسلامی انتهای خیابان ارم
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۴۱۰۱۰۴

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای شهرک گلشهر
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۵۹۲۲۷۹

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد جاده آسیایی سنتو میدان جهاد مقابل مرکز آموزش ثامن الائمه
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۴۵۲۸۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد خیابان شهید هاشمی نژاد نبش چهار راه هاشمی نژاد
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۲۱۳۷۲۷

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس آرامگاه فردوسی
تلفن : (۰۵۱۲) ۲۶۶۳۸۳۴

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار وکیل آباد – جنب پادگان شهید برونسی
تلفن : (۰۵۱۱) ۵۰۲۵۵۲۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد جاده سرخس ابتدای شهرک شهید رجایی
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۷۱۰۵۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد میدان عدل خمینی خ فیاض بخش
تلفن : (۰۵۱۱) ۸۵۱۷۱۰۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار طوس – جنب کارخانه قند آبکوه
تلفن : (۰۵۱۱) ۷۶۱۲۰۹۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد جاده قدیم قوچان – جنب کارخانه رب شادان
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۷۷۳۴۴۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بعد از آرامگاه خواجه ربیع بطرف جاده کلات
تلفن : (۰۵۵۲) ۲۶۰۵۱۱۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۵۵ جاده نیشابور شهر جدید بینالود خیابان امام خمینی
تلفن : (۰۵۵۲) ۳۵۹۳۲۵۷

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۸۰ جاده سرخس
تلفن : ۰۹۱۵ ۵۱۸۳۸۹۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد انتهای پنج تن – التمور کیلومتر ۱۵ جاده روستای هلالی
تلفن :(۰۵۱۲) ۶۷۱۸۳۹۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۷۵ جاده مشهد – تربت حیدریه
تلفن : (۰۵۱۲) ۳۵۹۵۲۲۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۶۰ جاده مشهد – نیشابور
تلفن :(۰۵۱۲) ۳۵۹۳۲۵۷

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۵۰ جاده مشهد – کلات
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۷۱۴۷۹۴

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد جاده سرخس – سه راهی پلیس راه سمت چپ کیلومتر ۶۰ (روستای میامی)
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۲۶۳۵۴۲

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۱۵ جاده قوچان شهر توس جاده اختصاصی روستای انداد
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۶۸۳۳۶۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۲۰ جاده مشهد – کلات
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۶۰۸۰۰۵

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد کیلومتر ۳۰ جاده مشهد – قوچان
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۴۶۳۳۲۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای شهرک طرق، حاشیه بلوار ساعی طرقی
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۹۲۰۲۱۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۲۲۰۰۰۹

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد قاسم آباد – حاشیه میدان امامیه
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۲۲۰۰۰۹

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد میدان امام حسین (ع) ابتدای خ خواجه ربیع بطرف آرامگاه خواجه ربیع سمت راست
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۲۲۰۰۰۹

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار آزادی – نبش آزادی ۱۳
تلفن : (۰۵۱۱) ۶۰۶۳۶۳۱

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد خیابان رسالت نبش رسالت ۵۶
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۷۶۵۶۵۵

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد میدان بیت المقدس – جنب بازار امام رضا
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۶۴۶۰۲۱

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد روگذر طبرسی حرم مطهر – کوچه شهید آستانه پرس
تلفن : (۰۵۱۱) ۲۲۳۰۱۱۰

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد ابتدای شهرک طرق، حاشیه بلوار ساعی طرقی
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۹۲۰۲۱۳

آدرس : خراسان رضوی ، مشهد بلوار وحدت – مقابل پارک وحدت
تلفن : (۰۵۱۱) ۳۶۸۸۰۲۷

کلانتری های مه ولات

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان مه ولایت کیلومتر ۱۵ جاده تربت حیدریه روستای شوقی
تلفن : (۰۵۵۲) ۶۸۲۳۷۳۳

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان مه ولایت کیلومتر ۳۴ جاده تربت حیدریه روستای علی آباد
تلفن : (۰۵۵۲) ۶۹۴۳۶۹۹

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان مه ولایت کیلومتر ۲۱ جاده تربت حیدریه روستای شادمهر
تلفن : ۰۵۳۲ ۶۸۳۳۳۰۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان مه ولایت خیابان امام ستاد فرماندهی شهرستان
تلفن : (۰۵۵۲) ۶۷۲۷۰۷۳

کلانتری های نیشابور

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۸۵ جاده قوچان شهر چکنه
تلفن : (۰۵۵۲) ۵۲۷۳۲۱۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۲۵ جاده کاشمر عشق آباد
تلفن : (۰۵۵۲) ۴۲۲۳۳۳۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور بلوار جمهوری اسلامی
تلفن : (۰۵۵۲) ۲۲۴۰۴۳۲

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور شهرک قدس
تلفن : (۰۵۵۲) ۶۶۱۵۳۵۷

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۳۵ جاده مشهد شهر خروین
تلفن : (۰۵۵۲) ۳۲۶۷۴۴۴

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۳۵ جاده مشهد شهر دررود
تلفن : (۰۵۵۲) ۳۲۳۲۷۷۶

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۴۰ جاده قوچان شهر بار
تلفن : (۰۵۵۲) ۴۵۵۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۵۵ جاده کاشمر روستای بلهرات
تلفن : (۰۵۵۲) ۴۲۴۳۲۰۹

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور خیابان طالقانی
تلفن : (۰۵۵۲) ۲۲۲۲۲۱۱

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۶۵ جاده قوچان روستای عبداله گیو
تلفن : (۰۵۵۲) ۵۳۵۳۳۰۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۴۵ جاده کاشمر روستای فدیشه
تلفن : (۰۵۵۲) ۴۲۷۳۳۸۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۴۵ جاده قوچان روستای کلاته محمد جان
تلفن : (۰۵۵۲) ۴۷۷۳۳۷۰

آدرس : خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۴۵ جاده قوچان جاده اسفراین روستای خواجه آباد
تلفن : (۰۵۵۲) ۵۲۷۳۲۱۷

خراسان رضوی – شهرستان نیشابور کیلومتر ۲۵ جاده مشهد شهر قدمگاه
تلفن : (۰۵۵۲) ۳۲۲۳۷۸۸

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا