کلانتری های استان هرمزگان

کلانتری های ابوموسی

آدرس : هرمزگان ، ابوموسی ، بلوار پاسداران – جنب اداره پست
تلفن : 

کلانتری های بستک

آدرس : هرمزگان ، بستک ، بلوار پاسدران روبروی آموزش و پرورش
تلفن :  ( ۰۷۶۴)۳۲۲۴۲۸۰

آدرس : هرمزگان ، بستک ، کیلومتر ۳۰ جاده بستک – لامرد بخش جناح مرکز جناح
تلفن :  ( ۰۷۶۴)۳۲۴۲۶۰۰

آدرس : هرمزگان ، بستک ، کیلومتر ۷۵ جاده بستک – شهرستان لامرد روستای کچویه
تلفن : ( ۰۷۶۴)۳۵۳۳۵۳۰

آدرس : هرمزگان ، بستک ، کیلومتر ۴۵ جاده بستک – بندر عباس روستای دهنگ
تلفن :  ( ۰۷۶۴)۳۲۷۳۳۵۵

آدرس : هرمزگان ، بستک ، کیلومتر ۵۰ جاده بستک – شهرستان لار استان فارس
تلفن : ( ۰۷۶۴)۳۴۲۳۴۳۹

آدرس : هرمزگان ، بستک ، کیلومتر ۵۵ جاده بستک – بندر لنگه روستای مهران
تلفن : 

کلانتری های بشاگرد

آدرس : هرمزگان ، بشاگرد ، خیابان اصلی جنب فرمانداری
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بشاگرد ، کیلومتر ۲۵ جاده بشاگرد – شهرستان قلعه گنج استان کرمان روستای گوهران
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بشاگرد ، کیلومتر ۱۷۰ جاده بشاگرد – شهرستان جاسک روستای جکدان
تلفن :  (۰۷۶۶)۵۳۰۴۶۱۵

آدرس : هرمزگان ، بشاگرد ، کیلومتر ۶۰ جاده بشاگرد – نیک شهر استان سیستان روستای گرهون
تلفن : 

کلانتری های بندر لنگه

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۱۲۰ جاده بندر لنگه – پارسیان روستای رستاق
تلفن : (۰۷۶۴)۴۲۵۰۱۱۰

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۶۵ جاده بندر لنگه – بندر خمیر
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۹۰ جاده بندر لنگه – پارسیان روستای دهنو مراغ
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۱۷۵ بندر لنگه – پارسیان روستای مقام
تلفن : (۰۷۶۴)۴۲۳۰۱۱۰-۳۷۱۴

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۸۵ جاده بندر لنگه – بندر خمیر روستای دژگان
تلفن :  (۰۷۶۲)۲۴۳۰۳۰۲

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۴۵ جاده بندر لنگه – پارسیان روستای مغویه
تلفن : (۰۷۶۲)۲۴۸۰۱۱۰

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۱۰۰ جاده بندر لنگه – بندر خمیر روستای کوشک
تلفن : (۰۷۶۲)۲۳۱۹۴۶۸

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، بلوار امام خمینی – بعد از پاک کوثر
تلفن : (۰۷۶۲)۲۱۸۳۶۸۰

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، بندر کنگ – بلوار شهید بهشتی
تلفن : (۰۷۶۲)۳۳۳۰۱۱۰

آدرس : هرمزگان ، بندر لنگه ، کیلومتر ۸۶ جاده بندر لنگه پارسیان بندر چارک- سد ساحلی – روبروی پارک ساحلی
تلفن : (۰۷۶۴)۴۲۲۱۰۴۹

کلانتری های بندر عباس

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، خ شهید مطهری جنب دادسرای عمومی
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۱۸۶۹۱۹

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، جنب آتش نشانی ۲۰۰۰
تلفن : (۰۷۶۱)۵۵۵۱۷۲۱

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، خ ترمینال – جنب ترمینال
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۱۸۷۰۰۴

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۳۸ جاده بندر عباس – بندر خمیر روستای بستانو جنب دهیاری
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۵۹۳۴۲۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، جاده بندر عباس – شهرستان خمیر کیلومتر ۶۰ گچین علیا
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۲۰ جاده بندر عباس – خمیر روستای ایسین
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۵۴۲۵۰۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، میدان دفاع مقدس – ابتدای بلوار امام علی (ع)
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۱۸۲۸۵۳

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، روبروی پارک ولایت – پایانه مسافربری بندر عباس
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، میدان شهداء
تلفن : (۰۷۶۱)۲۲۴۰۴۸۵

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، بلوار جمهوری – ۲۰ متری درخت سبز
تلفن : (۰۷۶۱)۲۲۲۷۶۴۷

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، بلوار امام حسین- روبروی بازارچه امام حسین
تلفن :  (۰۷۶۱)۳۳۴۴۰۰۵

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۸۰ جاده بندر عباس – حاجی آباد بخش فین – ابتدای بلوار امام خمینی
تلفن : (۰۷۶۳)۳۶۲۲۱۰۸

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۵۰ بندر عباس – حاجی آباد دو راهی فین کیلومتر ۱۵ روستای سرزه
تلفن : (۰۷۶۳)۲۶۷۳۳۳۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۸۵ جاده بندر عباس – حاجی آباد روستای قطب آباد
تلفن :  (۰۷۶۳)۲۶۸۳۳۵۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۶۵ جاده بندر عباس حاجی آباد دو راهی سیاهو ۲۰ کیلومتر تا روستای سیاهو
تلفن :  (۰۷۶۳)۲۶۴۳۲۳۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۳۰ جاده بندر عباس – حاجی آباد
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۴۵ جاده بندر عباس – حاجی آباد
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۱۸۷۳۱۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۲ جاده بندر عباس – میناب دو راهی آبشورک – تپه آزمایش پایه یکم راهور
تلفن : (۰۷۶۱)۲۱۸۸۰۰۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۵۰ جاده بندر عباس – میناب بخش قلعه قاضی
تلفن : (۰۷۶۱)۲۳۸۲۱۸۲

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، جاده بندر عباس – میناب کیلومتر ۵۷ بخش تخت
تلفن :  (۰۷۶۱)۲۷۷۰۱۹۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۵۵ جاده بندر عباس – میناب دهستان شمیل
تلفن : (۰۷۶۱)۲۵۳۳۴۴۰

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۴۵ جاده بندر عباس – میناب – منهی به روستای جلابی
تلفن : (۰۷۶۱)۲۱۸۴۰۱۸

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۵۰ جاده بندر عباس – رودان روستای حسن لنگی
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، بندر عباس ، کیلومتر ۳۰ جاده بندر عباس – بندر لنگه جنب اسکله شهید رجایی
تلفن : (۰۷۶۱)۵۱۱۰۱۱۰

کلانتری های پارسیان

آدرس : هرمزگان ، پارسیان ، خیابان معلم داخل ستاد فرماندهی
تلفن :  (۰۷۶۴)۴۶۲۲۶۰۰

آدرس : هرمزگان ، پارسیان ، کیلومتر ۴۵ پارسیان – شهرستان لامرد استان فارس سه راهی لامرد
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، پارسیان ، کیلومتر ۴۵ پارسیان – شهرستان لامرد استان فارس سه راهی لامرد
تلفن : 

آدرس : هرمزگان ، پارسیان ، کیلومتر ۶۰ جاده پارسیان – بندر لنگه روستای بوچیر
تلفن : (۰۷۶۴)۴۶۸۳۲۰۳

آدرس : هرمزگان ، پارسیان ، کیلومتر ۲۵ جاده پارسیان – شهرستان عسلویه استان ب.شهر بخش کوشکنار
تلفن :  (۰۷۶۴)۴۶۷۲۱۱۲

کلانتری های جاسک

آدرس : هرمزگان ، جاسک ، ورودی شهر بلوار امام خمینی (ره) محله یکبنی
تلفن : (۰۷۶۶)۲۱۸۴۹۱۶

آدرس : هرمزگان ، جاسک ، کیلومتر ۲۰ روستای جاسک کهنه جنب قبرستان
تلفن : (۰۷۶۶)۲۱۸۴۴۲۶

آدرس : هرمزگان ، جاسک ، کیلومتر ۱۲۰ جاده جاسک – چابهار استان سیستان
تلفن :  

کلانتری های حاجی آباد

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، بلوار شهید بهشتی روبروی پارک دولت
تلفن : (۰۷۶۳)۴۲۲۲۷۷۹

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۱۸۰ جاده حاجی آباد – رودان بخش احمدی شهر سرگز
تلفن :  (۰۷۶۳)۴۲۵۳۳۰۰

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۹۰ حاجی آباد – شهرستان سیرجان استان کرمان روستای باغات
تلفن : (۰۷۶۳)۴۳۳۳۴۹۰

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۲۵ جاده حاجی آباد – بندر عباس روستای گهکم جنب اورژانس
تلفن :  (۰۷۶۳)۴۴۰۶۰۰۱

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۲۰۰ جاده حاجی آباد – رودان بخش احمدی روستای احمد آباد
تلفن : (۰۷۶۳)۴۴۱۰۱۸۲

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۳۰ جاده حاجی آباد – رودان روستای جائین
تلفن : (۰۷۶۳)۴۲۸۳۴۰۰

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، محور حاجی آباد – سیرجان کیلومتر ۴۰ جاده فرعی به سمت دهستان به طول ۴۰ کیلومتر
تلفن : (۰۷۶۳)۴۳۵۳۴۴۵

آدرس : هرمزگان ، حاجی آباد ، کیلومتر ۷۰ جاده حاجی آباد – رودان روستای میمند
تلفن :  

کلانتری های بندر خمیر

آدرس : هرمزگان ، بندر خمیر ، بلوار امام خمینی (ره) – روبروی پست بانک
تلفن :  (۰۷۶۳)۳۲۲۲۳۷۵

آدرس : هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۶۵ جاده بندر عباس – بندر خمیر 
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۵۵ جاده بندر خمیر – لار استان فارس بخش کهورستان
تلفن : (۰۷۶۳)۳۲۹۲۵۶۳

آدرس : هرمزگان ، بندر خمیر ، شمال خمیر کیلومتر ۹۰ شهرستان خمیر جاده فرعی خمیر – روئیدر
تلفن : (۰۷۶۳)۳۴۱۱۶۱۶

آدرس : هرمزگان ، بندر خمیر ، کیلومتر ۸۵ جاده بندرخمیر – لار
تلفن :  

کلانتری های رودان

آدرس : هرمزگان ، رودان ، میدان مرکزی
تلفن : (۰۷۶۶)۲۱۸۴۷۲۵

آدرس : هرمزگان ، رودان ، جنوب شرقی رودان کیلومتر ۳۵ جاده رودان – روستای جغین
تلفن : (۰۷۶۶)۴۲۸   ۳۲۹۹

آدرس : هرمزگان ، رودان ، جنوب شرق رودان کیلومتر ۷۰ جاده رودان – روستای جغین
تلفن : (۰۷۶۶)۴۲۵ ۳۳۳۷  

آدرس : هرمزگان ، رودان ، شمال رودان کیلومتر ۳۰ جاده رودان – بخش رودخانه
تلفن :  (۰۷۶۶)۴۴۱۲۶۲۳

آدرس : هرمزگان ، رودان ، کیلومتر ۷۰ جاده رودان – بخش رودخانه
تلفن :  (۰۷۶۶)۴۴۰۳۳۵۵

آدرس : هرمزگان ، رودان ، کیلومتر ۶۵ جاده رودان – بخش رودخانه
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، رودان ، غرب رودان کیلومتر ۲۰ جاده رودان – بیکاه
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، رودان ، شمال رودان کیلومتر ۵۰ جاده رودان – بخش رودخانه
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، رودان ، کیلومتر ۷۵ جاده رودان – بخش رودخانه
تلفن : (۰۷۶۶)۴۴۰۴۲۴۲

کلانتری های سیریک

آدرس : هرمزگان ، شهرستان سیریک – روبروی جهاد کشاورزی
تلفن : 

کلانتری های قشم

آدرس : هرمزگان ، قشم ، ابتدای ورودی اسکله ذاکری فلکه ولایت
تلفن :  (۰۷۶۳)۵۲۲۶۷۱۳

آدرس : هرمزگان ، قشم ، شهر درگهان جنب حسینیه حضرت ابوالفضل (ع)
تلفن : (۰۷۶۳)۵۲۶۳۱۱۱

آدرس : هرمزگان ، قشم ، جاده ساحلی کیلومتر ۳۰ شهر قشم – شهر سوزا ابتدای ورودی – جنب مسجد امیر المومنین (ع)
تلفن : (۰۷۶۳)۵۷۲۲۷۴۴

آدرس : هرمزگان ، قشم ، اسکه لافت کیلومتر ۵ اسکله – روستای لافت
تلفن :  (۰۷۶۳)۵۳۸۰۷۴۰

کلانتری های میناب

آدرس : هرمزگان ، میناب ، بلوار امام – روبروی زمین ورزشی شهید امینی
تلفن :  (۰۷۶۵)۲۲۲۵۰۰۰

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۴۰ جاده میناب – بندر عباس – روستای چاه شیرین
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۶۰ جاده میناب – هشتبندی بخش توکهور
تلفن :  (۰۷۶۵)۲۵۱۲۵۱۷

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۴۵ جاده میناب – هشتبندی بخش توکهور
تلفن : (۰۷۶۵)۲۳۱۹۱۹۰

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۲۵ جاده میناب – بندر عباس – روستای گوربند
تلفن :  (۰۷۶۵)۲۳۳۳۵۷۰

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۱۰ جاده میناب – تیاب – روستای حکمی
تلفن : ۰۷۶۵-۲۵۸۳۵۹۹

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۲۰ جاده میناب – بشاگرد – روستای کریان
تلفن :  (۰۷۶۵)۲۵۵۳۴۰۰

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۶۰ جاده میناب – بشاگرد – روستای سندرک
تلفن : (۰۷۶۵)۲۶۱۳۳۶۶

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۱۰۰ جاده میناب – بشاگرد – روستای درپهن
تلفن :  

آدرس : هرمزگان ، میناب ، کیلومتر ۲۵۰ جاده فرعی میناب – سیریک روستای بندزرک
تلفن : (۰۷۶۵)۲۵۲۳۰۰۴

درباره ما

موسسه حقوقی سروش نافع دادمان با همکاری تیمی قدرتمند و متعهد متشکل از حقوقدانان مجرب، وکلای پایه یک دادگستری، قضات بازنشسته، اساتید دانشگاه، کارشناسان بانک و اداره ثبت، مهندسین صنایع و فناوری اطلاعات، کارشناسان مالی، حسابداران و حسابرسان با هدف ارائه خدمات گسترده در سطح داخلی و بین المللی در تلاش است تا خدمات ذیل را در چارچوب حقوق بین الملل و قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به هموطنان ارائه نماید.

تماس با ما

دادمان در صفحات اجتماعی

info@dad-man.ir

۳۲۴۰۲۲۱۰ ۰۲۶

۳۲۴۰۲۲۱۸ ۰۲۶

آدرس : کرج میدان توحید برج دهقانی طبقه ۴ واحد ۸

کارشناسان سروش نافع دادمان

ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ
سلام برای ارتباط با کارشناسان دادمان در واتساپ روی اکانت پایین کلیک نمایید 
اسکرول به بالا