مجازات اغتشاشگران طبق قانون مجازات اسلامی شامل چه مواردی می باشد؟

مجازات اغتشاشگران

قانون مجازات اسلامی میزان مجازات اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور، اخلالگران آرامش و آسایش عمومی و همچنین تخریب‌کنندگان اموال عمومی و به طور کلی مجازات اغتشاشگران را تعیین کرده است.

در بخشی از قوانین “قانون مجازات اسلامی ” میزان مجازات‌ افرادی که همسو با اهداف بیگانگان اقدام به برهم زدن نظم و امنیت عمومی می‌کنند، تصریح و همچنین درباره تخلفات کارکنان و ماموران زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها قوانینی تعیین شده است. به منظور آگاهی افکارعمومی با این قوانین متن کامل مجازات اغتشاشگران به شرح زیر دسته‌بندی شده است:

انواع مجازات اغتشاشگران و اقدام‌کنندگان علیه امنیت کشور

۱- مجازات اغتشاشگران و برهم زنندگان امنیت کشور:

ماده ۴۹۸ ـ هرکس با هر مرامی‌، دسته‌، جمعیت یا شعبه جمعیتی ‌بیش از دو نفر در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی ‌تشکیل دهد یا اداره نماید که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

ماده ۴۹۹ ـ هرکس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌ها یا شعب‌جمعیت‌های مذکور در ماده (۴۹۸) عضویت یابد، به سه ماه تا پنج‌سال حبس محکوم می‌گردد مگر اینکه ثابت شود از اهداف آن ‌بی‌اطلاع بوده است‌.

ماده ۵۰۰ ـ هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع ‌گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۰۷ ـ هرکس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی که علیه ‌امنیت داخلی یا خارجی کشور اقدام می‌کنند بوده و ریاست یا مرکزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب‌، قصد جنایت و اسامی ‌اشخاصی را که در فتنه و فساد دخیل هستند، به مامورین دولتی‌اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مامورین دولتی همکاری ‌موثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی که شخصا مرتکب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محکوم‌خواهد شد.

ماده ۶۱۰ ـ هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرایمی ‌برضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند یا وسایل ارتکاب ‌آن را فراهم نمایند در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد.

۲- مجازات اغتشاشگران همکار با دول متخاصم علیه نظام جمهوری اسلامی:

ماده ۵۰۸ ـ هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری نماید، در صورتی که محارب ‌شناخته نشود به یک تا ده سال حبس محکوم می‌گردد.

۳- تحریک مردم به منظور برهم زدن امنیت کشور ماده:

ماده ۵۱۲ ـ هرکس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ‌ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرفنظر از اینکه موجب قتل ‌و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌گردد.

پیشنهاد مطالعه  پیش‌بینی قانون اساسی برای اعتراضات مدنی مردم چیست؟
۴- اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی:

ماده ۱۸۶ – هرگروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آنها باقی است تمام اعضاء و هواداران آن، که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می‌دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند.

تبصره – جبهه متحدی که از گروها و اشخاص مختلف تشکیل شود، در حکم یک واحد است.

ماده ۱۸۷ – هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانیکه با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح دراختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض می‌باشند.

ماده ۱۸۸ – هرکس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی ازپست‌های حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا بنحوی موثر باشد، محارب و مفسدفی الارض است.

۵- توهین به مقامات:

ماده ۶۰۹ ـ هرکس با توجه به سمت‌، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای‌اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به‌ سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه ‌شلاق و یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

۶- مجازات اغتشاشگران و برهم زدنندگان آسایش و آرامش عمومی و ایجاد رعب و وحشت:

ماده ۶۱۸ ـ هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۱۸۳ – هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می‌باشد.

تبصره ۱ – کسی که به روی مردم سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

تبصره ۲ – اگر کسی سلاح خود را با انگیزه عدوات شخصی به سوی یک یا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره ۳ – میان سلاح سرد وگرم فرقی نیست.

ماده ۱۸۴ – هر فرد یا گروهی که برای مبارزه با محاربان و از بین‌بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده ۱۸۵ – سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است.

۷- تخریب اموال عمومی:

ماده ۶۷۵ ـ هر کس عمدا عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی ‌یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ‌های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال‌ محکوم می‌شود.

تبصره‌۱ ـ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت‌.

۸- تخلفات مقامات و ماموران دولتی:

ماده ۵۷۰ ـ هریک از مقامات و مامورین دولتی که برخلاف قانون‌، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه برانفصال از خدمت و محرومیت ‌سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از شش ماه تا سه سال ‌محکوم خواهد شد.

ماده ۵۷۲ ـ هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم ‌را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۳ – اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در اجرای مجازات اغتشاشگران بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیت‌دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

پیشنهاد مطالعه  شکایت از پلیس و نحوه رسیدگی به جرایم کارکنان نیروی انتظامی چگونه است؟

ماده ۵۷۴ – اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه‌دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقدمات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده‌اند که دراین صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده ۵۷۵ – هرگاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح برخلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت کسی را صادر نمایند به انفصال دائم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده ۵۷۸ – هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای آنکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و چنانچه کسی دراین خصوص دستور داده باشد فقط دستور دهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌ واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات قتل را خواهد داشت.

ماده ۵۷۹ – چنانچه هریک از مامورین دولتی محکومی را سخت‌تر از مجازاتی که مورد حکم است مجازات کند یا مجازاتی کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده ۵۸۳ – هرکس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حکمی از مقامات صلاحیت‌دار در غیر مواردی که در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس کند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یک تا سه سال حبس یا جزای نقد یا از شش تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.

ماده ۵۸۷ – چنانچه مرتکب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شکنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یک تاپنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم خواهد شد.

پیشنهاد مطالعه  مشاوره دادمان

9 در مورد “مجازات اغتشاشگران طبق قانون مجازات اسلامی شامل چه مواردی می باشد؟”

 1. فقط زندان کافی نیست .تازه تو زندان با چهار تا ارازل واوباش دیگه آشنا میشن.باید علاوه بر زندان شلاق باشه برای کسی که شرکت میکنه.وبرای کسی که دست به سنگ وچوب ومواد آتشزا و سلاح سرد وگرم و…بر اموال عمومی ومردم ونیروهای امنیتی میزنه علاوه بر زندان وشلاق باید مچ دست وپا قطع بشه نسبت به جرمش که عبرت آموز بشه

 2. سلام علیکم به نظر من در مرحله اول باید اغتشاشگران در حضور کارشناسان و افراد توانا کلاس های توجیهی را بگذرانند و در این کلاس ها متوجه اشتباهات خود شده و دیدگاهشان نسبت به این اعمال ناشایست تغییر کند و به عنوان یک عنصر سالم بعد از صلاحدید کارشناسان در جامعه رها شوند و خود مبلغی برای مقابله با ذهنیت باطل سایر اغتشاش‌گران شوند .
  هم دید آنها اصلاح شده هم وقتی بر خورد زیبا و کار امد دستگاه قضا را با خود ببینند از دولت کینه ای بدل نمی‌گیرند و بعد از آزادی ۱۰۰ ها نفر را ارشاد خواهند کرد و …. .
  الان ما بیش از هر زمان به کارهای فرهنگی نیاز داریم.
  سر کوب آنها با زور نتیجه منفی خواهد داد.
  آیا زمان شاه ملعون زور فایده ای داشت !
  آیا در عاشورا زور نتیجه داد!
  الان هم زور به نظر من نتیحه معکوس دارد.
  یک نفر کشته شود یک قبیله جلوی انقلاب سینه سپر خواهند کرد.
  زنده باد اسلام جانم فدای اسلام و میهن

 3. عالی. الان نیاز کشور فقط فرهنگ سازی هستش. میهن ما آباد هست ولی باید مغز جوان هایمان را نیز آباد کنیم .قبل از اینکه بیشتر از این غربی ها شست و شوی مغزی بدن و جوان‌های مملکتمون را بازیچه اهداف کثیف خودشون کنم. .. ممنون از طرز فکر قوی و بروز تون

 4. وقتی فضا توسط بعضی از مجریان کشور غبارآلود شود و بیکاری، تبعیض، اختلاس و خصوصاً گرانی در ابعاد مختلف بیدادکند، خوب یک جوان پر از انرژی فکر می کند اگر ساکت بنشیند خیانت کرده است.
  هر چند اغتشاشات سال ۱۴۰۱ توسط ایادی شیطان و استکبار جهانی و توسط عده ای معلوم الحال ،خصوصاً سلبریتیهای بعضاً غرب زده و وطن فروش موجب تحریک خیلی از جوانان خوب هم شد،لاکن حاکم اسلامی باید با رأفت اسلامی با این جوانان برخورد نموده و مجازات حبس و پرونده سازی برای این جوانان سرشار از احساسات را به رأفت احکام اسلامی، ببخشد اما آن عوامل اصلی خارج نشین که مجریان اینترنشنال،صدای اسرائیل،رادیوفردا وبیبیسی لندنی راهم شامل می شود به سزای عمل خود برسانند تا موجب فریب جوانان خوب وطن نشوند.
  (دشمن تراشی خود خیانتی به خون شهیدان و انقلاب اسلامی هست)

 5. درود بر ایران زنده رهبر عزیزم حضرت علی خامنه‌ای من به عنوان‌ یک ایرانی در خرج از کشور افتخار میکنم به سرزمینم برای اینکه ایران روز به روز داره پیشرفت میکنه فقط حسودی میکند

 6. والا هر کی نظم کشور رو به هم‌میزنه در واقع خانواده شو هم حتما آزار اذیت میکنه و ادم درستی نیست چون باعث آزار و اذیت دیگران میشه و معمولا شر و خرابکارن یه انسان معمولی و نرمال نیستن باید به اشد مجازات برسن تا درس عبرتی باشه برای دیگران تا ادعای لاتی و گنده گوزی نکنن

 7. کسی که به پاک بان زحمتکش توهین کنه باید مجازات بشه، چه برسه که به مقامات والای کشور که انقلاب اسلامی و پیشرفت های عظیم کشور رو از اونا داریم

 8. بشاشم تو همه ی نظراتتون، مردم رو دارن میکشن بعد میاین اینجا طرفداری ازشون میکنید، شماها جیره خور این نظام متقلب و جنایتکار هستید.

 9. به نظر من کسانیکه دچار لغزش و خطایی در اغتشاشات اخیر شده‌اند با توجه به اینکه اکثرشون جوگیر شدند و چه بسا تحت تاثیر دروغ پراکنی های رسانه‌های معاند غربی شدند، باید با رأفت اسلامی و بخشش و گذشت با آنها برخورد شود البته در صورتیکه از اعمال و افکار خود اظهار پشیمانی و ندامت بکنند. مطمئنا این به نفع نظام هم خواهد بود

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت مشاوره کلیک کنید
اسکرول به بالا