قوانین اراضی

تنظیم سند رسمی

۷ دلیل برای اجبار فرد فروشنده به تنظیم سند رسمی در خرید و فروش ملک!!!!

۷ دلیل برای اجبار فرد فروشنده به تنظیم سند رسمی در خرید و فروش ملک!!!! Read More »

برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول(ملک) چه مدارک و مستنداتی نیاز هست؟

برای طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول(ملک) چه مدارک و مستنداتی نیاز هست؟ Read More »

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا