قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

‌فصل اول : کلیات
‌ماده۱: در این قانون عبارات اختصاری زیر جایگزین عناوین کامل آنها می‌گردد:
‌الف – «‌فرماندهی کل قوا» به جای «‌فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری‌اسلامی ایران» .
ب – «‌نیروهای مسلح» به جای «‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» .
ج – «‌ستاد کل» به جای «‌ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» .
‌د – «‌ارتش» به جای «‌ارتش جمهوری اسلامی ایران» .
‌هـ – «‌سپاه» به جای «‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی » .
‌و – «‌نیروی انتظامی» به جای «‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران» .
‌ز – «‌سازمان عقیدتی – سیاسی» به جای «‌سازمان عقیدتی – سیاسی نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران» .
ح – «‌سازمان حفاظت اطلاعات» به جای «‌سازمان حفاظت اطلاعات نیروی‌انتظامی جمهوری اسلامی ایران» .
ط – «‌سازمان تأمین خدمات درمانی» به جای «‌سازمان تأمین خدمات درمانی‌نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» .
ماده۲: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در این قانون عبارتند از : ارتش،‌ سپاه و نیروی انتظامی.
ماده۳: کارکنان مشمول این قانون عبارتند از کسانی که برابر با مقررات این قانون به‌استخدام نیروی انتظامی در می‌آیند.
‌تبصره۱-۳: سازمانهای عقیدتی – سیاسی و حفاظت اطلاعات و سایر مجموعه‌های‌وابسته به نیروی انتظامی از نظر مقررات استخدام تابع این قانون می‌باشند.
‌تبصره۲-۳: کلیه کارکنانی که براساس مقررات سابق به استخدام نیروی انتظامی‌درآمده‌اند، مشمول این قانون خواهند بود.
فصل دوم : شرایط عمومی استخدام و طبقه‌بندی
بخش اول : تعاریف:
‌ماده۴: استخدام در نیروی انتظامی عبارت است از پذیرفتن شخص واجد شرایط‌ برای انجام خدمت در یکی از مشاغل پیش‌بینی شده در این قانون.
ماده۵: شغل عبارت است از مجموع وظایف و مسؤولیتها و اختیارات مرتبط و‌مستمر که به عنوان کار واحد برای یک فرد درنظر گرفته می‌شود.
ماده۶: مشاغل نیروی انتظامی به سه گروه تقسیم می‌شود:
‌الف – شغل انتظامی – عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که‌در جداول سازمان برای کارکنان انتظامی پیش‌بینی شده است. مشاغل فرماندهی جزو‌مشاغل انتظامی محسوب می‌گردد.
ب – شغل کارمندی – عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که‌در جداول سازمان برای کارمندان پیش‌بینی شده است.
ج – شغل مشترک – عبارت است از مجموعه وظایف و اختیارات مشخصی که در‌جداول سازمان با این عنوان تعیین شده و منحصر به کارکنان انتظامی یا کارمندان نبوده و‌قابل تخصیص به هر دو می‌باشد.
‌تبصره۱-۶: در مشاغل مشترک شرایط احراز شغل باید به نحوی تعیین گرددکه‌شایسته‌ترین کارکنان اعم از انتظامی و کارمند منصوب گردند.
‌تبصره۲-۶: مشاغل انتظامی، کارمندی و مشترک با رعایت مفاد این قانون در قالب ‌محلهای سازمانی در جداول سازمان مشخص میشود.
ماده۷: رشته شغلی عبارت است از مجموعه مشاغلی که به لحاظ نزدیکی و‌سنخیت از نظراطلاعات و دانستنی‌های علمی دارای محتوای مشترک باشند.
ماده۸: رسته عبارت است از مجموعه رشته‌های شغلی که از نظر تخصص یا نوع‌کار یا نوع آموزش وابستگی و ارتباط نزدیک داشته باشند.
ماده۹: کارکنان نیروی انتظامی کسانی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در‌این قانون یا قانون خدمت وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته می‌شوند و عبارتند از:
‌الف – پایور ب – پیمانی ج – وظیفه
ماده۱۰: کارکنان پایور به کسانی اطلاق می‌گردد که برای انجام خدمت مستمردر‌نیروی انتظامی استخدام می‌شوند و عبارتند از:
‌الف – پایور انتظامی ب – پایور کارمند ج – پایور محصل
ماده۱۱: پایوران انتظامی کارکنانی هستند که پس از طی آموزشهای لازم به یکی از‌درجات پیش‌بینی شده در این قانون نائل و از لباس و علائم انتظامی استفاده می‌نمایند.
ماده۱۲: پایوران کارمند کارکنانی هستند که براساس مدارج تحصیلی و یا مهارت‌تجربی و تخصصی استخدام و بدون استفاده از لباس، درجات و علائم انتظامی به یکی از‌رتبه‌های پیش‌بینی شده در این قانون نائل می‌شوند.
ماده۱۳: پایوران محصل کارکنانی هستند که به منظور خدمت استخدام و قبل از‌انتصاب در یکی از مشاغل مندرج در این قانون در یکی از مراکز آموزشی نیروی انتظامی یا‌ سایرمؤسسات آموزشی به هزینه نیروی انتظامی مشغول تحصیل می‌باشند.
ماده۱۴: کارکنان پیمانی به کسانی اطلاق می‌گردد که خدمت پیمانی را به صورت‌انتظامی یا کارمندی برابر مقررات مندرج در این قانون انجام می‌دهند.
ماده۱۵: کارکنان وظیفه کسانی هستند که مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی در‌یکی ازدوره‌های ضرورت، احتیاط یا ذخیره مشغول خدمت می‌باشند.
‌بخش دوم : شرایط عمومی استخدام:
ماده۱۶: شرایط عمومی استخدام کارکنان پایور و پیمانی به شرح زیر می‌باشد:
‌الف – اعتقاد و التزام عملی به دین مبین اسلام.
ب – التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعتقاد به ولایت فقیه.
ج – تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
‌د – عدم سابقه عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی معارض با نظام‌جمهوری اسلامی ایران.
هـ – عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروههای سیاسی در زمان تقاضای‌استخدام.
‌و – عدم محکومیت به محرومیت از خدمات دولتی.
‌ز – نداشتن سوء پیشینه کیفری.
ح – عدم اعتیاد به مواد مخدر.
ط – داشتن شرایط تحصیلی و یا تخصصی لازم برای خدمت مورد نظر.
ی – دارا بودن حداقل هفده سال سن و حداکثر سی و پنج سال.
ک – داشتن سلامت و توانائی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر.
‌تبصره۱-۱۶: مراحل استخدام و چگونگی انجام مسابقه و آزمون ورودی براساس‌آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و با تأیید ستاد کل به‌تصویب فرماندهی کل قوا خواهد‌رسید.
ماده۱۷: هیأت مرکزی گزینش مرکب از وزیر کشور یا معاون امنیتی وانتظامی، ‌فرمانده نیروی انتظامی یا جانشین وی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی یا جانشین وی،‌رئیس سازمان حفاظت اطلاعات یا جانشین وی و معاون نیروی انسانی نیروی انتظامی به‌عنوان دبیر هیأت تشکیل می‌گردد و در چهارچوب مفاد این قانون وظیفه تعیین‌سیاست‌های گزینش کارکنان و تدوین دستورالعملهای مورد نیاز با همکاری سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و نظارت بر کار هسته‌های گزینش در نیروی انتظامی را بعهده‌دارد. هسته‌های گزینش در نیروی انتظامی توسط هیأت مرکزی تشکیل می‌گردد.
ماده۱۸: استخدام کارکنان انتظامی برای خدمت به صورت پایور منحصراً‌براساس یکی از مقاطع تحصیلی پایان دوره‌های راهنمایی، متوسطه، کاردانی، کارشناسی،‌کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر انجام می‌گیرد.
ماده۱۹: کارمندان به دو صورت ذیل استخدام می‌شوند:
‌الف – براساس مدارک تحصیلی در یکی از مقاطع پایان دوره متوسطه، کاردانی،‌کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و بالاتر.
ب – براساس مهارت عملی با حداقل مدرک نهضت سوادآموزی.
ماده۲۰: نیروی انتظامی می‌تواند زنان را با حفظ موازین اسلامی در مشاغلی که‌مستلزم به کارگیری زنان است به صورت کارکنان انتظامی یا کارمند استخدام نماید.
‌تبصره۱-۲۰: مشاغل خاص زنان و امور انضباطی آنان بنا به مورد در جداول سازمانی‌و آیین‌نامه انضباطی تعیین می‌شود.
‌تبصره۲-۲۰: کلیه کارکنان زن که در اجرای ماده (۱۹۶) قانون ارتش جمهوری اسلامی‌ایران – مصوب ۰۷/۰۷/۱۳۶۶از وضعیت انتظامی به کارمند معادل خود تبدیل شده‌اند‌درصورت تمایل می‌توانند به وضعیت سابق اعاده شده و برابر مقررات این قانون به‌درجات متناسب نائل گردند.
ماده۲۱: نیروی انتظامی می‌تواند به منظور تأمین نیاز سازمانی خود، داوطلبانی را‌که حداقل دارای مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی می‌باشند با اخذ تعهد پنج سال‌خدمت انتظامی و یا شش سال خدمت کارمندی به صورت پیمانی استخدام نماید. تمدید‌مدت یا تجدید قرارداد مجاز نمی‌باشد.
‌تبصره۱-۲۱: استخدام کارمند پیمانی براساس تخصص و مهارت عملی، از لحاظ‌مدرک تحصیلی مشمول بند (ب) ماده (۱۹) خواهد بود.
‌تبصره۲-۲۱: خدمت کارکنان پیمانی که خدمت دوره ضرورت را انجام نداده‌اند به‌منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقی می‌گردد و درصورتی که قبل از خاتمه تعهد به هر‌علت ازخدمت مستعفی یا برکنار گردند برابر مقررات قانون وظیفه عمومی با آنان رفتار‌خواهد شد.
‌تبصره۳-۲۱: نیروی انتظامی می‌تواند کارکنانی را که در حال انجام خدمت دوره‌ ضرورت می‌باشند به صورت پیمانی استخدام نماید.
ماده۲۲: جداول سازمانی باید به نحوی تنظیم گردد که حداقل هفتاد درصد(۷۰%) ازکارکنان پایور و مابقی به ترتیب از کارکنان پیمانی و وظیفه استفاده شود.
‌تبصره۲-۲۲: به کارگیری کارکنان وظیفه دیپلمه و پائین‌تر در مشاغلی غیر از نگهبانی و‌خدماتی مطابق با دستورالعملی می‌باشد که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت‌کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل به اجراء گذارده خواهد شد.
ماده۲۳: نیروی انتظامی می‌تواند به منظور تأمین نیروی انسانی، درصورت نیازاز‌کارکنان سایر نیروهای مسلح و سازمانها  و وزارتخانه‌ها و نهادهای انقلاب اسلامی با‌آموزش‌های لازم و با رعایت مقررات نیروی انتظامی و همچنین رعایت مقررات نیروها و‌سازمانها و وزارتخانه‌های ذی‌ربط به صورت انتقال یا مأمور به خدمت استفاده نماید.
‌تبصره۱-۲۳: سابقه خدمت کارکنان منتقل شده به نیروی انتظامی ازلحاظ پایه خدمتی ‌و سنوات بازنشستگی قابل احتساب است.
‌تبصره۲-۲۳: نیروی انتظامی می‌تواند در مواقع ضروری و برای مدت محدود از‌بسیجیان برای اجرای مأموریت‌های قانونی خود به صورت مأمور استفاده نماید. نحوه‌به‌کارگیری و وضعیت خدمتی و حقوق و مزایای آنان به موجب دستورالعملی خواهد بود‌که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور و ستاد کل
تهیه و به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
‌تبصره۳-۲۳: نیروی انتظامی به منظور بهره‌گیری از مشارکتهای مردمی در تحکیم و‌توسعه نظم و امنیت اجتماعی می‌تواند عده‌ای را به عنوان پلیس افتخاری از بین افراد ‌داوطلب واجد صلاحیت، انتخاب و پس از آموزش و سازماندهی لازم، با عناوینی چون‌پلیس محلی به کار گیرد. چگونگی اجرای این تبصره به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط نیروی ‌انتظامی با هماهنگی وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و از طریق‌ستاد کل به تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
ماده۲۴: نیروی انتظامی می‌تواند درصورت نیاز از کارکنان وظیفه در حین خدمت‌دوره ضرورت و احتیاط و همچنین از کارکنان پیمانی در طول مدت قرارداد با دارا بودن‌شرایط لازم به عنوان پایور استخدام نماید. این قبیل داوطلبان در شرایط مساوی نسبت به‌سایر داوطلبان از اولویت برخوردارند. آموزش و ترفیعات آنان نیز تابع مقررات مندرج در‌این قانون خواهد بود.
ماده۲۵: نیروی انتظامی می‌تواند به منظور تأمین استاد و تکمیل اعضاء هیأت‌علمی مؤسسات آموزش عالی خود، کارکنان مورد نیاز را براساس مقررات استخدامی‌هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استخدام و به مشاغل آموزشی و‌پژوهشی منصوب نماید.
‌تبصره۱-۲۵: کارکنان پایور که دارای شرایط لازم برای عضویت در هیأت علمی موضوع‌این ماده باشند می‌توانند به عضویت هیأت علمی مؤسسات آموزش عالی نیروی انتظامی‌درآیند.
ماده۲۶: استخدام جز برای مشاغل پیش‌بینی شده در جداول سازمان و همچنین‌تغییر نوع استخدام کارکنان، جز در موارد مذکور در این قانون ممنوع است.
بخش سوم : سازمان و طبقه‌بندی:
‌ماده۲۷: مشاغل نیروی انتظامی در رشته‌ها و رسته‌های مختلف دسته‌بندی‌می‌گردند. انواع رسته‌ها و علائم رسته‌ای و لباس و علائم درجات به موجب دستورالعملی‌خواهد بود که به وسیله نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل ‌به تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.
ماده۲۸: نیروی انتظامی موظف است کلیه کارکنان خود را متناسب با رشته‌های‌تحصیلی، دوره‌های آموزشی و مهارت‌های آنان رسته‌بندی نماید. تغییر رسته در موارد‌خاص برابر دستورالعمل رسته‌ها، موضوع ماده (۲۷) خواهد بود.
ماده۲۹: نیروی انتظامی موظف است مشاغل کارمندان موضوع بند (ب) ماده(۱۹) این قانون را از نظر پیچیدگی به سه گروه (۱)، (۲) و (۳) و میزان مهارت در انجام‌مشاغل هر یک از سه گروه را به سه رده (۱)، (۲) و (۳) طبقه‌بندی نماید.
‌تخصص و مهارت فنی این قبیل کارمندان در بدو استخدام توسط کمیسیون ارزیابی‌مهارت فنی مورد ارزیابی قرار گرفته و رده آنان تعیین می‌گردد.
ماده۳۰: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال در چهارچوب‌این قانون کلیه مشاغل مربوطه را به منظور طبقه‌بندی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار‌داده و براساس آن نسبت به تعیین شرح وظایف و شرایط احراز هر شغل با هماهنگی ‌وزارت کشور اقدام و پس از تصویب فرماندهی کل قوا در انتصابات و ترفیعات ملاک عمل‌قرار دهد.
ماده۳۱: تعداد و ترکیب نیروی انسانی و همچنین نسبت درجه‌ها و رتبه‌های‌کارکنان نیروی انتظامی بر مبنای اهداف، خط مشی و نیازها برابر جداول سازمان و‌تجهیزاتی که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و ازطریق ستاد کل به‌تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید، مشخص می‌گردد.
ماده۳۲: نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این‌قانون محلهای سازمانی نیروی انتظامی را مورد بررسی قرار داده و ضرورت انتظامی یا‌کارمندی یا مشترک بودن شغل را تعیین و درجات و رتبه‌های مناسب برای هر محل‌سازمانی را درنظر گرفته و با هماهنگی وزارت کشور ازطریق ستاد کل به تصویب ‌فرماندهی کل قوا برساند.
‌تبصره۱-۳۲: چنانچه برخی از محلهای سازمانی مربوط به مشاغل تخصصی و یا تجربی‌فاقد طیف درجات متناسب با تعداد یا ترکیب مشاغل مزبور در جداول سازمانی باشد،‌می‌توان درجه محل سازمانی این قبیل مشاغل را ضمن تعیین حداقل و حداکثر درجه مورد‌نیاز به صورت سیال مشخص نمود، که در این صورت برای انجام امور خدمتی، درجه‌شاغل ملاک تعیین درجه محل سازمانی شغل مورد تصدی خواهد بود.
فصل سوم : آموزش
ماده۳۳: دوره‌های آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:
‌الف – دوره‌های عمومی انتظامی.
ب – دوره‌های تخصصی.
ج – دوره علمی.
‌د – دوره‌های سرپرستی.
‌هـ – دوره‌های تخصصی تکمیلی.
‌و – دوره‌های کاردانی علوم و فنون انتظامی.
‌ز – دوره‌های کارشناسی علوم و فنون انتظامی.
ح – دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی.
ط – دوره فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی.
ی – دوره عالی امنیت.
‌تبصره۱-۳۳: عناوین دوره‌های بندهای (‌و)، (‌ز)، (ح)، (ط) و (ی) از نظرطبقه‌بندی‌مشاغل و استخدام و ارتقاء در نیروی انتظامی کاربرد دارد و برای اعطای مدارک تحصیلی‌مطابق ماده (۵۴) اقدام خواهد شد.
‌تبصره۲-۳۳: نیروی انتظامی می‌تواند درصورت لزوم علاوه بر دوره‌های مذکور‌نیازمندیهای آموزشی دیگر خود را در قالب آموزشهای عرضی (‌تخصصی کوتاه مدت و‌ضمن خدمت) اجرا نماید.
‌تبصره۳-۳۳: در جهت توسعه همکاریهای مشترک، اطلاع از آخرین یافته‌های علمی و‌تخصصی در سایر نیروهای مسلح و تأمین بخشی از نیازمندیهای آموزشی تخصصی،‌ نیروی انتظامی می‌تواند نسبت به اعزام کارکنان واجد شرایط خود به کلیه دوره‌های‌مصوب آن نیروها اقدام و سهمیه مناسب در دوره‌های آموزشی خود برابر درخواست آنان‌پیش‌بینی نماید.
ماده۳۴: مراکز آموزشی کارکنان نیروی انتظامی به شرح ذیل می‌باشد:
‌الف – مراکز آموزش عمومی.
ب – آموزشگاههای علمی – تخصصی.
ج – واحدهای آموزشی.
‌د – دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی.
‌هـ – دانشکده فرماندهی و ستاد.
‌تبصره۱-۳۴: به مجموعه دانشکده‌های نیروی انتظامی «‌دانشگاه علوم انتظامی» ‌اطلاق می‌گردد.
‌تبصره۲-۳۴: تأسیس و ایجاد مراکز آموزشی موضوع این ماده با هماهنگی وزارت‌علوم، تحقیقات و فناوری منوط به تأمین اعتبار و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشوراست.
ماده۳۵: دوره‌های عمومی انتظامی به منظور ارائه آموزشهای نظامی، انتظامی‌مقدماتی و آشنائی با مقررات و آئین‌نامه‌های سازمانی با اهداف ایجاد آمادگی عمومی‌برای خدمت در نیروی انتظامی متناسب با گونه‌های مختلف استخدامی موضوع
ماده (۹) ‌برای کلیه کارکنان در بدو خدمت تشکیل می‌گردد.
ماده۳۶: دوره‌های تخصصی به منظور ایجاد توانمندی تخصصی مورد نیاز برای‌کارکنان انتظامی پایور که دوره عمومی انتظامی خود را در آموزشگاههای علمی-‌تخصصی گذرانده‌اند و همچنین کارمندان پایور و پیمانی که بدون مهارت و تخصصی‌استخدام می‌شوند متناسب با رسته‌های ناجا بلافاصله بعد از دوره عمومی انتظامی ارائه‌می‌گردد.
‌برنامه آموزشی این دوره‌ها می‌بایست به گونه‌ای تنظیم گردد که دانش‌آموختگان آن‌بتوانند از عهده مشاغل گروهبانی و رتبه‌های همطراز برآیند.
‌تبصره۱-۳۶: دوره تخصصی کارکنان وظیفه متناسب با مشاغل سازمانی خاص آنان ارائه‌ می‌گردد.
ماده۳۷: دوره علمی به منظور ارتقاء تحصیلات کارکنان پایور انتظامی که با مدرک‌حداقل پایان دوره راهنمایی به استخدام درآمده‌اند برای نیل به مدرک پایان دوره متوسطه ‌با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش تشکیل می‌گردد.
ماده۳۸: دوره‌های تخصصی تکمیلی به منظور تکمیل تخصص و به روز آمد‌ نمودن دانش رسته‌ای کارکنان پایور نیروی انتظامی برای نیل به ترفیع و یا تصدی مشاغل‌خاص متناسب با رسته، رشته و مشاغل نیروی انتظامی حداقل به مدت یک ماه حسب ‌مورد دردانشکده فرماندهی و ستاد، دانشکده‌های علوم و فنون، آموزشگاههای علمی-‌تخصصی و واحدهای آموزشی اجرا می‌گردد.
‌نیروی انتظامی مکلف است نسبت به تشکیل این دوره‌ها طوری اقدام نماید که کلیه‌کارکنان بتوانند به موقع این دوره‌ها را طی نمایند. برنامه آموزشی این دوره‌ها باید طوری‌تنظیم گردد که دانش‌آموختگان آن از عهده مشاغل در درجات یا
رتبه‌های بالاتر برآیند.
‌تبصره۱-۳۸: دوره‌های آموزشی که در مراکز آموزش برون سازمانی ارائه می‌گردد و‌محتوای آن با نیاز دانش رسته‌ای نیروی انتظامی مطابقت دارد معادل دوره تخصصی‌تکمیلی محسوب می‌گردد.
‌تبصره۲-۳۸: کارکنانی که هر یک از دوره‌های آموزشی مندرج در ماده (۳۳) این قانون‌را طی نمایند از طی دوره تخصصی تکمیلی همان دوره ترفیع معاف می‌باشند.
‌تبصره۳-۳۸: حداقل مدت آموزش در مقاطع استوار یکمی و ستوان سومی و سروانی‌و سرگردی دو ماه خواهد بود.
ماده۳۹: دوره سرپرستی به منظور احراز توانمندی لازم جهت تصدی مشاغل‌فرماندهی و مدیریت جزء برای کارکنانی که از درجه استوار یکمی یا رتبه معادل به درجه‌ستوان سومی یا رتبه معادل نایل گردیده‌اند به مدت حداقل سه ماه متناسب با رسته‌خدمتی دردانشکده‌های علوم و فنون اجرا می‌گردد نیل به درجه ستوان دومی یا رتبه‌معادل منوط به موفقیت در طی این دوره می‌باشد. دانش‌آموختگان این دوره از سه ماه ارشدیت برخوردار می‌گردند.
ماده۴۰: مراکز آموزش عمومی به منظور اجرای دوره‌های عمومی انتظامی و‌تخصصی بدو خدمت کارکنان پیمانی و وظیفه ایجاد می‌گردد. نیروی انتظامی می‌تواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این مراکز در نقاط‌مختلف کشور اقدام نماید.
ماده۴۱: آموزشگاههای علمی – تخصصی به منظور اجرای دوره عمومی‌انتظامی، دوره تخصصی و دوره علمی بدو خدمت و همچنین دوره‌های تخصصی‌تکمیلی برای کسانی که حداقل با مدارک تحصیلی پایان دوره راهنمایی به عنوان پایور‌انتظامی برای خدمت در مشاغل گروهبانی و بالاتر از طریق مسابقه ورودی استخدام‌می‌شوند، ایجاد می‌گردد.
‌نیروی انتظامی می‌تواند متناسب با رسته‌های مصوب نسبت به ایجاد این مراکز در‌نقاط مختلف کشور اقدام نماید.
‌تبصره۱-۴۱: نیروی انتظامی می‌تواند با رعایت ضوابط و مقررات وزارت آموزش و‌پرورش جهت ارتقاء تحصیلی کارکنان پایور شاغل تا سطح پایان دوره متوسطه مهارتی در‌آموزشگاههای علمی – تخصصی اقدام نماید.
ماده۴۲: واحدهای آموزشی به منظور ارائه آموزش‌های تخصصی تکمیلی و‌عرضی ایجاد می‌گردد.
‌نیروی انتظامی می‌تواند با توجه به نیاز خود نسبت به ایجاد این واحدها درتابعیت‌یگانهای عمده خود اقدام نماید.
ماده۴۳: کارمندان پایور در بدو خدمت دوره عمومی انتظامی را به مدت حداقل‌یک ماه و کارمندان با مدرک پایان دوره متوسطه که بدون مهارت و تخصص استخدام‌گردیده‌اند علاوه بر آن یک دوره تخصصی را به مدت حداقل یک ماه طی می‌نمایند .دوره عمومی انتظامی و تخصصی کارمندان دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ‌متوسطه در آموزشگاههای علمی تخصصی و دوره عمومی کارمندان با مدرک تحصیلی‌کاردانی و بالاتر دردانشکده علوم و فنون برگزار می‌گردد.
‌کارمندان در طول خدمت ضمن طی حداقل یکی از دوره‌های تخصصی تکمیلی در‌فاصله هرترفیع می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل‌مدیریتی جزء، دوره سرپرستی و برای تصدی مشاغل مدیریت میانی، دوره فرماندهی و‌مدیریت و برای تصدی مشاغل مدیریت عالی، دوره عالی امنیت را طی نمایند.
‌تبصره۱-۴۳: فهرست مشاغل مدیریت جزء، میانی و عالی براساس طبقه‌بندی مشاغل‌موضوع ماده(۳۰)تعیین خواهد شد.
ماده۴۴: کارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه مهارتی که‌در نظام آموزش و پرورش طراحی و اجرا می‌شود و مورد نیاز نیروی انتظامی می‌باشد برای‌نیل به درجه گروهبان یکمی در بدو خدمت دوره عمومی انتظامی را حداقل به مدت شش‌ماه و دارندگان مدرک پایان دوره متوسطه فاقد مهارت علاوه بر دوره مذکور، دوره‌تخصصی را حداقل به مدت شش ماه طی می‌نمایند. این دوره‌ها در بدو خدمت ودر‌آموزشگاههای علمی – تخصصی اجراء می‌گردد. کلیه کارکنان مزبور دوره‌های تخصصی و‌تکمیلی را در طول خدمت و در فاصله هر ترفیع می‌گذرانند. این کارکنان با رعایت شرایط و‌ضوابط مورد نیاز برای تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت جزء می‌بایست دوره‌سرپرستی را طی نمایند.
‌تبصره۱-۴۴: کارکنان پایور انتظامی دارای مدرک پایان دوره راهنمایی در بدو خدمت ‌دوره عمومی انتظامی، دوره تخصصی و دوره علمی را مجموعاً به مدت حداقل هجده ماه‌ در آموزشگاههای علمی تخصصی طی می‌نمایند.
ماده۴۵: کلیه کارکنان پیمانی که به صورت انتظامی با مدرک تحصیلی پایان‌متوسطه و پایین‌تر استخدام می‌گردند دوره عمومی انتظامی را حداقل به مدت چهار ماه و‌کارکنان با مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر این دوره را حداقل به مدت دو ماه طی‌می‌نمایند.این کارکنان درصورت دارا نبودن تخصص و مهارت مورد نیاز نیروی انتظامی ‌بلافاصله بعد از طی دوره عمومی انتظامی، دوره تخصصی را به مدت حداقل دو ماه‌متناسب با رسته‌های نیروی انتظامی طی می‌نمایند. این دوره‌ها در بدو خدمت و در مراکز‌آموزش عمومی اجرا می‌گردد.
ماده۴۶:کلیه کارمندان پیمانی در بدو خدمت، دوره عمومی انتظامی را به مدت‌حداقل سه ماه و درصورت دارا نبودن مهارت و تخصص لازم یک دوره تخصصی به مدت‌حداقل یک ماه در مراکز آموزش عمومی طی می‌نمایند.
ماده۴۷: کلیه کارکنان پیمانی انتظامی و کارمند در طول خدمت و قبل از ترفیع یک‌دوره تخصصی – تکمیلی را متناسب با درجه یا رتبه در دانشکده‌های علوم و فنون، ‌آموزشگاههای علمی تخصصی و واحدهای آموزشی می‌گذرانند.
‌تبصره۱-۴۷: کارکنانی که خدمت سربازی را طی نموده‌اند دوره عمومی انتظامی آنان‌به یک ماه تقلیل می‌یابد و کسانی که خدمت سربازی خود را در نیروی انتظامی گذرانده‌باشند درصورتی که انفکاک آنان بیشتر از شش ماه نباشد از طی دوره عمومی انتظامی‌معاف هستند.
‌تبصره۲-۴۷: کلیه کارکنان پیمانی که برابر قوانین و مقررات تغییر وضعیت خدمتی‌داده و به عنوان کارکنان پایور بدون تغییر رسته به کار گرفته می‌شوند درصورت داشتن‌حداقل سه سال تجربه خدمتی و موفقیت در آزمون که از طریق مراکز آموزش ذی‌ربط‌برگزار می‌گردد از طی آموزشهای عمومی انتظامی و تخصصی معاف می‌باشند.اینگونه‌کارکنان درصورت به کارگیری در رسته جدید موظف به طی دوره تخصصی قبل از به‌کارگیری می‌باشند.
ماده۴۸: کارکنان وظیفه در بدو خدمت دوره‌های عمومی انتظامی و تخصصی‌مورد نیاز را طی می‌نمایند. کارکنان وظیفه با مدرک تحصیلی کاردانی و بالاتر درصورت‌به‌کارگیری در تخصصهای منطبق با تحصیلات آنان از طی دوره تخصصی معاف می‌باشند.‌این دوره‌ها در مراکز آموزش عمومی اجرا می‌گردد.
‌تبصره۱-۴۸: برنامه آموزش کارکنان وظیفه در بدو خدمت متناسب با نیاز نیروی‌انتظامی و سطح تحصیلات آنان توسط نیروی مذکور تهیه و به مورد اجرا گذارده خواهد‌شد.
‌تبصره۲-۴۸: کارکنان وظیفه بی‌سواد و کم‌سواد دوره‌های سوادآموزی را برابر‌دستورالعملی که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی نهضت سوادآموزی تهیه و به تصویب‌وزیر کشور می‌رسد طی می‌نمایند.
ماده۴۹: دوره‌های کاردانی علوم و فنون انتظامی در رشته‌های مختلف تحصیلی‌به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز نیروی انتظامی در سطح کاردانی متناسب با‌رسته‌های نیروی انتظامی جهت کارکنان پایور انتظامی که با مدرک پایان دوره متوسطه‌ازطریق مسابقه ورودی جذب گردیده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل چهارنیمسال‌تحصیلی در دانشکده‌های علوم و فنون تشکیل می‌گردد.
‌برنامه آموزشی این دوره‌ها باید طوری تنظیم گردد که با طی دوره‌های آموزشی‌بعدی دانش‌آموختگان از عهده مشاغل ستوان سومی تا مشاغل مربوط به درجات‌سرهنگی برآیند.
‌تبصره۱-۴۹: پایوران انتظامی و کارمندان با داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه با‌حداکثر بیست و هفت سال سن درصورت دارا بودن سایر شرایط لازم می‌توانند درمسابقه‌ورودی دوره کاردانی شرکت نمایند.
ماده۵۰: دوره‌های کارشناسی علوم و فنون انتظامی در رشته‌های مختلف‌تحصیلی به منظور تربیت نیروی متخصص مورد نیاز نیروی انتظامی در سطح کارشناسی‌متناسب با رسته‌های نیروی انتظامی برای کارکنان پایور انتظامی که با مدرک پایان دوره‌متوسطه ازطریق مسابقه ورودی جذب گردیده‌اند در بدو خدمت به مدت حداقل هفت‌نیمسال تحصیلی
در دانشکده‌های علوم و فنون تشکیل می‌گردد. برنامه آموزشی این‌دوره‌ها می‌بایست طوری تنظیم گردد که دانش‌آموختگان از عهده مشاغل ستوان دومی‌برآمده و با کسب تجارب حاصله از خدمت و همچنین طی دوره‌های بعدی از عهده کلیه‌مشاغل بالاتر برآیند.
‌تبصره۱-۵۰: درصورت ضرورت، نیروی انتظامی می‌تواند دوره‌های کارشناسی علوم‌ و فنون انتظامی را به صورت ناپیوسته برای دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی علوم و‌فنون انتظامی در طول درجه ستوان سومی و همچنین دارندگان مدرک کاردانی مؤسسات و‌مراکز آموزش عالی متناسب با نیاز نیروی انتظامی به مدت حداقل سه نیمسال تحصیلی با‌ دارا
بودن حداکثر بیست و هفت سال سن از طریق مسابقه ورودی اجرا نماید.
‌تبصره۲-۵۰: دانش‌آموختگان آموزشگاههای علمی – تخصصی که با مدرک تحصیلی‌پایان دوره متوسطه به استخدام نیروی انتظامی درآمده‌اند در طول درجه گروهبان یکمی و‌استوار دومی و کارمندان با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه و حداکثر بیست و هفت‌سال سن درصورت داشتن سایر شرایط لازم می‌توانند در مسابقه ورودی کارشناسی علوم ‌و فنون انتظامی شرکت نمایند.
‌ماده۵۱: نیروی انتظامی می‌تواند تا بیست درصد (۲۰%) از ظرفیت دوره‌های‌کاردانی و کارشناسی علوم و فنون انتظامی را به کارکنان شاغل واجد شرایط خود‌اختصاص دهد.پذیرفته شدگان، از دوره عمومی انتظامی معاف و در زمان تحصیل بدون نصب‌درجه خواهند بود.
ماده۵۲: تغییر رشته تحصیلی ورودی‌های کاردانی و کارشناسی علوم و فنون‌انتظامی براساس تقاضای شخصی یا محرز گردیدن عدم توانمندی ادامه تحصیل در رشته‌مربوط بنا بر ضرورت و نیاز سازمان درصورت دارا بودن شرایط و ضوابط مورد نیاز فقط ‌برای یک بار امکان‌پذیر می‌باشد.شرایط و ضوابط مذکور در اساسنامه دانشکده‌های علوم و فنون انتظامی پیش‌بینی‌می‌گردد.
ماده۵۳: دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی به منظور گسترش دانش ‌و تربیت متخصصان و پژوهندگان در سطح کارشناسی ارشد متناسب با رسته‌های نیروی‌انتظامی برای کارکنان پایور با مدرک تحصیلی کارشناسی ازطریق مسابقه ورودی در طول‌درجات سروانی و سرگردی یا رتبه همطراز به مدت حداقل سه نیمسال تحصیلی در‌دانشکده‌های
علوم و فنون انتظامی تشکیل می‌گردد.
‌برنامه آموزشی این دوره‌ها می‌بایست طوری تنظیم گردد که دانش‌آموختگان با‌ آخرین تخصصها و یافته‌های علمی و مدیریتی متناسب با رسته مربوط و نیز با روشهای‌پژوهشی علمی آشنا شده تا توانمندی و مهارت لازم را برای مدیریت، تحقیق و تعلیم‌کسب نموده و از عهده مشاغل مربوط برآیند.دانش‌آموختگان این دوره از یک سال ارشدیت برخوردار می‌گردند.
‌تبصره۱-۵۳: دانش‌آموختگان رتبه اول دوره‌های کارشناسی علوم و فنون می‌توانند این‌دوره را در صورت موفقیت در مسابقه ورودی بلافاصله پس از فراغت از تحصیل و قبل از‌نیل به درجه سروانی طی نمایند.
ماده۵۴: نیروی انتظامی می‌تواند با تطبیق وضعیت دانشکده‌ها و محتوای‌دوره‌های تحصیلی مربوط در این قانون با مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی و کارشناسی مدرک کاردانی و کارشناسی و
به‌دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی و فرماندهی و مدیریت‌عالی مدرک کارشناسی ارشد و به دانش‌آموختگان دوره عالی امنیت، مدرک دکترا اعطاء‌نماید.
ماده۵۵: دوره‌های فرماندهی و مدیریت عالی انتظامی به منظور تربیت فرماندهان‌و مدیران نیروی انتظامی از طریق مسابقه ورودی برای کارکنان پایور در طول درجه‌سرگردی و سرهنگ دومی یا رتبه‌های همطراز در دانشکده فرماندهی و ستاد در سه سطح‌زیر تشکیل می‌گردد:
‌الف – برای کارکنان پایور با مدرک تحصیلی کارشناسی جهت تصدی مشاغل‌فرماندهی و مدیریت عالی به صورت بلند مدت حداقل به مدت سه نیمسال تحصیلی که‌دانش‌آموختگان این دوره علاوه بر احراز شرایط برای تصدی مشاغل مذکور از یک سال‌ارشدیت برخوردارمی‌گردند.
ب – برای کارکنان پایور با مدرک کارشناسی ارشد به بالا جهت تصدی مشاغل‌فرماندهی و مدیریت عالی به صورت کوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه که‌دانش‌آموختگان این دوره علاوه بر احراز شرایط برای تصدی مشاغل مذکور از سه ماه ‌ارشدیت برخوردار می‌گردند.
ج – برای کارکنان پایور با مدرک کاردانی و همچنین کارشناسی که شرایط لازم برای‌طی دوره بلندمدت برای آنان فراهم نگردیده جهت تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت ‌میانی به صورت کوتاه مدت حداقل به مدت شش ماه که دانش ‌آموختگان این دوره علاوه‌بر احرازشرایط برای تصدی مشاغل مذکور از سه ماه ارشدیت برخوردار می‌گردند.
‌تبصره۱-۵۵: برنامه آموزشی این دوره می‌بایست طوری تنظیم گردد که دانش‌آموختگان ‌با روشهای فرماندهی و مدیریت فرارسته‌ای آشنا شده، توانمندی لازم را برای طراحی،‌برنامه‌ریزی و هدایت در مشاغل فرماندهی و مدیریت نیروی انتظامی کسب نمایند.
ماده۵۶: دوره عالی امنیت به منظور آموزش فرماندهان و مدیران عالی نیروی‌انتظامی در زمینه سیاست‌های داخلی و خط مشی کشور در امور امنیتی – انتظامی ازطریق‌مسابقه ورودی به مدت حداقل سه نیمسال در دانشکده فرماندهی و ستاد نیروی انتظامی‌برای دانش‌آموختگان دوره فرماندهی و مدیریت عالی و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد ‌و بالاتر که دوره کوتاه مدت فرماندهی و مدیریت عالی را طی نموده‌اند در درجه حداقل‌سرهنگی و رتبه همطراز تشکیل می‌گردد، برنامه آموزشی این دوره می‌بایست طوری‌تنظیم گردد که دانش‌آموختگان علاوه بر احراز شرایط لازم برای تصدی مشاغل
فرماندهی ‌و مدیریت عالی در نیروی انتظامی با روشهای علمی- پژوهشی آشنا شده تا توانمندی و‌مهارت علمی لازم را برای تحقیق، پژوهش و طراحی اجرای سیاستهای کلان امنیت‌عمومی و انتظامی کشور به دست آورند.
‌دانش‌آموختگان این دوره از یک سال ارشدیت برخوردار می‌گردند.
‌تبصره۱-۵۶: فرماندهان و مدیران عالی نیروهای مسلح با معرفی بالاترین رده سازمانی و‌مسؤولین کشوری در سطح مدیران کل و بالاتر که به نحوی در امور امنیتی و انتظامی دارای ‌مسؤولیت هستند می‌توانند با داشتن شرایط مذکور در این دوره شرکت نمایند.
ماده۵۷: کارکنان واجد شرایط آن دسته از دوره‌های مندرج در این قانون که دارای‌ مسابقه ورودی هستند، حداکثر سه بار حق شرکت در آزمون هر یک از دوره‌ها را دارند.
ماده۵۸: به منظور اجرای دوره عمومی انتظامی دوره‌های کاردانی، کارشناسی و‌کارشناسی ارشد علوم و فنون انتظامی و همچنین دوره‌های تخصصی تکمیلی ودوره‌ سرپرستی برای کارکنان پایور، دانشکده‌های علوم و فنون با رعایت تبصره (۱)
ماده (۳۳) و‌پس از کسب مجوز از فرماندهی کل قوا ایجاد می‌گردند.
ماده۵۹: دانشکده فرماندهی و ستاد به منظور اجرای دوره‌های فرماندهی و‌مدیریت عالی انتظامی و دوره عالی امنیت تشکیل می‌گردد.
‌تبصره۱-۵۹: دوره‌های تخصصی تکمیلی دانش‌آموختگان دوره فرماندهی و مدیریت‌در این دانشکده اجرا می‌گردد.
ماده۶۰: اساسنامه‌های هر یک از مراکز آموزشی نیروی انتظامی جهت تحقق‌اهداف دوره‌های مربوط و ایجاد شرایط لازم برای اجرای دوره‌ها، با رعایت مواد مندرج‌در این قانون توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تدوین و از طریق ستادکل‌به‌تصویب فرماندهی کل قوا می‌رسد.
ماده۶۱: کارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه برای نیل به درجه ستوان‌سومی دوره کاردانی علوم و فنون انتظامی را پس از طی دوره عمومی انتظامی‌در بدو خدمت طی می‌نمایند. این کارکنان در طول خدمت ضمن طی دوره‌های تخصصی‌تکمیلی در هر ترفیع با رعایت شرایط و ضوابط برای تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت‌میانی ازطریق مسابقه ورودی دوره فرماندهی و مدیریت عالی کوتاه مدت را درطول درجه‌سرگردی و سرهنگ دومی طی می‌نمایند.
‌ماده۶۲: کارکنان پایور انتظامی با مدرک تحصیلی پایان دوره متوسطه برای نیل به‌درجه ستوان دومی دوره کارشناسی علوم و فنون انتظامی را پس از طی دوره عمومی‌انتظامی در بدو خدمت طی می‌نمایند این کارکنان در طول خدمت ضمن طی دوره‌های‌تخصصی تکمیلی در طول هر ترفیع با رعایت شرایط و ضوابط می‌توانند در طول درجه ‌سروانی و سرگردی دوره کارشناسی ارشد علوم و فنون و یا دوره فرماندهی و مدیریت‌عالی را در درجات سرگردی و سرهنگ دومی طی نمایند.
‌دانش‌آموختگان دوره فرماندهی و مدیریت عالی بلندمدت می‌توانند در مسابقه‌ورودی دوره عالی امنیت شرکت نمایند. دانش‌آموختگان دوره‌های کارشناسی ارشد علوم‌ و فنون برای شرکت در دوره‌های عالی امنیت ملزم به طی دوره کوتاه مدت فرماندهی و‌مدیریت عالی می‌باشند.
ماده۶۳: دانش‌آموختگان دوره‌های کاردانی و بالاتر که در دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالی برون سازمانی تحصیل نموده‌اند و به عنوان کارکنان پایور انتظامی استخدام‌گردیده‌اند، دوره عمومی انتظامی را در بدو خدمت به مدت حداقل سه ماه دردانشکده‌علوم و فنون طی نموده و در طول خدمت ضمن طی دوره‌های تخصصی تکمیلی برای‌تصدی مشاغل فرماندهی و مدیریت می‌توانند دوره‌های آموزشی مورد نیاز را برابر مفاد‌ماده (۶۲) طی نمایند.
‌این‌گونه کارکنان درصورت به‌کارگیری در مشاغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی ملزم به‌طی یک دوره تخصصی متناسب با رسته‌های نیروی انتظامی حداقل به مدت سه ماه‌می‌باشند.
‌تبصره۱-۶۳: هزینه‌های تحصیلات این کارکنان براساس آئین‌نامه‌ای که توسط نیروی‌انتظامی تهیه و پس از تأیید وزارت کشور و با هماهنگی ستاد کل به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد محاسبه و به آنان پرداخت می‌گردد.
ماده۶۴: اعزام کارکنان به هر یک از دوره‌های آموزشی پیش‌بینی شده در این قانون‌مشروط به آن است که امکان و فرصت ادامه خدمت و بازدهی متناسب با مدت، کیفیت و‌اهمیت دوره آموزشی را حداقل به مدت دوبرابر زمان تحصیل داشته باشند.
‌تبصره۱-۶۴: نیروی انتظامی موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که کارکنان واجد شرایط‌ بتوانند به موقع برای طی دوره‌های مندرج در این قانون اعزام شوند. در موارد استثنائی و‌نیازهای سازمانی با تصویب فرمانده نیروی انتظامی فقط برای یک دوره اعزام کارکنان به‌تعویق می‌افتد.
ماده۶۵: نیروی انتظامی می‌تواند بخشی از نیازهای تخصصی خود را با هماهنگی‌ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازطریق‌اخذ سهمیه و یا استخدام دانشجو از دانشگاهها و مؤسسات آموزشی خارج از
نیروی‌انتظامی تأمین نماید.
‌تبصره۱-۶۵: نیروی انتظامی موظف است همه ساله نیازمندیهای تخصصی و‌تحصیلی خود را اعلام کند تا کارکنان بتوانند درصورت تمایل در رشته‌های مزبور تحصیل‌نمایند.
‌تبصره۲-۶۵: نیروی انتظامی هزینه تحصیلی کارکنانی را که در رشته‌های مورد نیاز در‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی تحصیل می‌کنند پرداخت می‌نماید.
ماده۶۶: نیروی انتظامی می‌تواند به منظور مبادله علوم و تجربیات تخصصی در‌امورانتظامی و در قالب سیاستهای کلی کشور نسبت به اعزام کارکنان خود به سایر کشورها‌ و قبول افراد نیروهای انتظامی آنها جهت طی دوره‌های آموزشی مبادرت نماید.
‌ماده۶۷: نیروی انتظامی می‌تواند تجربیات مدون و نتایج تحقیقات علمی مرتبط و‌مورد نیاز خدمتی کارکنان را که ممتاز شناخته می‌شوند به عنوان بخشی ازآموزشهای‌تخصصی تکمیلی طول خدمت پذیرفته و برای آنها گواهی کفایت آموزش صادر نماید.
‌تبصره۱-۶۷: اجرای این ماده طبق دستورالعملی خواهد بود که به تصویب فرمانده‌ نیروی انتظامی می‌رسد.
ماده۶۸: نیروی انتظامی می‌تواند به منظور ارتقاء تحصیلی کارکنان خود با استفاده‌از امکانات آموزش از راه دور نسبت به برگزاری تمام یا قسمتی از دوره‌های آموزشی‌موضوع ماده (۳۳) این قانون با هماهنگی وزارتخانه‌های ذی‌ربط اقدام نماید.
ماده۶۹: تغییر رسته خدمتی کارکنان نیروی انتظامی در طول خدمت براساس‌ضوابط و رعایت ماده (۲۸) این قانون مستلزم طی نمودن دوره‌های تخصصی مورد نیاز ویا قبولی در آزمون‌های مربوط به رسته جدید می‌باشد.
ماده۷۰: تطبیق آموزش کارکنان نیروی انتظامی که دوره‌های آموزشی خود را تا‌زمان تصویب این قانون براساس نظام آموزش قبل گذرانده و یا کارکنانی که به نیروی‌انتظامی منتقل شده‌اند با دوره‌های آموزشی مندرج در این قانون براساس دستورالعملی‌خواهد بود که توسط نیروی انتظامی با هماهنگی وزارت کشور تهیه و از طریق ستاد کل به‌تصویب فرماندهی کل قوا خواهد رسید.

ادامه در بخش دو…

1 دیدگاه دربارهٔ «قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران»

  1. سلام من خانوم هستم ۲۱ ساله به شدت به ناجا علاقه دارم که استخدام بشم کارشناس ایران مشاوره بهم گففتن باید حضوری برم هسته گزینش . شما میدونید هسته گزینش شیراز کجا میشه؟

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
پیمایش به بالا