نظامنامه قانون وکالت بخش هفت

فصل هفتم ـ نظامنامه قانون وکالت در تعقیب و محاکمه انتظامی وکلاء عدلیه

قسمت اول ـ طرز رسیدگی به شکایات و تخلفات

ماده ۸۱ ـ همینکه شکایت یا گزارشی به دادسرای انتظامی وکلاء واصل شـد برای هر شـکایت یا گـزارش پرونده مخـصوصی تشـکیل و به دستور کتبی دادستان انتظامی وکلاء (رئیس دفتر کل بازرسی‌ و سازمان وکلاء) به یکی از بازرسان دادسرای انتظامی وکلاء برای بازرسی ارجاع می‌شود.

تبصره ـ لدی‌الاقتضاء ممکن است دادستان شخصاً قضیه را مورد بازرسی قرار دهد.

 

ماده ۸۲ ـ در صورتی که مندرجات شکایت‌نامه یا گزارشی کافی برای تعقیب نباشد از شاکی یا گزارش دهنده باید توضیح خواسته شود استیضاح ممکن است به یکی از طرق ذیل بعمل آید:
۱ـ استیضاح کتبی بوسیله نامه
۲ـ احضار شاکی و اخذ توضیحات و تنظیم صورتمجلس
۳ـ استیضاح بوسیله پارکه بدایت محل یا امین صلح

 

ماده ۸۳ ـ احضار وکیل بوسیله اوراق مخصوص بعمل می‌آید روز و ساعت حضور باید منجزا در اوراق مزبور قید شود در مورد فوری وکیل مورد تعقیب ممکن است بوسیله تلگراف احضار شود.

 

ماده ۸۴ ـ احضار شونده باید مطابق وقتی که تعیین شده در شعبه مربوط بازرسی حاضر شود در صورتی که نتواند حاضر شود عذر موجه خود را بدون تاخیر اطلاع دهد.

 

ماده ۸۵ ـ احضار وکیلی که خارج از مرکز اقامت دارد با موافقت رئیس دفتر کل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه بعمل می‌آید و پس از حضور وکیل بازرسی باید خارج از نوبت بعمل آید.

 

ماده ۸۶ ـ در صورتی که محل اقامت وکیل مشتکی عنه خارج از مرکز باشد عین یا رونوشت شکایت‌نامه از طرف رئیس دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلاء عدلیه به پارکه محل اقامت مشتکی عنه و در نقاطی که پارکه نیست بامین صلح ارجاع می‌شود در این صورت پارکه یا امین صلح وظائف بازرس را انجام می‌دهد.

 

ماده ۸۷ ـ در صورتی که به نظر مدعی‌العموم بازرسی و بازجوئی کامل نباشد می‌تواند تکمیل آن را از بازرس بخواهد و بازرس هم مکلف است طبق دستور او عمل نماید.

 

قسمت دوم ـ در قرار منع تعقیب و ادعانامه

ماده ۸۸ ـ پس از اجرای بازرسی در موردی که نظر بازرس بر منع تعقیب و عقیده رئیس پارکه بر تعقیب باشد رئیس پارکه ادعانامه تنظیم و به ‌محکمه می‌فرستد.

ماده۸۹ ـ در موردی که دادستان و بازرس متفقاً یا دادستان در هنگامی که شخصاً امر بازرسی را تصدی داشته عقیده برمنع تعقیب داشته باشد با جلب نظر ویز دادگستری پرونده بایگانی می‌شود در صورتی که بین بازرس و دادستان اختلاف وجود داشته باشد یکی متهم را قابل تعقیب و دیگری بی‌گناه بشمارد مراتب به وزارت دادگستری گزارش می‌شود و نظر وزارت متبع خواهد بود.

 

ماده ۹۰ ـ رونوشت ادعانامه باید منتها در ظرف۳ روز از تاریخ وصول به‌محکمه برای وکیل مورد تعقیب فرستاده شود.

 

ماده ۹۱ ـ وکیل مورد تعقیب مکلف است در ظرف مدتی که در ماده ۹۴ مقرر است جواب ادعانامه و دفاع خود را کتباً به انضمام دلائل و مدارکی که دارد به دبیرخانه محکمه تسلیم دارد.

 

قسمت سوم ـ در طرز ابلاغ و مواعد

ماده ۹۲ ـ وکلاء عدلیه و کارگشایان باید محل سکونت خود را به‌پارکه‌ انتظامی وکلاء اطلاع دهند و مادام که تغییر آن را اطلاع نداده‌اند کلیه ابلاغاتی که به آن محل بشود معتبر خواهد بود.

 

ماده ۹۳ ـ اوراق اخطار و احضار و رونوشت ادعانامه وا حکام و قرارهای انتظامی بوسیله پست سفارسی دو قبضه به محلی که وکیل بعنوان محل سکونت خود را معرفی نموده است ابلاغ می‌شود و در صورتی که نامه سفارشی را پستخانه بعنوان اینکه وکیل در آن محل یافت نشده یا اینکه اشخاص حاضر در آن محل از قبول‌ نامه و امضاء قبض امتناع کرده‌اند اعاده نماید پارکه انتظامی وکلاء مکلف است موضوع ابلاغ را در مجله رسمی منتشر نماید و هرگاه پس از مضی مدت مقرر در ماده۹۴ جوابی از وکیل واصل نشود ادعانامه یا حکم یا قرار یا اخطاری که بترتیب فوق درج شده ابلاغ شده محسوب می‌شود.

تبصره ۱ ـ در صورتی که وکیل مورد تعقیب در محل دفترکل بازرسی و تشیکلات وکلاء عدلیه حاضر باشد ممکن است اوراق اخطار و غیره حضوراً به او ابلاغ شود.

تبصره ۲ ـ در صورت اقتضاء پارکه انتظامی وکلاء می‌تواند اوراق نامبرده را بوسیله پارکه یا امین صلح محل اقامت وکیل مورد تعقیب به او ابلاغ نماید.

 

ماده ۹۴ ـ مدت تسلیم جواب ادعانامه یا عرضحال تجدیدنظر ده روز است بطریق ذیل حساب می‌شود:
۱ـ در موردی که ابلاغ به شخص وکیل یا محل سکونت او بشود از تاریخ ابلاغ.
۲ـ در صورتی که ابلاغ بوسیله مجله رسمی بعمل آید از تاریخ انتشار مجله برای وکلاء مقیم مرکز و نسبـت به وکلاء مقیم ولایات برای هر ۳۶ کیلومتر یک روز اضافه.
۳ـ هرگاه ابلاغ بوسیله پست سفارشی بعمل آید از تاریخ وصول‌نامه برای وکلاء مقیم مرکز و نسبت به وکلاء ساکن ولایات برای هر۳۶ کیلومتر یک روز اضافه منظور خواهد شد.

ادامه در بخش هشت…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
اسکرول به بالا