کلانتری های استان سیستان و بلوچستان

کلانتری های ایرانشهر

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، خیابان طالقانی
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۲۱۴۲۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، خیابان نور
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۲۰۱۹۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، خیابان سردرگان
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۲۳۴۹۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، محور ایرانشهر به بم
تلفن : (۰۵۴۸)۳۲۲۲۳۸۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، کیلومتر ۲۵ بمپور
تلفن : (۰۵۴۷)۲۱۸۴۲۷۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، محور ایرانشهر به خاش
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۵۶۱۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، روستای ابتر
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۵۸۲۲۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، محور ایرانشهر چابهار
تلفن : (۰۵۴۷)۲۲۵۴۲۱۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، محور بزمان – بم ۲۲۰ کیلومتری شهرستان
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، محور بزمان – بم ۱۷۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، ایرانشهر ، روستای نوکجوب
تلفن : (۰۵۴۸)۲۲۵۲۲۴۸

کلانتری های چابهار

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، خیابان شهید ریگی جنب ستاد فرماندهی انتظامی شهرستان
تلفن : (۰۵۴۵)۲۲۲۲۴۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، جاده چابهار ایرانشهر بعد از نوبندیان سمت چپ
تلفن : (۰۵۴۶)۳۲۳۳۴۹۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، جاده چابهار ایرانشهر نرسیده به شیرگواز سمت راست
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، جاده چابهار ایرانشهر ۱۰۰ کیلومتری چابهار
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، جاده چابهار ایرانشهر نرسیده به نوبندیان به سمت پلان ۱۵ کیلومتر
تلفن : (۰۵۴۶)۳۲۶۳۴۳۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، جاده چابهار ایرانشهر به چابهار بعد از پلان سمت راست جاده پیر هرابنوبندیان به سمت پلان ۱۵ کیلومتر
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، بعد از پاسگاه پلان به سمت شارک سمت راست
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، بعد از پلان روستای شارک
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، چابهار ، شهرستان نگور جنب هنگ مرزی
تلفن : (۰۵۴۵)۲۱۸۶۰۷۶

آدرس: جاده چابهار ایرانشهر ۵۵ کیلومتری چابهار

کلانتری های خاش

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، ورودی زاهدان به خاش از چانعلی
تلفن : (۰۵۴۳)۵۲۵۵۲۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، جاده خاش به میر جاوه روستای دروک پاسگاه سنگان
تلفن : (۰۵۴۳)۴۲۸۲۰۳۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، ۶۰ کیلومتری جاده خاش به ایرانشهر روستای کارواندر
تلفن : (۰۵۴۳)۳۴۱۲۱۶۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، خاش بعد از بخش نوک آباد
تلفن : (۰۵۴۳)۵۲۵۳۲۱۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، جاده زاهدان خاش دو راهی اسکل آباد بطرف بخش نوک آباد
تلفن : (۰۵۴۳)۵۲۴۴۰۳۹

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، خاش پشت کوه روستای سوزگز
تلفن : (۰۵۴۳)۴۳۳۳۲۱۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، ۴۰ کیلومتری خاش کارخانه سیمان
تلفن : (۰۵۴۳)۴۴۱۵۱۹۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، خاش خیابان امام خمینی (ره)
تلفن : (۰۵۴۳)۲۱۸۴۸۳۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ، ۲۰ کیلومتری جاده خاش بسمت ایرانشهر دو راهی ایراندگان
تلفن : (۰۵۴۳)۴۳۲۳۲۴۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، شهرستان خاش ،جاده زاهدان خاش ورودی شهر جنب پمپ بنزین سه راهی ولی آباد
تلفن : (۰۵۴۳)۲۱۸۴۹۰۰

کلانتری های دلگان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، دلگان ،انتهای بلوار امام حسین (ع)
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۴۷۶۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، دلگان ، بخش جلگه چاه هاشم مرکز بخش چگردک
تلفن : (۰۵۴۸)۳۲۴۲۱۲۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، دلگان ، ۴۵ کیلومتری محور دلگان ایرانشهر
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، دلگان ، محور دلگان به زهکلوت روستای هودیان
تلفن : 

کلانتری های زابل

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، محمدآباد روستای لطف الله
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، روستای لوتک ۳۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۷۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، ۷۵ کیلومتری زابل- شهر سوخته
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، محور زابل به زاهداى ۱۰۰ کیلومتری

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، روستای بزی پشت آب
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۷۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، محور زابل به نهبندان ۱۸۰ کیلومتری
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۴۶۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، جاده زابل- زاهدان معروف به سه راهی دشتک
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، محور زابلیه نهبندان نرسیده به پاسگاه سفیدابه

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، خ طالقانی
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۰۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، خ آتش نشانی
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۴۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، خیابان بنجاز
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۸۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، بخش پشت آب روستای ادیمی
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۵۳

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابل ، بخش شیب آب روستای محمد آباد
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۶۵۶۳

کلانتری های زابلی

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، خیابان جمهوری اسلامی واقع در ستاد مرکز شهرستان
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۵۴۷۸

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، محور زابلی و سرباز ۵۰ کیلومتری شهرستان بخش آشار
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، از توابع بخش آشار ۳۰ کیلومتری روستای ایرافشان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، روستای چاهوک ۲۵ کیلومتری شهرستان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، روستای رگنتک ۳۸ کیلومتری شهرستان زابلی

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، محور زابلی و سرباز ۵۰ کیلومتری شهرستان بخش آشار

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، از توابع بخش آشار ۳۰ کیلومتریی روستای ایرافشان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، روستای چاهوک ۲۵ کیلومتری شهرستان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زابلی ، روستای رگنتک ۳۸ کیلومتری شهرستان

کلانتری های زاهدان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و خاش ۱۰ کیلومتری زاهدان
تلفن : (۰۵۴۱)۵۲۲۳۰۶۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و خاش روستای جون آباد ۴۰ کیلومتری زاهدان
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و بم نرسیده به بخش میرجاوه

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، روستای شورو ۱۰ کیلومتری زاهدان به خاش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۳۶۳۵۸۹

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، روستای کورین ۳۰ کیلومتری محور زاهدان به خاش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۳۱۳۲۷۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، روستای حصاروئیه ۶۲ کیلومتری زاهدان
تلفن : (۰۵۴۱)۳۳۵۳۲۱۹

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، روستای چشمه زیارت ۴۲ کیلومتری زاهدان
تلفن : (۰۵۴۱)۵۵۲۲۲۴۹

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و زابل ۹۲ کیلومتری
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، تقاطع خ آزادی میر حسینی
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۲۲۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، خ امام – بازار
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۲۲۳۳

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، تقاطع خ امام و جام جم
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۸۴۲۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، بخش میر جاوه روستای تمین ۲۸ کیلومتری ف. بخش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۳۴۲۴۴۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، بعد از پاسگاه شورو و رودخانه رود ماهی
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و زابل ۵۲ کیلومتری

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان و میرجاوه ۱۵ کیلومتری زاهدانم

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، خ امام خمینی (بازار) جنب کلانتری ۱۴
تلفن : (۰۵۴۱)۳۲۲۰۰۱۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، انتهای جنوبی بلوار بعثت
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۶۵۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، تقاطع خ آزادگان و رازی
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۶۴۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، تقاطع خ بدر و خ پاسداران
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۶۵۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، شهر تقاطع شورای و سهروردی
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۸۸۵۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، خیابان جمهوری
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۶۴۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، زاهدان به بخش میر جاوه بلوار رسالت
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۲۴۱۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور زاهدان به بم نصرت آباد خ ملک شاه جنب شهرداری
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۷۹۴۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، انتهای شمال بلوار شهید طباطبایی
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۳۱۱۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، خیابان دانشگاه جنب بانک ملی مرکزی
تلفن : (۰۵۴۱)۲۱۸۸۴۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور ۷۲ کیلومتری زاهدان به زابل روستای حرمک
تلفن : (۰۵۴۱)۵۵۱۶۰۸۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، محور ۱۰۲ کیلومتری محور زاهدان به بم
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، روستای دومک ۲۰ کیلومتری محور زاهدان به خاش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۶۱۱۱۵۸

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، بخش میر جاوه روستای لادیز ۱۰ کیلومتری فرماندهی بخش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۲۸۲۳۱۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زاهدان ، بخش میر جاوه روستای قلعه بید ۲۰ کیلومتری فرماندهی بخش
تلفن : (۰۵۴۱)۳۶۱۸۰۴۵

کلانتری های زهک

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زهک ، ستاد انتظامی روبروی پمپ بنزین شهرستان
تلفن : (۰۵۴۴)۳۲۲۲۲۴۹

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زهک ، روستای بزی شهرکی ۱۵ کیلوکتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۴)۳۲۱۲۴۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زهک ، روستای جزینک ۲۰ کیلومتری محور زابل
تلفن : (۰۵۴۴)۳۲۵۲۰۸۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، زهک ،روستای قلعه نو ۲۸ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۴)۳۲۲۲۲۳۳

کلانتری های سرباز

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، بخش کلات سرباز – ۷۰ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۸)۴۶۲۲۱۰۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، بخش پیشین – ۵۴ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۵)۶۲۲۳۰۲۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، دهستان جکیگور – ۱۵ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۵)۲۱۸۷۰۶۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، روستای پارود – ۳۰ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۸)۴۷۲۲۱۲۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، روستای جنگل – سه راهی هاشم آباد- ۲۵ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۸)۴۸۱۲۳۵۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، جاده پشامگ – روستای مورتان – ۷۰ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : 

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، روستای رئیس آباد – ۸۰ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۸)۴۸۳۸۰۴۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز
تلفن : (۰۵۴۸)۴۸۳۲۲۷۸

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، داخل ستاد فرماندهی
تلفن : (۰۵۴۵)۶۲۲۲۱۷۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سرباز ، محور اصلی ایرانشهر – چابهار – ۱۰۰ کیلومتری ستاد فرماندهی
تلفن : 

کلانتری های سروان

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، شهر گشت
تلفن : (۰۵۴۸)۵۲۷۲۴۳۳

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، بخش جالق ۷۵ کیلومتری
تلفن : (۰۵۴۸)۵۸۲۲۲۲۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، بخش جالق روستای سینوکان
تلفن : (۰۵۴۸)۵۳۴۵۳۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ،بخش جالق روستای ناهوک
تلفن : (۰۵۴۸)۵۸۴۲۱۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، بخش بم پشت ۹۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۸)۶۵۲۲۲۴۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، بخش بم پشت روستای اسفندک
تلفن : (۰۵۴۸)۵۲۸۰۱۱۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، بخش بم پشت روستای کوهک
تلفن : (۰۵۴۸)۵۳۶۳۴۶۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، محور بم پشت ۱۵ کیلومتری شهرستان روستای آسپیچ
تلفن : (۰۵۴۸)۵۲۵۲۴۰۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، روبروی بیمارستان شهرستان سراوان
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۵۳۹۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سراوان ، خیابان حمزه
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۵۳۶۳

کلانتری های سیب و سوران

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سیب و سوران ، بخش هیدوج ۴۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۸)۶۲۷۲۰۹۳

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سیب و سوران ، کلانتری مرکزی در ستاد شهرستان می باشد.
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۸۱۴۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سیب و سوران ، محور بخش هیدوج ۷۸ کیلومتری پاسگاه کنت
تلفن : (۰۵۴۸)۶۲۴۲۱۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سیب و سوران ، محور سیب سوران به سراوان پاسگاه پسکوه
تلفن : (۰۵۴۸)۶۲۶۲۱۵۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، سیب و سوران ، یگان امداد در ستاد شهرستان می باشد
تلفن : (۰۵۴۸)۲۱۸۸۱۳۳

کلانتری های کنارک

آدرس : سیستان وبلوچستان ، کنارک ، انتهای خ خاتم الانبیاء
تلفن : (۰۵۴۶)۴۲۲۳۰۳۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، کنارک ، بخش زر آباد روستای جهلو
تلفن : (۰۵۴۶)۴۲۹۲۳۰۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، کنارک ، محور کنارک زر آباد دهستان کهیر
تلفن : (۰۵۴۶)۴۲۵۳۳۷۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، کنارک ، محور کنارک – نیکشهر
تلفن : 

کلانتری های نیک شهر

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بالاتر از ستاد انتظامی جنب ساختمان آگاهی
تلفن : (۰۵۴۶)۲۱۸۴۵۴۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار ۱۰۰ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۸)۷۲۲۲۱۷۵

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش بنت ۸۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۵)۷۷۲۳۰۵۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش قصر قند ۵۵ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۵)۵۶۲۲۸۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش فنوج ۱۷۰ کیلومتری شهرستان
تلفن : (۰۵۴۸)۷۵۲۲۸۰۱

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش مرکزی روستای هیچیان
تلفن : (۰۵۴۶)۵۲۷۳۴۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش مرکزی روستای چاهان
تلفن : (۰۵۴۶)۵۳۵۳۳۶۷

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش مرکزی روستای نیکوجهان
تلفن : (۰۵۴۶)۵۳۲۵۱۲۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش مرکزی روستای کشیک
تلفن : (۰۵۴۶)۵۳۵۷۳۸۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار روستای پیپ
تلفن : (۰۵۴۸)۷۲۳۲۲۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار روستای تنگه سرحه
تلفن : (۰۵۴۸)۷۳۴۲۱۶۲

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار روستای اورنک
تلفن : (۰۵۴۶)۵۳۴۵۱۱۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار روستای کهیری

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش قصر قند روستای ساربوک
تلفن : (۰۵۴۶)۵۶۳۲۱۰۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش فنوج روستای مسکوتان
تلفن : (۰۵۴۸)۷۵۴۲۴۵۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش فنوج روستای کتیج
تلفن : (۰۵۴۸)۷۵۵۳۳۲۴

آدرس : سیستان وبلوچستان ، نیک شهر ، بخش لاشار روستای چانف
تلفن : (۰۵۴۸)۷۵۲۲۰۰۲

کلانتری های هیرمند

آدرس : سیستان وبلوچستان ، هیرمند ، داخل شهر دوست محمد – خ امام – بعد از فلکه امام علی
تلفن : (۰۵۴۲)۲۱۸۸۳۸۶

آدرس : سیستان وبلوچستان ، هیرمند ، داخل روستای میلک – روبروی مخابرات
تلفن : (۰۵۴۲)۲۰۶۲۱۱۰

آدرس : سیستان وبلوچستان ، هیرمند ، جاده مخمر به سراهی اکبر آباد – سراهی اکبر آباد – فرعی سمت راست

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا